Zpráva

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje MSK

Opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen A1-ZÚR MSK) bylo vydáno Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje usnesením č. 9/957 z 13. 9. 2018 a nabylo účinnosti dne 21. 11. 2018.

A1-ZÚR MSK nabyla účinnosti dne 21. 11. 2018.

Úplné znění ZÚR MSK po vydaní jejich aktualizace č. 1 je zveřejněno současně s opatřením obecné povahy A1-ZÚR MSK.

Do opatření obecné povahy A1-ZÚR MSK včetně úplného znění ZÚR MSK po vydání aktualizace č. 1 v listinné podobě, včetně dokladové dokumentace, může každý nahlížet v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

KÚ MSK poskytuje vektorová data Záměry ZÚR MSK ve znění Aktualizace č. 1 2018 (data pro GIS)

Kontaktní osoby:
Ing. arch. Dagmar Saktorová, tel. 595 622 679, dagmar.saktorova@msk.cz
Ing. arch. Hana Krupníková, tel. 595 622 959, hana.krupnikova@msk.cz

frame-scrollup