Zpráva

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 10/1053 ze dne 13. 12. 2018 rozhodlo o pořízení Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (A2-ZÚR MSK) z vlastního podnětu. Předmětem aktualizace je mimo jiné prověření kategorizace a šířkového uspořádání všech záměrů a územních rezerv silniční infrastruktury, prověření vymezení koridorů technické infrastruktury, prověření a úprava ploch a koridorů pro územní systém ekologické stability a upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot a krajiny.

A2-ZÚR MSK je pořizována zkráceným postupem podle § 42a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

V současné době se zpracovává návrh aktualizace a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Kontaktní osoby:
Ing. arch. Hana Krupníková, tel. 595 622 959, hana.krupnikova@msk.cz
Ing. arch. Dagmar Saktorová, tel. 595 622 679, dagmar.saktorova@msk.cz

 

frame-scrollup