Zpráva

Poskytnutí informací k ZUŠ J. R. Míši v Orlové

Informace poskytl: 7. 3. 2016, Mgr. Miroslav Trykar, odbor školství, mládeže a sportu
Zveřejněno dne: 7. 3. 2016

Předmět žádosti:

Žadatel požaduje zaslání těchto informací:

 1. Výstupy ředitelů ZUŠ J. R. Míši a GOA Orlová, jejímž zpracováním byli pověřeni na základě schůzky Petičního výboru, Města Orlová a Krajského úřadu MSK dne 25. 5. 2015. Tyto výstupy mají obsahovat analýzy využití prostor obou škol, na základě kterých měl zřizovatel obou výše uvedených budov rozhodnout, zda se ZUŠ přemístí do prostor GOA či nikoliv.
 2. Vyhodnocení výše uvedených výstupů, které mělo být hotovo dle vyjádření Mgr. Palkové do konce ledna 2016?
 3. Zaslání oficiálního dokumentu, na základě kterého započalo jednání o využití prostor ZUŠ J. R. Míši v Orlové – Porubě pro sociální služby MSK.
 4. Informaci, co bylo důvodem rezignace současné ředitelky ZUŠ J. R. Míši, Blanky Zátopkové.

Poskytnuté informace:

Žadateli byly poskytnuty:

Ad 1, 2)

Požadované výstupy ředitelů příspěvkových organizací byly přílohou tohoto přípisu. Nicméně je nutné doplnit, že pro vyhodnocení možného přemístění ZUŠ J. R. Míši do prostor Gymnázia a obchodní akademie v Orlové se nejedná o jediné relevantní pracovní podklady. Součástí podkladových informací pro takové rozhodnutí jsou poskytnuté dokumenty zaznamenané v písemné či elektronické podobě a rovněž další údaje jako je například souhrn statistických dat a provozních údajů dotčených organizací a obsah pracovních jednání zástupců kraje, krajského úřadu, města Orlová, dotčených organizací a dalších subjektů, které v písemné podobě zaznamenávány nejsou. Vyhodnocení těchto skutečností bylo v lednu 2016 zpracováno společností INPROS FM s.r.o. v rámci studie na změnu využití budovy OA pro potřeby níže uvedených subjektů tak, že:

 • ZUŠ J. R. Míši může užívat pavilon A a C, které zahrnují celkem 1312,8 m² (vč. koncertního sálu pro 80 diváků, šatny s obsluhou, zkušebny orchestru, baletního sálu, modelovny a výtvarné třídy),
 • Muzeum Těšínska pobočka Orlová může užívat přízemí pavilonu B, který zahrnuje celkem 240,2 m², je se samostatným vstupem, vč. programové a přednáškové místnosti a malého skladu,
 • Pedagogicko-psychologická poradna Karviná – pobočka Orlová může užívat horní patra pavilonu B, který zahrnuje celkem 349,4 m²,
 • GOA pro potřeby školy zůstane nadále jídelna s kuchyní a tělocvična.

Odborný odhad investičních nákladů byl vyčíslen na celkovou částku 33,8 mil. Kč vč. DPH, v tom jsou zahrnuty:

 • stavební úpravy objektu (kompletní rekonstrukce elektro, podhledy, úpravy stěn, akustický obklad, rekonstrukce sociálních zařízení, nové vstupy do budovy, zateplení fasády) - celkem 31,6 mil. Kč vč. DPH
 • úprava příjezdové komunikace – 1,0 mil. Kč vč. DPH
 • vybudování parkoviště - 0,6 mil. Kč vč. DPH
 • úprava zpevněných ploch vč. venkovní dešťové kanalizace - 0,6 mil. Kč vč. DPH.

V odborném odhadu investičních nákladů nebylo zahrnuto vybavení objektu nábytkem a projekční práce. V nákladech stavby jsou pouze započteny kuchyňské linky, vestavěný nábytek (skříně) a šatní skřínky.

Ad 3)

Tento záměr může být součástí pracovních jednání zástupců dotčených subjektů, neboť Moravskoslezský kraj jako řádný hospodář kontinuálně řeší optimální využití všech nemovitostí, jež vlastní, s přihlédnutím k široké škále veřejných služeb, které v samostatné či přenesené působnosti poskytuje, „oficiální dokument“ k projednání konkrétního záměru výše uvedených organizací není ve fyzické podobě vyhotoven, v oblasti sociálních služeb však lze obecně vycházet ze strategického materiálu kraje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020, který určuje základní principy stanovení sítě sociálních služeb na území kraje a jenž je veřejně dostupný na následující webové adrese.

/cz/socialni_oblast/dokumenty-vztahujici-se-k-procesu-planovani-rozvoje-socialnich-sluzeb-43129/

Ad 4)

Rezignace, resp. vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace je soukromoprávním jednáním fyzické osoby, u něhož zákoník práce nevyžaduje jako povinnou náležitost zdůvodnění. Případně sdělený důvod je tak osobním údajem fyzické osoby ve smyslu zákona na ochranu osobních údajů a projevem týkajícím se soukromí fyzické osoby, který je povinný subjekt ve smyslu § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím chránit.

V této části žádosti o informace konstatuji, že primárním vlastníkem požadovaného údaje je paní Zátopková, na níž byste se musel obrátit, přičemž je výlučně na jejím rozhodnutí, zda Vám tento osobní údaj poskytne.

Předmětné dokumenty byly poskytnuty žadateli, vzhledem k jejich rozsáhlosti jsou k dispozici na odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

frame-scrollup