Zpráva

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva kraje

Číslo zasedání: 7

Místo konání: v zasedací síni krajského úřadu

Datum a hodina konání: 14. 3. 2018 od 9:00 do 12:30 hodin

I. Zahájení

Přítomni:

 • 56 členů zastupitelstva kraje
 • ředitel krajského úřadu
 • 18 vedoucích odborů, útvarů krajského úřadu (příp. jejich zástupců)
 • tisková mluvčí
 • zástupci spol. Letiště Ostrava, a.s., Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje a Krajského vojenského ředitelství Ostrava.

Omluveni: JUDr. Josef Babka, Marian Bojko, Ing. Lenka Fojtíková, Ing. Jitka Hanusová, Ing. Jiří Martinek,

MBA, Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., Bc. Eva Tořová, Ing. Evžen Tošenovský a Tomáš Hanzel.

7. zasedání zastupitelstva kraje zahájil hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Přivítal všechny přítomné a uvedl, že z celkového počtu 65 členů zastupitelstva kraje je do této doby přítomno 42 členů, což je nadpoloviční většina, takže zastupitelstvo je schopno platně jednat a usnášet se. Sdělil, že do zahájení zasedání se z účasti omluvilo 9 členů zastupitelstva kraje.


Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. uvedl, že zápis ze 7. zasedání zastupitelstva kraje provedou pracovnice odboru právního a organizačního krajského úřadu paní Daniela Bártová a paní Žaneta Karbulová. Také uvedl, že bude opět probíhat přímý přenos na webových stránkách z jednání zastupitelstva kraje a požádal, aby v zasedací místnosti nesledovali přímý přenos, protože by mohl narušovat jednání.


II. Organizační záležitosti

materiálu č. 2/1
Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Ověřovateli zápisu z 6. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 14. 12. 2017 byli Mgr. Marcela Mrózková HeříkováIng. Petr Havránek. Oba ověřovatelé sdělili, že zápis přečetli a že souhlasí s průběhem zasedání.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/649 (pořadové hlasování č. 1 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/2
Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje

 • bez úvodního slova

Za ověřovatele zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:

 • MUDr. Vojtěch Balcárek
 • Jiří Čejka

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/650 (pořadové hlasování č. 2 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - připomněl, že písemné dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva kraje budou soustřeďovány u náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové.


K materiálu č. 2/3
Volba návrhové komise

 • bez úvodního slova

Za členy návrhové komise byli navrženi:

 • Radomíra Vlčková - předsedkyně
 • Ing. Dana Forišková, Ph.D.
 • Mgr. Josef Alexander Matera
 • Ing. Ivan Strachoň
 • Ing. Radim Přeček
 • Ing. Jiří Vzientek

tajemníkem návrhové komise bude JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., vedoucí odboru právního a organizačního krajského úřadu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/651 (pořadové hlasování č. 3 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/4
Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje "Návrh programu 7. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. k 14. 3. 2018,

 • dále upozornil, že od 11:00 do 11:30 hodin je do programu pevně zařazen bod "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje",

Bc. Josef Bělica - předložil návrh na doplnění programu o nový bod programu č. 13/1 "Návrh na odvolání a volbu členů výborů zastupitelstva kraje", který již předložil včetně návrhu usnesení prof. Vondrákovi,

Ing. Jakub Unucka, MBA - jako předkladatel stáhl z návrhu programu materiál č. 6/2 "Návrh na neposkytnutí dotace městu Fulnek na opravu místní komunikace Kapucínská ulice ve Fulneku",

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o doplnění programu o bod č. 13/1 "Návrh na odvolání a volbu členů výborů zastupitelstva kraje",

schváleno - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování (pořadové hlasování č. 4 - text uveden v příloze č. 2),

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o schválení návrhu programu 7. zasedání zastupitelstva kraje

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/652 (pořadové hlasování č. 5 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 2/5
Informace o činnosti rady kraje

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že podle zákona o krajích podá informace o činnosti rady kraje,

