Zpráva

Projednání návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

(návrh opatření obecné povahy)

Krajský úřad pořizuje první aktualizaci Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje. V současné době probíhá řízení o návrhu aktualizace podle § 39 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Podle § 36 odst. 4 stavebního zákona se zásady územního rozvoje vydávají formou opatření obecné povahy podle § 171 - § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje byl dne 10. 10. 2017 projednán na veřejném projednání, které se konalo v budově krajského úřadu. Do 7 dnů od tohoto projednání mohly dotčené orgány uplatnit svá stanoviska, obce a vlastníci, správci nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury (oprávněný investor) a zástupce veřejnosti (ve smyslu § 23 stavebního zákona) podat námitky; každý mohl ve stejné lhůtě uplatnit svou připomínku.

Ve lhůtě pro uplatnění stanovisek, námitek a připomínek obdržel krajský úřad více než 700 podání. Odbor územního plánování a stavebního řádu v současnosti vyhodnocuje výsledky veřejného projednání a s ohledem na veřejné zájmy připravuje návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek. Podle § 39 odst. 4 stavebního zákona návrhy rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek zašle dotčeným orgánům, které k nim ve lhůtě do 30 dnů uplatní svá stanoviska.

V souladu s § 40 a § 41 stavebního zákona a § 172 odst. 5 správního řádu je návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných ve všech etapách pořizování této dokumentace součástí odůvodnění zásad územního rozvoje. Zásady územního rozvoje resp. jejich aktualizace jsou jako opatření obecné povahy předkládány zastupitelstvu kraje k vydání a k rozhodnutí o námitkách.

Opatření obecné povahy – Aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje včetně odůvodnění bude následně po jejich vydání zveřejněna na úřední desce krajského úřadu a také na úředních deskách obecních úřadů obcí v kraji a v obcích s krajem sousedících.

frame-scrollup