Zpráva

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012

Rada kraje na své schůzi dne 14. 12. 2011 usnesením č. 99/6419 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Uzávěrka doručení žádosti o finanční příspěvky je 23. 3. 2012 do 12:00 hod., pro dotační titul 2 je uzávěrka doručení žádostí do 12. 10. 2012 do 12:00 hod.

Kontakt:

Ing. Bc. Roman Honeš, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.:595 622 461, e-mail: roman.hones@msk.cz

Zásady:

Podmínky dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012

Přílohy:

⁴ Tato příloha se použije i pro účely průběžného vyúčtování.

frame-scrollup