 • sdělil, že od minulého zasedání zastupitelstva kraje proběhlo 6 schůzí rady kraje a odkázal na písemný materiál,
 • uvedl, že na schůzi dne 12. 3. 2018 rada kraje mimo jiné:
  • schválila dotační programy: Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2018, Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2018, "Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí" pro období 2018-2019 a Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2018,
  • rozhodla nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na:
   • činnost škol a školských zařízení pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi na rok 2018 ve výši cca 15 mil. Kč,
   • rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením; financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním a financování asistentů pedagoga na období leden - srpen 2018 - modul B ve výši cca 4 mil. Kč,
   • na individuální projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši cca 2,8 mil. Kč,
  • projednala další materiály, které budou dnes projednány pod čísly materiálu 4/15, 7/12, 7/13, 9/24, 9/25, 9/26, 9/27 a 11/12.
 • závěrem připomněl, že předsedové politických klubů měli materiály rady kraje k dispozici v souladu s jednacím řádem rady kraje.

Ing. Miroslav Hajdušík - vznesl dotaz ohledně vyvěšení tibetské vlaky na krajském úřadu,

 • uvedl, že na profilu prof. Vondráka je uvedeno, že s postojem jak se jedná s Tibetem, nesouhlasí,
 • dále uvedl, zda by s ohledem na tento postoj nebylo vhodné přehodnotit vysílání krajských zástupců do Číny,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že vyvěšení tibetské vlajky má v dnešní době širší rozsah a není to souhlas nebo nesouhlas s politikou Číny,

 • uvedl, že vlajka se vyvěšuje po celém světě a nebrání to ve spolupráci s Čínou,
 • dále uvedl, že vyvěšování vlajky je upomínkou na to, že v Tibetu jsou lidé, kterým je do jisté míry upíráno právo na svébytnost a že vyvěšení vlajky má hlubší důvod, a to symbol boje za svobodu,
 • poukázal na to, že o vyvěšení tibetské vlajky hlasovala rada kraje, na základě žádosti, která byla doručena na krajský úřad,
 • na závěr dodal, že spolupráce s Čínou nedozná žádných změn a že nejsme jediní, kdo tuto vlajku vyvěsil; na druhou stranu uvedl, že na politice Číny jsou věci, které se nám nelíbí,

Mgr. Lubomír Volný - vznesl, dotaz, zda by mohlo do budoucna o těchto důležitých akcích rozhodovat zastupitelstvo kraje a nikoli pouze rada kraje, protože vyvěšování vlajek by mělo být prodiskutováno v širším plénu,

 • uvedl, že příště může dojít na žádosti o vyvěšení vlajky Donbasu, Kurdistánu nebo Katalánska,
 • dále uvedl, že považuje za vhodné, aby o těchto věcech příště rozhodovalo zastupitelstvo kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že podle zákona o krajích není tato pravomoc vyhrazena zastupitelstvu kraje,

 • uvedl, že pokud je zde požadavek na projednávání těchto záležitosti prostřednictvím zastupitelstva kraje, nechť zazní tento požadavek z pléna a může se nechat hlasovat ohledně vyvěšení tibetské vlajky zastupitelstvem kraje,
 • dále uvedl, že stanovený postup byl zvolen proto, že zastupitelstvo kraje zasedá až po aktu vyvěšení tibetské vlajky,
 • na závěr dodal, že nechce upírat právo zastupitelstva se k této problematice vyjádřit,

Mgr. Lubomír Volný - požadoval, aby žádosti, které budou doručeny mezi termínem zasedání zastupitelstva kraje, byly automaticky odmítnuty, protože není možnost se k nim vyjádřit,

 • dodal, že by byl rád, kdyby se o těchto věcech nechalo hlasovat prostřednictvím zastupitelstva kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - vyzval Mgr. Volného k předložení konkrétního textu usnesení k tomuto bodu, o kterém by bylo možné nechat hlasovat,

 • přečetl text navrhovaného usnesení z jeho strany "Ve smyslu § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje pravomoc rozhodovat o připojení se k akci vlajka pro Tibet",

