Zpráva

Ostatní podklady

Podkladem pro rozbor udržitelného rozvoje území a stanovení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch v územně plánovací dokumentaci jsou také následující studie (dokumenty ke stažení):

Ostatní podklady

Studie sídelní struktury Moravskoslezského kraje (2012)

Analýza socioekonomického vývoje Moravskoslezského kraje a odhad potřeby bytů:

Typy venkovského osídlení na území Moravskoslezského kraje:

frame-scrollup