Zpráva

Program na podporu start ups v Moravskoslezkém kraji 2014

Rada kraje na své schůzi dne 27. 5. 2014 usnesením č. 44/3314 schválila následující podmínky dotačního programu "Program na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2014".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Termín podání žádosti o finanční příspěvky je kontinuální s termínem do 30. 9. 2014 do 12:00 hod.

Na základě vyčerpání alokace finančních prostředků tohoto dotačního program, bylo k 31. 10. 2014 ukončeno přijímání nových žádostí na poskytnutí dotací.

Za poskytovatele:
Ing. Bc. Michaela Kubejková, v. r.

Kontakt:

Ing. Erich Bartoš, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 712, e-mail: erich.bartos@kr-moravkoslezsky.cz

Podmínky:

Podmínky dotačního programu na podporu start ups v Moravskoslezském kraji 2014 (formát PDF; velikost 261 kB)

Přílohy:

frame-scrollup