Mgr. Lubomír Volný - požádal o zopakování návrhu usnesení, neboť z textu není zřejmé, že bude o této akci hlasovat zastupitelstvo kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doplnil text usnesení "Zastupitelstvo kraje si ve smyslu §37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje pravomoc rozhodovat o připojení se k akci vlajka pro Tibet",

Mgr. Lubomír Volný - uvedl, že s navrženým usnesením souhlasí,

Mgr. Stanislav Folwarczny - sdělil, že toto usnesení neřeší situaci, když přijde žádost mezi zasedáními zastupitelstva kraje, že je to neřešitelné,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dodal, že je možnost svolat mimořádné zasedání zastupitelstva kraje,

Mgr. Lubomír Volný - sdělil, že je možné žádat o stanovisko Moravskoslezského kraje v dostatečném předstihu, aby bylo možné o žádosti hlasovat na řádném zasedání zastupitelstva kraje, a že by bylo ze strany žadatelé slušné, aby vyšel v tomto zastupitelstvu kraje vstříc, když něco požaduje po Moravskoslezském kraji a má na to 365 dní,

 • dále uvedl, že je zde možnost kompromisního řešení, a to, že o žádosti budou rozhodovat předsedové politických klubu na zvláštním zasedání,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že setkání předsedů polických klubů není žádný oficiálně zákonem daný orgán,

 • uvedl, že o žádosti může rozhodnout pouze zastupitelstvo kraje,
 • dodal, že připomínka Mgr. Volného je validní, ale nesměřuje na Moravskoslezský kraj, protože žádost nebyla podána ze strany Moravskoslezského kraje,

Květa Kubíčková - sdělila, aby se situace nekomplikovala a nedávala se kompetence do rukou zastupitelstva kraje, protože rada kraje si s touto situací velmi dobře poradí,

 • uvedla, že je nesmyslné, aby žadatel čekal na další zasedání zastupitelstva kraje, anebo aby bylo svoláno mimořádné zastupitelstvo kraje,
 • dále uvedla, ať se neomezují práva žadatelů a ať rada kraje rozhodne o žádosti na své schůzi,
 • dodala, že je neuvážené dávat kompetenci do rukou zastupitelstva kraje,

Mgr. Lubomír Volný - sdělil, že statutární město Ostrava si nemyslí, že je to nesmysl; dali o tom hlasovat na zasedání zastupitelstva města a návrh nebyl přijat,

 • dále uvedl, že Moravskoslezský kraj není o nic méně důležitý než statutární město Ostrava, a dodal, že bude podporovat navrhované usnesení,

Miroslav Novák - sdělil, že termín vyvěšení tibetské vlaky je pokaždé stejný a že proto nic nebrání tomu, aby např. na posledním prosincovém zasedání zastupitelstva kraje bylo o tomto vydáno stanovisko,

 • uvedl, že není třeba mimořádných zasedání zastupitelstva kraje, ani jiných kroků,
 • dodal, že např. na prosincovém zasedání zastupitelstva kraje se vydá stanovisko, že se v roce 2019 vyvěsí či nevyvěsí tibetská vlajka,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - opět přečetl návrh usnesení "Zastupitelstvo kraje si ve smyslu § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje pravomoc rozhodovat o připojení se k akci vlajka pro Tibet" a dal o něm hlasovat:

 • o návrhu na vyhrazení pravomoci zastupitelstva kraje rozhodovat o připojení se k akci vlajka pro Tibet - neschváleno - hlasovalo 19 pro, 25 proti, 12 se zdrželo (pořadové hlasování č. 6 - text uveden v příloze č. 2).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 1 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/653 (pořadové hlasování č. 7 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že pro členy zastupitelstva kraje jsou na chráněné webové stránce kraje zveřejněny informace o hospodaření nemocnic ve správě Moravskoslezského kraje,

 • dodal, že zde byla zveřejněna informace občana kraje pro členy zastupitelstva.

III. Materiály s účastí přizvaných osob

K materiálu č. 3/1
Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/654 (pořadové hlasování č. 8 - text uveden v příloze č. 2).


IV. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti (úsek hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.)

