Zpráva

Cena za instalované světelné proměnné informační tabule

Informace poskytla: 14. 1. 2019, Ing. Natálie Kapcalová; odbor dopravy a chytrého regionu
Zveřejněno dne: 22. 1. 2019

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informace - jaká byla cena za instalované světelné proměnné informační tabule, které ještě ani dnes nejsou ve 100% provozu. Jedná se o světelné tabule nacházející se na silnicích č. I/56, I/35 (E442) a 483 na křižovatce v obci Nová Dědina ve Fn.O.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 7084/2019 ze dne 14. 1. 2019 sděleno, že vlastníkem silnic I. třídy je český stát, který výkon vlastnických práv svěřil státní příspěvkové organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“) zřízené Ministerstvem dopravy ČR. Základním předmětem činnosti organizace ŘSD je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy.
Dále byl žadatel ve věci informován, že krajskému úřadu nejsou požadované informace známy ani z rozhodovací činnosti na silnicích I. třídy. Jedná se o investiční akci v gesci státu, resp. Ředitelství silnic a dálnic ČR (www.rsd.cz); bylo mu sděleno, aby svůj dotaz proto adresoval této organizaci.

frame-scrollup