Zpráva

Podmínky dotačního programu na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2013

I. Název programu a kód programu:

Program na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2013 (RRC/06/2013)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2013 (RRC/06/2013), dále jen "Program", a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účelové určení)

Cílem tohoto dotačního programu je:

 1. Podpora vzniku a rozvoje začínajících inovativních podniků (Start ups podniků) v Moravskoslezském kraji v podnikatelských inkubátorech (dále jen "PI"), vědeckotechnických parcích (dále jen "VTP") a podnikatelských a inovačních centrech (dále jen "PIC") (dotační titul 1),
 2. Podpora studentů a absolventů středních a vysokých škol v Moravskoslezském kraji (dále jen "SŠ a VŠ") při založení a rozvoji nového podniku s inovativním podnikatelským záměrem (dotační titul 2).

Dotační titul 1

Cílem podpory v rámci dotačního titulu 1 je poskytování neinvestičních dotací start ups podnikům ve fázi vzniku a následného rozvoje. Předmětem podpory jsou náklady spojené s nájmem a provozem nebytových prostor ve VTP, PI a PIC.

Na dotační titul 1 je určeno celkem 50 % z celkového objemu finančních prostředků Programu.

Dotační titul 2

Cílem podpory v rámci dotačního titulu 2 je poskytování neinvestičních dotací studentům SŠ a VŠ v posledním ročníku studia nebo absolventům SŠ a VŠ maximálně do 1 roku od ukončení studia při založení a rozvoji nového podniku s inovativním podnikatelským záměrem.

Na dotační titul 2 je určeno celkem 50 % z celkového objemu finančních prostředků Programu.

IV. Vymezení okruhu příjemců podpory

 1. V rámci dotačního titulu 1

  Žadatel o dotaci musí k datu podání žádosti splňovat tyto podmínky:

  1. mít sídlo nebo provozovnu na území Moravskoslezského kraje,
  2. splňovat definici mikropodniku a malého podniku dle Nařízení ES č. 800/2008 ze dne 6. 8. 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách),
  3. doba od jeho vzniku (vzniku oprávnění k podnikání) nesmí být delší než 3 roky,
  4. je povinen předložit oprávnění k podnikání na území ČR podle zvláštního zákona odpovídající zaměření projektu, na který má být podpora poskytnuta.
 2. V rámci dotačního titulu 2

  Žadatelem o dotaci mohou být fyzické osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné (dále jen "OSVČ") studující na všech oborech SŠ a VŠ se sídlem v Moravskoslezském kraji nebo absolventi SŠ a VŠ se sídlem v Moravskoslezském kraji, a to maximálně do 1 roku od ukončení studia. Žadatel musí splňovat definici mikropodniku a malého podniku dle Nařízení ES č. 800/2008 ze dne 6. 8. 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách).

 3. Žadatelem o dotaci nemůže být v rámci Programu subjekt, pokud ke dni registrace žádosti:
  1. je na jeho majetek prohlášen konkurs,
  2. byl zamítnut návrh na prohlášení jeho konkursu pro nedostatek majetku,
  3. je proti němu veden výkon rozhodnutí nebo je v likvidaci

  Skutečnosti uvedené v tomto odstavci žadatel doloží formou čestného prohlášení.

V. Lokalizace programu

Příjemce podpory musí své podnikání realizovat na území Moravskoslezského kraje, nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy inovativního podnikatelského záměru musí být využity na území Moravskoslezského kraje, nebo mít pozitivní vliv na rozvoj Moravskoslezského kraje, resp. socioekonomické ukazatele kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Projektem se rozumí podnikatelský záměr/činnost žadatele, na kterou je požadována podpora.
 2. Projekt, na jehož realizaci bude poskytnuta dotace z Programu, nesmí být financován z žádných jiných programů, fondů a grantů Moravskoslezského kraje nebo EU.
 3. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 4. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 3 tohoto článku budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 5. Vybraným žadatelům bude poskytnuta dotace na základě smlouvy o poskytnutí dotace, uzavřené mezi žadatelem a Moravskoslezským krajem.
 6. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci,
  4. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  5. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele.
 7. Předložení dokladů uvedených v odst. 6 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 8. V době podpisu smlouvy musí příjemce dotace splňovat definici mikropodniku a malého podniku dle Nařízení ES č. 800/2008 ze dne 6. 8. 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách),
 9. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 10. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 6 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne skutečnost, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 11. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve administrátor k podpisu smlouvy náhradního žadatele dle pořadí v seznamu náhradníků, v případě, že seznam náhradníků bude stanoven.
 12. V případě, že vyzvaný náhradník předloží administrátorovi písemný souhlas s výší dotace, kterou může Moravskoslezský kraj podpořit jeho projekt, zašle administrátor náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odst. 6 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet plánovaný záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží).
 13. Realizace projektu může být zahájena nejdříve od 1. 1. 2013 a ukončena nejpozději do 31. 12. 2014.
 14. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis (ve smyslu nařízení Komise/ES/č.1998/2006 ze dne 15. 12. 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku EU, dne 28. 12. 2006, v částce L 379), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace a podmínkami tohoto Programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu v přímé souvislosti s prováděním projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu uvedeném ve smlouvě,
  5. byl skutečně vynaložen, zachycen v účetnictví na účetních dokladech příjemce, je identifikovatelný a ověřitelný, podložený prvotními doklady,
  6. byl vynaložen v souladu s účelovým určením dotace za předpokladu, že toto účelové určení bylo příjemcem v rámci realizace projektu plně dosaženo a splněno.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou:

