Zpráva

Publikace Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

(ke stažení)

Zásady územního rozvoje jsou územně plánovací dokumentací pro území celého kraje. Zásady vymezují záměry a priority nadmístního, tj. krajského, republikového, a dokonce i mezinárodního významu. S měnícími se podmínkami v území je třeba aktualizovat také územně plánovací dokumentaci. Krajský úřad pořídil Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, kterou vydalo svým usnesením zastupitelstvo kraje dne 13. 9. 2018. Aktualizace nabyla účinnosti dne 21. 11. 2018. Tato publikace si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s jejími hlavními myšlenkami.
frame-scrollup