Zpráva

Územní studie Územní systém ekologické stability Moravskoslezského kraje - plán regionálního ÚSES MSK (2019)

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, pořídil ve spolupráci s odborem životního prostředí a zemědělství dokument Územní studie – územní systém ekologické stability Moravskoslezského kraje – plán regionálního ÚSES MSK. Studie v podrobnějším měřítku upřesnila vymezení regionálního systému ekologické stability Moravskoslezského kraje včetně prověření jeho funkce, a to s ohledem na stav území a navrhované změny, které vyplývají ze schválené územně plánovací dokumentace kraje. Vzhledem k tomu, že byla zpracována také v souladu s § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve spojení s § 2 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, je současně plánem ÚSES a podkladem pro projekty systémů ekologické stability, provádění pozemkových úprav, zpracování územně plánovací dokumentace, lesní hospodářské plány, vodohospodářské a jiné dokumenty ochrany a obnovy krajiny.

Textová část:

Tabulková část:

Grafická část:

Mapová aplikace:

Územní studie "ÚSES MSK" je publikována jako WMS služba a současně je ke stažení ve formátu Esri shapefile.

frame-scrollup