Zpráva

Politika územního rozvoje ČR a územně plánovací dokumentace

Politika územního rozvoje určuje požadavky na rozvoj území v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování úkolů územního plánování s celostátní působností. Politika územního rozvoje je závazná pro zásady územního rozvoje, pro územní plány, regulační plány a územní rozhodování.

Ilustrační schéma vazeb Politiky územního rozvoje ČR (formát pdf, velikost 220 kB)

Územně plánovací dokumentaci tvoří zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán. Územně plánovací dokumentace se vydává formou opatření obecné povahy podle správního řádu.

Politika územního rozvoje ČR a územně plánovací dokumentace

Zásady územního rozvoje jsou územně plánovacím dokumentem pro území celého kraje. Stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy a koridory nadmístního významu, zejména plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby (dopravní a technické infrastruktury, výroby a skladování apod.) a veřejně prospěšná opatření (protipovodňová opatření, územní systém ekologické stability apod.). Zásady územního rozvoje jsou závazné pro územní plány, regulační plány a územní rozhodování.

Územní plán je základní koncepční dokument obce k usměrňování jejího rozvoje. Zpracovává se pro celé území obce. Územní plán zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje ČR. Územní plán stanoví koncepci rozvoje území obce, ochranu hodnot území, plošné a prostorové uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezí zastavěné území, zastavitelné plochy a koridory, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Územní plán patří k základním stavebním kamenům udržitelného rozvoje a přímo či nepřímo ovlivňuje životní podmínky každého, kdo na území žije nebo hospodaří. Územní plán je závazný pro regulační plány a územní rozhodování.

Územní plány na mapovém serveru kraje

Regulační plán je nedetailnějším druhem územně plánovací dokumentace. V řešeném území stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb a pro ochranu hodnot území. Regulační plán je závazný pro rozhodování v území. V určitých případech (viz stavební zákon) může regulační plán nahradit územní rozhodnutí.

Tato stránka je k dispozici také v angličtině / This page is also available in English
frame-scrollup