Zpráva

Územně plánovací podklady

Územně plánovací podklady zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a ověřují možnosti jeho změn. Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady a územní studie. Nejsou závazné, ale jsou neopominutelným podkladem pro územně plánovací dokumentaci a územní rozhodování.

Územně analytické podklady jsou informačním zdrojem a databází údajů pro pořízení územně plánovací dokumentace. Zpracovávají se ve dvou úrovních - pro území kraje a pro správní obvody obcí s rozšířenou působností. Datová část se aktualizuje průběžně, každé dva roky se pořizuje tzv. úplná aktualizace včetně rozboru udržitelného rozvoje území.

Územní studie prověřuje možnosti využití území, a to buď vybraného problému v území (např. rekreace a cestovního ruchu), nebo možnosti všestranného využití konkrétního území ve větší podrobnosti (např. plochy bydlení v územním plánu).

Tato stránka je k dispozici také v angličtině / This page is also available in English
frame-scrollup