Zpráva

Informace týkající se ZUŠ J. R. Míši v Orlové

Informace poskytl: 13. 5. 2019, Mgr. Miroslav Trykar; odbor školství, mládeže a sportu
Zveřejněno dne: 14. 5. 2019

Předmět žádosti:
Žadatel  požaduje následující informace obsažené v dokumentech Moravskoslezského kraje, krajského úřadu, náměstka hejtmana kraje, Odboru školství, mládeže a sportu nebo v dalších souvisejících materiálech, kterými výše uvedený krajský úřad a jeho také další odbory a organizace disponují:

 1. Kým a kde byla zveřejněna informace o plánovaném zrušení výuky v Základní umělecké škole J. R. Míši Orlová (dále také ZUŠ) nebo její sloučení s Gymnáziem a Obchodní akademií Orlová, příspěvkovou organizací (viz 2. odst. dopisu č.j. MSK 52079/2019 z 10. 4. 2019).
 2. Kolik návrhů a jakých projednal Moravskoslezský kraj (dále také MSK) jako vlastník objektů ZUŠ J. R. Míši na adrese Slezská 1100 v Orlové-Porubě, Gymnázia a Obchodní akademie v rámci optimalizace jejich využití a s ohledem na hospodaření s veřejným majetkem a finančními prostředky.
 3. Kým a kdy bylo rozhodnuto o přestěhování ZUŠ do objektů Obchodní akademie, když není známo žádné rozhodnutí zastupitelstva a rady MSK (pokud je takové rozhodnutí, prosím přeposlání jeho přesného znění).
 4. Jaké investiční náklady na akce reprodukce majetku byly vynaloženy do 31. 12. 2018 na budovy Obchodní akademie pavilonu B a C určených pro výuku.
 5. Z jakých konkrétních důvodů vychází konstatování zástupců MSK nebo jím zřizovaných organizací o lepší dostupnosti budovy Obchodní akademie pro obyvatele Orlové, která má být lepší než dostupnost stávajícího areálu ZUŠ, měřeno v metrech. Uveďte vzdálenost od zastávky autobusů MHD a příměstské dopravy k oběma školám.
 6. K dopisu č.j. MSK 52079/2019 z 10. 4. 2019: Proč nebyly kompletně využity dotační programy na zateplení budov v době jejich vyhlášení mj. pro ZUŠ.
 7. Jaké je přesné znění technické zprávy ve smyslu podkladu pro konstatování výrazně horšího technického stavu ZUŠ než Obchodní akademie Orlová (stáří budov 40 a 41 let).
 8. Konkrétní podklady prokazující uskutečněné nebo písemně plánované rozsáhlé investice do ZUŠ, mj. v objemu cca 60 mil. Kč včetně DPH s ohledem na uvažovanou rekonstrukci (viz dopis č.j. MSK 52079/2019 z 10. 4. 2019).
 9. Konkrétní podklady pro revitalizaci ZUŠ oceněné cca na 74 mil. Kč dle prohlášení náměstka pro školství, Váženého pana Mgr. Stanislava Folwarczného, jak je patrné ze záznamu zasedání Zastupitelstva města Orlová ve 12/2017.
 10. Doložit vyčíslení nákladů na projektovou dokumentaci pro přestavbu Obchodní akademie Orlová pro potřeby ZUŠ.
 11. Doložit vyčíslení nákladů na stěhování ZUŠ do Obchodní akademie Orlová.
 12. Doložit vyčíslení nákladů na vybudování parkoviště u Obchodní akademie Orlová  (v současnosti je potřeba u ZUŠ dle různých akcí parkovací plocha pro 45 až 70 vozidel).
 13. Doložit vyčíslení hospodářských výsledků ZUŠ za rok 2017 a 2018 v části příjmů včetně dotací a nákladů s druhovým rozčleněním.
 14. Doložit výpočet nákladů na vytápění, vodu, elektřinu, příp. jiné služby, odpisy pro budovy užívané ZUŠ v případě přestěhování, když tyto jsou součástí celého komplexu budov A až G následovně: A – vstupní část s Komunitním centrem, B + C – čtyřpodlažní pavilon pro výuku, D – technická část (sklady, kancelář vedoucí kuchyně, chodba do jídelny, bufet), E – jídelna s venkovním vstupem, F – kuchyně se zázemím, G – tělocvična
 15. Doložit přesné znění studie změny užívání části objektu bývalé Obchodní akademie, která zahrnuje využití prostorů pro ZUŠ, Gymnázia a Obchodní akademie Orlová, dále Muzeum Těšínska a Pedagogicko-psychologickou poradnu.
 16. Doložit požadavky ZUŠ Orlová pro prostorovou úpravu plánované přestavby včetně údajů o počtech žáků.
 17. Doložit kapacitu a technické řešení koncertního sálu v Obchodní akademii Orlová. Vyplývá z Vašich analýz a dalších písemných podkladů to, že je možné dosáhnout stejné úrovně (dispoziční, technické aj.) koncertního sálu plánovaného nově v Obchodní akademii Orlová ve srovnání se současným jedinečným řešením koncertního sálu v ZUŠ J. R. Míši na adrese Slezská 1100, Orlová-Poruba?
 18. Jaké informace jsou obsaženy ve Vašich analýzách a dalších písemných podkladech vzhledem k vyčíslení nákladů na fyzickou likvidaci objektů ZUŠ.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 55870/2019 ze dne 13. 5. 2019, který je uložen níže.

frame-scrollup