  2.1 v rámci dotačního titulu 1 náklady splňující tyto podmínky:

  1. cena nájemného za nebytové prostory ve VTP, PI a PIC,
  2. cena za služby spojené s nájmem nebytových prostor ve VTP, PI a PIC, potřebné k zajištění provozu (náklady na ostrahu, odvoz odpadu, provoz budov, opravy a údržba, zajištění konektivity a komunikačních služeb atd.),
  3. cena přefakturovaných nákladů na spotřebované dodávky (dodávky elektrické energie, tepla, atd.), které se váží k užívaným nebytovým prostorům ve VTP, PI a PIC.

  2.2 v rámci dotačního titulu 2 pouze náklady vynaložené v souvislosti s realizací projektu/pracovní činnost tj.:

  1. na strategické a business poradenství,
  2. na zpracování podnikatelského záměru/business plánu,
  3. na zpracování studie proveditelnosti,
  4. na právní, účetní, daňové služby a expertní služby,
  5. na ochranu duševního vlastnictví/úhradu patentové přihlášky.
 3. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
 4. Ostatní náklady jsou neuznatelné.

VIII. Podmínky použití dotace

V rámci dotačního titulu 1:

 1. Projekt musí být realizován na území Moravskoslezského kraje v některé z členských organizací Společnosti vědeckotechnických parků SVTP:
  1. BIC Ostrava, s. r. o.,
  2. Vědeckotechnologický park Ostrava, a. s.,
  3. Podnikatelský inkubátor VŠB – TU Ostrava,
  4. Podnikatelský inkubátor Vysoké školy podnikání, Ostrava,
  5. PI STEEL-IT, Třinec.
 2. Žadatel musí prokázat k místu realizace projektu užívací titul k prostorám provozovatele VTP, PI a PIC, a to kopií nájemní nebo jiné smlouvy.
 3. Projektová žádost musí být zpracována na předepsaném formuláři, jehož hlavní přílohou je podnikatelský inovační záměr v předepsané struktuře a další požadované přílohy (v této sazbě jsou zahrnuty položky uvedené v čl. VII, odst. 2.1 písm. a), b), c). V případě, že celková cena nájmu a služeb žadatele tuto výši přesáhne, bude podpora stanovena maximálně ve výši 2.000 Kč/m²/rok.
 4. Podpora je poskytována za období realizace projektu ve formě finanční dotace, a to ve výši maximálně:
  1. 50 % uznatelných nákladů za období 12ti kalendářních měsíců od vzniku žadatele (resp. oprávnění k podnikání/zahájení činnosti),
  2. 40 % uznatelných nákladů za období od 13. do 24. měsíce od vzniku žadatele (resp. oprávnění k podnikání/zahájení činnosti),
  3. 30 % uznatelných nákladů za období od 25. do 36 měsíce od vzniku žadatele (resp. oprávnění k podnikání/zahájení činnosti).
 5. Celkové uznatelné náklady nesmí v součtu přesáhnout 2.000 Kč/m²/rok

V rámci dotačního titulu 2:

 1. Maximální výše dotace na projekt činí 50.000 Kč, přičemž maximální procentuální podíl dotace poskytovatele na celkových uznatelných nákladech projektu činí 90 % a minimální procentuální podíl finančních prostředků příjemce činí 10 % na celkových uznatelných nákladech projektu.
 2. V době podpisu smlouvy musí příjemce dotace splňovat definici mikropodniku a malého podniku dle Nařízení ES č. 800/2008 ze dne 6. 8. 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách).

