Zpráva

Informací týkající se dat, která KÚ eviduje ohledně povolování staveb na území kraje

Informace poskytla: 20. 12. 2018, Ing. Ivana Bačáková, odbor územního plánování a stavebního řádu
Zveřejněno dne: 2. 1. 2019

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace v rámci projektu „Zastavené stavby“ a požaduje pouze obecné informace ohledně evidence a dostupnosti údajů o tom, zda jakožto nadřízený orgán ve věci územního plánování a stavebního řádu sbírá kraj od obecných stavebních úřadů údaje o jejich činnosti, a zda eviduje data o činnosti krajského úřadu ve smyslu ust. § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a činnosti krajského úřadu jakožto nadřízeného orgánu, zda data vyhodnocuje a předává jiné instituci. Následně v návaznosti na předcházející požaduje poskytnutí následujících informací:
I. Eviduje KÚ statistická data, která se týkají povolování staveb, předávaná jednotlivými SÚ, které se na území kraje nachází?
II. Eviduje a vyhodnocuje KÚ statistická data, která se týkají staveb, které sám povoluje?
III. Eviduje KÚ jakožto nadřízený orgán data, která se týkají nesouhlasu s vydanými rozhodnutími SÚ (odvolání, přezkum, žaloby)?
V kladném případě žadatel přikládá ke každému bodu žádosti I. až III. podrobnější dotazy, které požaduje vyplnit do přiložených tabulek.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 171113/2018 ze dne 20. 12. 2018 sděleno:
k bodu I., že jednotlivé obecné stavební úřady nacházející se v Moravskoslezském kraji žádná statistická data, která se týkají povolování staveb, krajskému úřadu nepředávají, a krajský úřad tudíž ani žádná taková statistická data neeviduje,
k bodu II., že krajský úřad, jakožto obecný stavební úřad ve smyslu ust. § 13 stavebního zákona, nepovoloval žádné stavby, a vzhledem k této skutečnosti tedy ani nemá co evidovat a vyhodnocovat,
k bodu III., že lze obecně uvést, že krajský úřad po přijetí došlých podání tato roztřídí a zaeviduje do elektronické spisové služby. Krajský úřad, jakožto nadřízený orgán, ale nevede žádnou evidenci dat, která se týkají nesouhlasu (odvolání, přezkum, žaloby) s vydanými rozhodnutími obecných stavebních úřadů, a ani mu to žádný zákon neukládá.
S ohledem na tuto skutečnost považuje krajský úřad další doplňující dotazy za bezpředmětné.

frame-scrollup