Zpráva

Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje - návrh pro společné jednání

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 14/1665 ze dne 12. 12. 2019 rozhodlo o pořízení Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (A4-ZÚR MSK) na žádost oprávněného investora, společnosti Správa železnic, s. o. Předmětem aktualizace je traťová spojka železničních tratí č. 270 a 325 ("bezúvrať Studénka") umožňující realizaci stavby.

A4-ZÚR MSK je pořizována nezkráceným postupem podle § 42 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V současné době je zpracován návrh A4-ZÚR MSK včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území pro společné jednání dle § 37 stavebního zákona.

K návrhu A4-ZÚR MSK včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území může každý uplatnit připomínky do 30 dnů ode dne jeho doručení veřejnou vyhláškou. Návrh se považuje za doručený 15. dnem po vyvěšení na úřední desce kraje. Připomínky mohou být uplatněny prostřednictvím Portálu služeb, případně písemně.

Kontaktní osoby:
Ing. arch. Hana Krupníková, tel. 595 622 959, hana.krupnikova@msk.cz
Ing. arch. Dagmar Saktorová, tel. 595 622 679, dagmar.saktorova@msk.cz

Zveřejněno dne 29. 6. 2020

Návrh Aktualizace č. 4 ZÚR MSK  včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území pro společné jednání 

Textová část
Grafická část
Textová část odůvodnění
Grafická část odůvodnění
Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
Část A: Vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Část B: Natura 2000
Část C-F: Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
frame-scrollup