Zpráva

Politika územního rozvoje ČR a územně plánovací dokumentace

Politika územního rozvoje určuje požadavky na rozvoj území v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování úkolů územního plánování s celostátní působností. Politika územního rozvoje je závazná pro zásady územního rozvoje, pro územní plány, regulační plány a územní rozhodování.

Ilustrační schéma vazeb Politiky územního rozvoje ČR (formát pdf, velikost 220 kB)

Územně plánovací dokumentaci tvoří zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán. Územně plánovací dokumentace se vydává formou opatření obecné povahy podle správního řádu.

Zásady územního rozvoje jsou územně plánovacím dokumentem pro území celého kraje. Stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy a koridory nadmístního významu, zejména plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby (dopravní a technické infrastruktury, výroby a skladování apod.) a veřejně prospěšná opatření (protipovodňová opatření, územní systém ekologické stability apod.). Zásady územního rozvoje jsou závazné pro územní plány, regulační plány a územní rozhodování.

Územní plán je základní koncepční dokument obce k usměrňování jejího rozvoje. Zpracovává se pro celé území obce. Územní plán zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje ČR. Územní plán stanoví koncepci rozvoje území obce, ochranu hodnot území, plošné a prostorové uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezí zastavěné území, zastavitelné plochy a koridory, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Územní plán patří k základním stavebním kamenům udržitelného rozvoje a přímo či nepřímo ovlivňuje životní podmínky každého, kdo na území žije nebo hospodaří. Územní plán je závazný pro regulační plány a územní rozhodování.

Územní plány na mapovém serveru kraje

Regulační plán je nedetailnějším druhem územně plánovací dokumentace. V řešeném území stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb a pro ochranu hodnot území. Regulační plán je závazný pro rozhodování v území. V určitých případech (viz stavební zákon) může regulační plán nahradit územní rozhodnutí.

Tato stránka je k dispozici také v angličtině / This page is also available in English
frame-scrollup