Zpráva

Aktualizace Zásad územního rozvoje MSK

(návrh pro vydání)

Návrh A-ZÚR MSK

Textová část

Grafická část

Odůvodnění návrhu A-ZÚR MSK

Textová část

Přílohy textové části odůvodnění

Grafická část

Přílohy grafické části odůvodnění

Vyhodnocení vlivů A-ZÚR MSK na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí - textová část

Přílohy textové části vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Grafická část

Přílohy grafické části vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti - textová část

Přílohy textové části Hodnocení Natura

Vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti - grafická část

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - textová část

Návrh úplného znění po vydání A-ZÚR MSK

Grafická část výroku

Grafická část odůvodnění

frame-scrollup