K materiálu č. 4/1
Informace o petici adresované orgánům kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/655 (pořadové hlasování č. 9 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/2
Podpora zákonodárné iniciativě Zastupitelstva Pardubického kraje

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doplnil, že se jedná o problematiku systémové podjatosti, se kterou se potýká krajský úřad.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/656 (pořadové hlasování č. 10 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/3
Návrh občana kraje na uplatnění zákonodárné iniciativy zastupitelstvem kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že je přítomen občan kraje xxxx, který byl přihlášen do diskuse k tomuto materiálu,

xxxx - sdělil stanovisko k tomuto materiálu s tím, že již posílal podnět 12. 11. 2017, tento však bohužel nedopatřením odešel nedokončený, a dále upozornil na další podnět zaslaný dne 12. 12. 2017 krajskému úřadu,

 • seznámil zastupitelstvo s problematikou bývalých Moravskoslezských tepláren a.s. a upozornil na fakt, že tato společnost má dle obchodního rejstříku akcie celkem v počtu 78 661 161 kusů, a to činilo za deset roků 2007-2016 pro výrobce tepla dividendy ve výši 20.623.383.191 Kč,
 • upozornil na skutečnost, že krajský úřad ani magistrát proti tomuto nikdy nic nenamítaly,
 • rovněž podotknul, že krajský úřad sídlí v Ostravě a je zřizovatelem školských zařízení, z nichž je většina včetně krajského úřadu napojena na centralizované zásobování teplem, a i z těchto peněz se vytváří uvedené dividendy,
 • uvedl, že jeho hlavním zájmem je, abychom za teplo platili jen spravedlivé ceny,
 • upřesnil, že žádal osobní setkání s panem hejtmanem, avšak nikdy k němu nedošlo, a že setkání má přislíbeno na den 19. 3. 2018,
 • na závěr dodal, že vzhledem k uvedeným okolnostem vyzývá členy zastupitelstva, aby ve vlastním zájmu pro navržené usnesení materiálu 4/3 nehlasovali.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 35 pro, 1 proti, 19 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/657 (pořadové hlasování č. 11 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/4
Návrh na schválení dohody o narovnání

 • bez úvodního slova

Květa Kubíčková - nahlásila střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/658 (pořadové hlasování č. 12 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/5
Návrh Vietnamského spolku MSK a Ostravy na volbu člena výboru zastupitelstva kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že rada kraje nemohla návrh schválit, protože zastupitelstvem kraje byl počet členů tohoto výboru stanoven na patnáct a rada kraje nemá kompetenci tento počet měnit, a proto nemohl být navýšen počet členů tohoto výboru,

 • dodal, že pokud by byl Ing. Trinh navržen do Výboru pro národnostní menšiny, tak by musel být navýšen počet členů tohoto výboru,

Miroslav Novák - sdělil, že si osvojuje návrh Vietnamského spolku Moravskoslezského kraje a Ostravy, z.s. a zároveň podpořil návrh, který přednesl prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., a to, aby se Výbor pro národnostní menšiny rozšířil o dva členy, z důvodu zachování lichého počtu členů, a navrhl, aby se členem tohoto výboru stal Ing. Tan Trinh, který je předsedou Vietnamského spolku Moravskoslezského kraje a Ostravy, z.s.,

 • uvedl, že vietnamská národnostní menšina je velmi významná v Moravskoslezském kraji, je velice disciplinovaná a již v minulosti se aktivně zapojovala do dění v Moravskoslezském kraji,
 • dále uvedl, že jejich neúčast ve Výboru pro národnostní menšiny by nebyla ku prospěchu začleňování jejich už dnes českých dětí do společnosti v rámci většinové společnosti,
 • dodal, že je pro návrh na rozšíření členů Výboru pro národnostní menšiny o dva členy, a aby jeden z členů byl zástupce Vietnamského spolku Moravskoslezského kraje a Ostravy, z.s. Ing. Tan Trinh,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - zopakoval podmínky pro stanovení počtu členů výborů zastupitelstva kraje

