Zpráva

Poskytnutí dotací programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014 - dotačního titulu č. 1

Seznam projektů schválených pro poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu č. 1 dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014 usnesením zastupitelstva kraje č. 11/969 ze dne 11. 9. 2014

Poř. číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Schválená dotace (Kč) Uznatelné náklady projektu Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu délka trvání projektu
1 Fakultní nemocnice Ostrava příspěvková organizace 00843989 Zapojení zahraničních odborníků do biotechnologických aktivit Fakultní nemocnice Ostrava 680 000,00 800 000,00 85,00% 31.12.2015
6 Ostravská univerzita v Ostravě veřejná vysoká škola 61988987 Zapojení zahraničních vědeckých pracovníků nebo českých vědeckých pracovníků, působících dlouhodobě v zahraničí do vědeckých projektů realizovaných v Moravskoslezském kraji výzkumnými týmy v přírodovědných, matematicko-fyzikálních, medicínských, technických a společenskovědních oborech, prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací 6 000 000,00 7 059 100,00 85,00% 31.12.2015
8 Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. veřejná výzkumná instituce 68145535 Výzkum geotechnických aspektů těžební metody Room and Pillar a otázky použití metody v podmínkách hornoslezské pánve 752 300,00 887 200,00 84,79% 31.12.2015
13 Slezská univerzita v Opavě veřejná vysoká škola 47813059 Podpora výzkumných kapacit na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě 1 559 700,00 1 835 000,00 85,00% 31.12.2015
16 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava veřejná vysoká škola 61989100 Výzkumné týmy 10 000 000,00 11 765 300,00 85,00% 31.12.2015
        Celkem: 18 992 000,00 22 346 600,00    
frame-scrollup