Zpráva

Úplné znění ZÚR MSK po vydání Aktualizace č. 1 (právní stav)

(KLASIFIKACE INFORMACE: W - informace ke zveřejnění)

Opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje bylo vydáno Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje usnesením č. 9/957 z 13. 9. 2018 (dále jen "A1-ZÚR MSK").

A1-ZÚR MSK nabyla účinnosti dne 21. 11. 2018.

Úplné znění ZÚR MSK po vydaní jejich aktualizace č. 1 je zveřejněno současně s opatřením obecné povahy A1-ZÚR MSK.

Do opatření obecné povahy A1-ZÚR MSK včetně úplného znění ZÚR MSK po vydání aktualizace č. 1 v listinné podobě, včetně dokladové dokumentace, může každý nahlížet v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Kontaktní osoba: Ing. arch. Beata Vinklárková, tel. 595 622 552, beata.vinklarkova@msk.cz

Textová část

Grafická část

frame-scrollup