Zpráva

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje - návrh pro veřejné projednání

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 10/1053 ze dne 13. 12. 2018 rozhodlo o pořízení Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (A2-ZÚR MSK) z vlastního podnětu. Předmětem aktualizace je mimo jiné prověření kategorizace a šířkového uspořádání všech záměrů a územních rezerv silniční infrastruktury, prověření vymezení koridorů technické infrastruktury, prověření a úprava ploch a koridorů pro územní systém ekologické stability a upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot a krajiny.

A2-ZÚR MSK je pořizována zkráceným postupem podle § 42a a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V současné době je zpracován návrh A2-ZÚR MSK včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území pro veřejné projednání, které se bude konat 8. 9. 2020 v 9:30 hodin v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, se sídlem na ulici 28. října 117 v Ostravě, v zasedací místnosti zastupitelstva kraje č. C 210.

K návrhu A2-ZÚR MSK včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území mohou dotčené obce, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit námitky s odůvodněním a vymezením dotčeného území, a to do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Ve stejné lhůtě může každý uplatnit připomínky. Krajský úřad upozorňuje, že k později uplatněným námitkám a připomínkám se ve smyslu ust. § 39 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží, tak jako se nepřihlíží k námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje.

Námitky a připomínky mohou být uplatněny prostřednictvím Portálu služeb, případně písemně.

Kontaktní osoby:
Ing. arch. Hana Krupníková, tel. 595 622 959, hana.krupnikova@msk.cz
Ing. arch. Dagmar Saktorová, tel. 595 622 679, dagmar.saktorova@msk.cz

Zveřejněno dne 16. 7. 2020

Návrh Aktualizace č. 2 ZÚR MSK  včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území pro veřejné projednání 

Textová část
Grafická část
Textová část odůvodnění
Grafická část odůvodnění
Srovnávací text
Grafická příloha:
Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
Část A: Vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Část B: Natura 2000
Část C-F: Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
frame-scrollup