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:
  1. Žádost o poskytnutí dotace – Obecná část,
  2. žádost o poskytnutí dotace – Projektová část,
  3. nákladový rozpočet projektu,
  4. projektový záměr/master plán – v následující struktuře: požadavek (účel), poslání, hodnoty, doktrína (pravidla), vize a záměr (variabilní cíle) projektového záměru v rozsahu min. 3 A₄,
  5. u dotačního titulu 1 kopii nájemní nebo jiné smlouvy dokladující užívací titul k prostorám provozovatele VTP, PI a PIC,
  6. čestné prohlášení,
  7. čestné prohlášení, kterým příjemce doloží údaje z čl. IV. odst. Programu,
  8. prosté kopie dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenské smlouvy, stanov, statutu, zřizovací listiny, výpisu z živnostenského rejstříku, výpisu z obchodního rejstříku apod.),
  9. prosté kopie dokladů o přidělení IČ jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. g) tohoto odstavce),
  10. prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. g) tohoto odstavce], podepsal-li žádost zástupce žadatele, též kopie dokladu o jeho oprávnění jednat jménem žadatele,
  11. kopie Osvědčení o registraci u místně příslušného finančního úřadu prokazující skutečnost, že je žadatel plátcem DPH – pouze pokud je žadatel plátcem DPH,
  12. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele.
 2. V případě, že žadatel předkládá více žádostí na různé odvětvové odbory krajského úřadu, doloží soubor shodných povinných příloh pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé další žádosti pouze písemně uvede název odvětvového odboru krajského úřadu, název projektu, případně číslo Programu a termín podání žádosti, ke které je soubor shodných povinných příloh přiložen.
 3. Žadatel o dotaci předkládá svou žádost písemně a současně i v elektronické podobě - na CD.
 4. Žádost včetně všech vyplněných příloh v jednom podepsaném originále spolu s CD lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na sekretariátu odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu nebo na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

  Moravskoslezský kraj
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA

  to v obálce označené:

  1. Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu,
  2. názvem a kódem Programu,
  3. plným jménem (obchodní firmou nebo názvem) žadatele a adresou (sídlem nebo místem podnikání),
  4. textem "Neotvírat – žádost o dotaci",
  5. v případě podání více žádostí jedním žadatelem bude každá žádost doručena v samostatné obálce.

  Žádost o dotaci nelze podat prostřednictvím datové schránky. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje obdrží žadatel písemný doklad o převzetí.

 5. Žádosti:
  1. předložené v rozporu s Programem,
  2. předložené jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem),
  3. doručené na jiné adresy,
  4. doručené po termínu pro předložení žádostí,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele,
  6. u nichž by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  7. jejichž žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky,

  budou z dalšího posuzování vyloučeny.

 6. Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 1–4 tohoto článku vykazovat jiné formální nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena. Poskytovatel vyzve žadatele k doplnění žádosti pouze jednou.
 7. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
 8. Žadatelé mohou v rámci jednotlivých dotačních titulů podat maximálně jednu žádost o dotaci. V případě podání více žádostí, budou posuzovány pouze první z výše zmíněného přípustného počtu doručených žádostí. Žádosti doručené nad rámec tohoto omezení nebudou posuzovány a budou vráceny zpět žadateli.

X. Kontaktní osoba a termín předkládání žádostí

 1. Uzávěrka doručení žádostí je do 30. 6. 2014 do 12:00 hodin.
 2. Administrátorem  Programu je Moravskoslezský kraj, Krajský úřad – Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
 3. Kontaktní osoba: Ing. Erich Bartoš, tel. 595 622 712, e-mail: erich.bartos@msk.cz

