Zpráva

Územní studie Územní systém ekologické stability Moravskoslezského kraje

(k projednání)

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, pořídil studii územního systému ekologické stability (ÚSES) pro celé území kraje. Studie bude projednána před jejím zapsáním do evidence územně plánovací činnosti s dotčenými orgány jako návrh plánu ÚSES Moravskoslezského kraje ve smyslu vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Plán ÚSES je podkladem pro projekty systémů ekologické stability, provádění pozemkových úprav, zpracování územně plánovací dokumentace, lesní hospodářské plány, vodohospodářské a jiné dokumenty ochrany a obnovy krajiny.

Studie je zveřejněna zde.

frame-scrollup