Zpráva

Zásady územního rozvoje MSK 2011 platné do 21. 11. 2018

(KLASIFIKACE INFORMACE: W - informace ke zveřejnění)

Zásady územního rozvoje jsou územně plánovací dokumentací kraje ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje vydalo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 usnesením č. 16/1426 jako opatření obecné povahy. Nabyly účinnosti dne 4. 2. 2011 a jsou včetně dokladů o jejich pořízení uloženy u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury, kde je možné do nich nahlížet.

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje v platném znění:

Textová část ZÚR MSK (výrok) obsahuje tyto části:

Grafická část ZÚR MSK (výrok) obsahuje tyto výkresy:

Textová část odůvodnění ZÚR MSK zpracovaná projektantem obsahuje tyto části:

Tabulky:

Grafická část odůvodnění obsahuje tyto výkresy:Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje byly napadeny celkem šesti žalobami u Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu V Ostravě. Na základě tří z těchto žalob byly zrušeny některé jejich části, a to následovně:

  • Předmětem žaloby, kterou podaly obce Nové Lublice, Bratříkovice, Velká Štáhle, Rudná pod Pradědem, Moravice a Bílčice byla regulace umisťování větrných elektráren. Nejvyšší správní soud rozhodl svým rozsudkem č. 7 Ao 2/2011 – 202 ze dne 16. 6. 2011 o zrušení některých částí Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, a to konkrétně o zrušení regulace umisťování staveb, které svými plošnými nebo vertikálními parametry vytvářejí nové pohledové bariéry a dominanty v krajině, a o zrušení kritérií pro umisťování větrných elektráren.
    Rozsudek č. j. 7 Ao 2/2011 (formát pdf, velikost 425 kB)
  • Předmětem žaloby, kterou podalo město Rýmařov, byla regulace ploch pro rodinnou rekreaci. Nejvyšší správní soud rozhodl svým rozsudkem č. 7 Ao 7/2011 – 52 ze dne 15. 3. 2012 o zrušení některých částí Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, a to o zrušení zákazu rozšiřování stávajících a vzniku nových lokalit pro individuální rekreaci ve vybraných katastrálních územích.
    Rozsudek č. j. 7 Ao 7/2011 (formát pdf, velikost 705 kB)
  • Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje byly napadeny žalobou u Krajského soudu v Ostravě, kterou podaly obce Litultovice, Jakartovice a Mladecko. Předmětem žaloby byla regulace ploch pro rodinnou rekreaci. Krajský soud v Ostravě rozhodl svým rozsudkem č. 79A 8/2013 – 82 ze dne 28. 2. 2014 o zrušení části Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, a to o zrušení zákazu rozšiřování stávajících a vzniku nových lokalit pro individuální rekreaci ve vybraných katastrálních územích.
    Rozsudek 79A 8/2013 (formát pdf, velikost 507 kB)

Zveřejněné znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje je upraveno podle rozsudků.

Tato stránka je k dispozici také v angličtině / This page is also available in English
frame-scrollup