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Příjem žádostí bude probíhat kontinuálně, přičemž Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Moravskoslezského kraje bude přijímat projektové žádosti a provede základní kontrolu úplnosti a splnění formálních náležitostí. Následně svolá odbornou hodnotitelskou komisi (dále jen "Komise") pro vyhodnocení projektových žádostí dle výběrových kritérií.
 2. U dotačního titulu 1 bude ustanovena Komise, která zpracuje hodnocení a návrh stanoviska pro poskytovatele podpory. Komise bude jmenována poskytovatelem a budou v ní zastoupeni minimálně: zástupce poskytovatele (MSK); dva odborní hodnotitelé (zástupci VTP, PI a PIC, ve kterých žadatel nesídlí) - hodnotit můžou všechny PI/VTP/PIC, ve kterých žadatel nesídlí; zástupce VTP/PI/PIC, ve kterém žadatel sídlí (je pozorovatel, který má možnost vyjádřit se k hodnocení dvou odborných hodnotitelů). Komise při posuzování projektové žádosti bude brát v úvahu zejména následující kriteria: stupeň technologické vyspělosti produktů, technologické předpoklady a finanční náročnost, velikost, potenciál a přístup na trh, odbornou způsobilost žadatele (týmu), splnění podmínek Programu.
 3. U dotačního titulu 2 bude ustanovena tříčlenná Komise, která vyhodnotí realizovatelnost projektů po technické (stupeň inovace), marketingové (uplatnitelnost produktu na trhu, zajištění odbytu) a ekonomické stránce (posouzení finančních zdrojů, finanční náročnosti, výnosnosti, udržitelnosti atp), splnění podmínek Programu. Hlavním podkladem pro hodnocení bude zpracovaný projektový záměr.
 4. Komise zpracuje hodnocení žádostí včetně doporučení ke všem projektům a předloží poskytovateli.
 5. V případě, že finanční požadavky v žádostech přesáhnou finanční objem prostředků určených na dotační titul, sestaví Komise pořadí navržených příjemců dotace a náhradních projektů.
 6. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotací příjemcům dotací, náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům.
 7. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu a na webových stránkách kraje do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.
 8. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami Programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy, za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů. Příjemce je povinen dodržet závazné ukazatele projektu.
 9. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 10. Příjemce podpory je povinen umožnit přímý přístup zaměstnancům Krajského úřadu, kontrolních orgánů, nebo jimi pověřeným zástupcům na místa související s realizací projektu a umožnit jim přímou kontrolu dodržování podmínek Programu.
 11. Příjemce podpory je povinen předkládat poskytovateli nebo jím pověřené osobě údaje pro vyhodnocení monitorovaných ukazatelů Programu, a to v jednotlivých letech za období trvání podpory a rovněž po dobu 2 let od ukončení podpory. Údaje se předkládají vždy nejpozději do 30 dnů od konce kalendářního roku, za který se monitorovací údaje předkládají.

XII. Závěrečné vyúčtování

 1. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro Program.
 2. Příjemce dotace doloží jako přílohu závěrečného vyúčtování popis výsledků nebo výstupů projektu, na jejichž realizaci byla dotace poskytnuta včetně stručného popisu dalšího využití výstupu projektu včetně informací k monitorovacím indikátorům: počet nově vzniklých firem, obrat firem, nově vytvořená pracovní místa, hrubá přidaná hodnota firem.
 3. Příjemce je povinen nejpozději do 3 týdnů od předložení závěrečného vyúčtování předložit poskytovateli čestné prohlášení, že nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči územním samosprávným celkům včetně poskytovatele, státním fondům, zdravotním pojišťovnám a státnímu rozpočtu (finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení a Celní správě České republiky). Současně musí předložit poskytovateli originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den jejich předložení, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti; tuto povinnost nemá, pokud požadované doklady poskytovateli předložil spolu s podepsanou smlouvou ve lhůtě kratší než 6 měsíců před předložením čestného prohlášení dle předchozí věty.

XIII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení závazných ukazatelů,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok a důvody neudělení dotace se jednotlivým uchazečům nesdělují.
 2. Na poskytovatele se vztahuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

XV. Seznam příloh dotačního programu

Příloha č. 1 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje (dotační titul 1)

Příloha č. 2 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje (dotační titul 2)

Příloha č. 3 Žádost o poskytnutí dotace – Obecná část

Příloha č. 4 Žádost o poskytnutí dotace – Projektová část/Projektový záměr

Příloha č. 5 Nákladový rozpočet projektu (dotační titul 1, 2)

Příloha č. 6 Nákladový rozpočet projektu (dotační titul 1)

Příloha č. 7 Čestné prohlášení

Příloha č. 8 Závěrečné vyúčtování projektu – Obecná část

Příloha č. 9 Závěrečné vyúčtování projektu – Uznatelné náklady / výdaje

Příloha č. 10 Závěrečné vyúčtování projektu – Zdroje financování

Příloha č. 11 Závěrečné vyúčtování projektu – Přehled o úhradách

Příloha č. 12 Závěrečné vyúčtování projektu – Oznámení o vrácení finančních prostředků

XVI. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 13/932 ze dne 16. 4. 2013 a nabývá účinnosti dne 26. 4. 2013.

frame-scrollup