Zpráva

Kartogramy, kartodiagramy a grafická schémata ÚAP MSK 2017

Horninové prostředí Vodní režim Hygiena prostředí Příroda a krajina ZPF a PUPFL Sociodemografické charakteristiky Ekonomické charakteristiky Rekreace a cestovní ruch Veřejná dopravní infrastruktura Veřejná energetická infrastruktura Veřejná vodohospodářská infrastruktura Vyhodnocení územních podmínek pilířů udržitelného rozvoje území
frame-scrollup