Zpráva

Územní studie Vedení silnice I/56 v úseku Ostrava – Opava

(v aktualizovaných parametrech 2016)

Vzhledem k velikosti grafické části je na webu MSK zveřejněn pouze výběr z výkresů. Úplné znění studie je k nahlédnutí na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Seznam příloh (formát pdf, velikost 55 kB)

Textová část

Přehledná situace

Varianta 1

Varianta 1a

Varianta 2

Mimoúrovňové křižovatky

Studie "Vedení silnice I/56" je publikována jako WMS služba a současně je ke stažení ve formátu Esri shapefile.

frame-scrollup