Zpráva

Poskytnutí dotací programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014 - dotačního titulu č. 2

Seznam projektů schválených pro poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu č. 2 dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014 usnesením zastupitelstva kraje č. 11/969 ze dne 11. 9. 2014

Poř.číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Schválená dotace - neinvestice(Kč) Schválená dotace - investice(Kč) Schválená dotace celkem(Kč) Uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu délka trvání projektu
2 Vysoká škola sociálně správní , Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. obecně prospěšná společnost 25840886 Využití potenciálu pro regionální rozvoj sídel v Moravskoslezském kraji 143 500,00 0,00 143 500,00 159 444,00 90,00% 31.8.2015
3 Vysoká škola podnikání, a.s. akciová společnost 25861271 Model regionálního ekosystému, jeho simulace a ověření v podmínkách Moravskoslezského kraje 235 500,00 160 000,00 395 500,00 439 500,00 89,99% 31.8.2015
4 Fakultní nemocnice Ostrava příspěvková organizace 00843989 Časná a spolehlivá detekce poruch sluchu u dětí - předpoklad kochleární implantace 0,00 550 000,00 550 000,00 1 150 000,00 47,83% 31.8.2015
7 Ostravská univerzita v Ostravě veřejná vysoká škola 61988987 Zavedení metody sekvenování nové generace (next generation sequencing) v rámci screeningu hereditárních amyloidóz v České republice 394 500,00 150 000,00 544 500,00 788 500,00 69,06% 31.8.2015
9 Ústav geoniky AV ČR, v.v. i. veřejná výzkumná instituce 68145535 Skalpel na bázi pulzujícího vodního paprsku s frekvencí 55 kHz pro medicínské aplikace 140 400,00 370 000,00 510 400,00 903 000,00 56,52% 31.8.2015
10 Česká společnost pro osvětlování sdružení 40527832 Vývoj metodik pro nasvětlování přechodů pro chodce pomocí nových LED technologií za účelem zvýšení jejich bezpečnosti 248 200,00 90 000,00 338 200,00 423 200,00 79,91% 31.8.2015
11 ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. obecně prospěšná společnost 28614950 DRAGON2 od měření k řešení. Využití nového nástroje na měření výskytu nelegálních drog ve městech Moravskoslezského kraje pomocí integrované strategie pro organizační složky státu a územní veřejnou správu 374 000,00 121 000,00 495 000,00 555 300,00 89,14% 31.8.2015
14 Slezská univerzita v Opavě veřejná vysoká škola 47813059 Udržitelné podnikání a jeho podpora v kontextu očekávaného socioekonomického vývoje Moravskoslezského (MS) kraje 306 500,00 38 300,00 344 800,00 383 200,00 89,98% 31.8.2015
15 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava veřejná vysoká škola 61989100 Investiční podpora VŠB-TUO 0,00 533 600,00 533 600,00 592 900,00 90,00% 31.8.2015
        Celkem: 1 842 600,00 2 012 900,00 3 855 500,00 5 395 044,00    
frame-scrollup