Zpráva

Veřejné projednání návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

(návrh opatření obecné povahy)

Krajský úřad pořizuje první aktualizaci Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje.

V současné době probíhá řízení o návrhu aktualizace zásad územního rozvoje podle § 39 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a oznámení o konání veřejného projednání je veřejnosti doručován veřejnou vyhláškou. Podle § 36 odst. 4 stavebního zákona se zásady územního rozvoje vydávají formou opatření obecné povahy podle § 171 - § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání mohou dotčené obce, vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury (oprávněný investor) a zástupce veřejnosti (ve smyslu § 23 stavebního zákona) podat námitky k návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj. Ve stejné lhůtě může každý uplatnit připomínky. Podle ustanovení § 22 stavebního zákona se při veřejném projednání stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení Politiky územního rozvoje ČR, se nepřihlíží.

Upozorňujeme, že k později uplatněným námitkám a připomínkám se nepřihlíží.

Prezentace návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení jejich vlivů na udržitelný rozvoj území se zaměřením na rozsah dokumentace pro jednotlivé skupiny obcí, které byly obsahem konzultací s obcemi kraje.

frame-scrollup