Zpráva

Úvod

Územní plánování je nástroj organizace území. Je to činnost, v jejímž rámci je nutno sladit zájmy samosprávy na rozvoji obce či kraje, zájmy dotčených orgánů hájících veřejný zájem a v neposlední řadě zájmy soukromé. Při hledání řešení je nutné brát zřetel na udržitelný rozvoj území, tj. na vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel.

Územní plánování vytváří předpoklady pro výstavbu a ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území. Nástroji územního plánování jsou územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace a politika územního rozvoje ČR.

Územní plánování se řídí zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcími vyhláškami č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb.

Ilustrační schéma vazeb Politiky územního rozvoje ČR (formát pdf, velikost 220 kB)

Tato stránka je k dispozici také v angličtině / This page is also available in English
frame-scrollup