Zpráva

Opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 ZÚR MSK

Opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje bylo vydáno Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje usnesením č. 9/957 z 13. 9. 2018 (dále jen "A1-ZÚR MSK").

A1-ZÚR MSK nabude účinnosti podle § 173 odst. 1 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Současně s opatřením obecné povahy A1-ZÚR MSK je zveřejněno úplné znění ZÚR MSK po vydání jejich aktualizace č. 1.

Do opatření obecné povahy A1-ZÚR MSK včetně úplného znění ZÚR MSK po vydání aktualizace č. 1 v listinné podobě, včetně dokladové dokumentace, může každý nahlížet v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Kontaktní osoba: Ing. arch. Beata Vinklárková, tel. 595 622 552, beata.vinklarkova@msk.cz

Opatření obecné povahy aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (formát pdf, velikost 616 kB)

Příloha č. 1: Textová část

Příloha č. 2: Grafická část

Příloha č. 3: Rozhodnutí o námitkách (formát zip, velikost 9 MB)

Příloha č. 4: Vyhodnocení připomínek § 37 odst. 3 stavebního zákona (formát zip, velikost 43 MB)

Příloha č. 5: Vyhodnocení připomínek § 39 odst. 2 stavebního zákona (formát zip, velikost 20 MB)

Příloha č. 6: Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů (formát zip, velikost 3 MB)

Příloha č. 7: Stanovisko MŽP podle § 37 odst. 6 (formát pdf, velikost 180 kB)

Příloha č. 8: Sdělení zohlednění stanoviska podle § 37 odst. 6 stavebního zákona (formát pdf, velikost 229 kB)

Příloha č. 9: Textová část odůvodnění

Přílohy textové části odůvodnění

Příloha č. 10: Grafická část odůvodnění

Přílohy grafické části odůvodnění

Příloha č. 11: Vyhodnocení vybrané varianty (formát pdf, velikost 461 kB)

frame-scrollup