 • dodal, že s ohledem na tyto skutečnosti navrhuje v tomto výjimečném případě změnu usnesení předkládaného materiálu takto:

"Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2780 ze dne 27. 2. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 1/20 ze dne 10. 11. 2016

1. bere na vědomí

návrh Vietnamského spolku Moravskoslezského kraje a Ostravy, z.s. na volbu člena Výboru pro národnostní menšiny obsažený v příloze č. 1 předloženého materiálu

2. stanoví

v souladu s Jednacím řádem zastupitelstva kraje výjimku z maximálního počtu členů výborů zastupitelstva kraje, a to u Výboru pro národnostní menšiny na 17 členů (předseda a 16 členů)

3. volí

Ing. Tan Trinha členem Výboru pro národnostní menšiny"

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - se zeptal, zda je již navrženo jméno dalšího člena výboru z pléna,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - navrhl za klub KDU-ČSL za druhého nového člena Výboru pro národnostní menšiny Ing. Zbyňka Pražáka,

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/659 (pořadové hlasování č. 13 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dodal, že Výbor pro národnostní menšiny byl rozšířen o dva nové členy a to Ing. Trinha jako zástupce vietnamské komunity a Ing. Pražáka člena zastupitelstva kraje.

K materiálu č. 4/6
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/660 (pořadové hlasování č. 14 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/7
Návrh na poskytnutí peněžitého daru České republice - Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/661 (pořadové hlasování č. 15 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/8
Návrh na darování techniky a materiálu v majetku kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje a Krajskému vojenskému velitelství Ostrava

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/662 (pořadové hlasování č. 16 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/9
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2018 v odvětví krizového řízení

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/663 (pořadové hlasování č. 17 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/10
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/664 (pořadové hlasování č. 18 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/11
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt Československá filmová pohádka Když draka bolí hlava

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/665 (pořadové hlasování č. 19 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/12
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na akci "Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 49 pro, 1 proti, 5 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/666 (pořadové hlasování č. 20 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/13
Průmyslová zóna Nad Barborou - informace o pokračující přípravě

 • s úvodním slovem

Jan Krkoška - sdělil, že dne 8. 1. 2018 proběhla schůzka za přítomnosti pana prof. Vondráka s ministrem průmyslu a obchodu, na které byl pan ministr informován o problémech v dotačním programu, a že pan ministr přislíbil, že se pokusí tento program oživit a připravit nově,

 • uvedl, že odpůrčí žaloba OKD, a.s. stále probíhá a proto se nemohou vykoupit od společnosti Asental Land, s.r.o. pozemky,
 • dále uvedl, že se posunulo dopředu územní řízení, které se zabývá hrubými terénními úpravami, a řízení už neprobíhá v Karviné, ale přešlo na město Havířov,
 • závěrem dodal, že se domnívá, že tato situace bude v brzké době vyřešena.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/667 (pořadové hlasování č. 21 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/14
Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MSK Stavba Moravskoslezského kraje 2017

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/668 (pořadové hlasování č. 22 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 4/15
Záměr přistoupení Moravskoslezského kraje k Platformě pro uhelné regiony v transformaci

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že je to iniciativa, která vznikla na úrovni Evropské komise v prosinci loňského roku a její podstatou je nápomoc regionům, které byly v minulosti postiženy těžbou uhlí a nyní prochází transformací,

 • uvedl, že záměrem je z ušetřených prostředků z operačních programů těmto regionům pomoci,
 • dále uvedl, že jednání v této oblasti nabírají na dynamice, kdy minulý týden proběhlo jednání v Bruselu, na základě jednání bylo zpracováno memorandum, ve kterém se k této iniciativě hlásíme,
 • informoval, že na začátku tohoto roku v lednu proběhlo jednání s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou, která uvedenému vyjádřila podporu,
 • dále uvedl, že tyto finanční zdroje budou využity na financování projektu RESTART,
 • závěrem dodal, že je to krok velmi důležitý a může významně finančně pomoci, má také i jakýsi punc zodpovědnosti, a proto pokládá za nezbytné předložit a informovat o tomto memorandu zastupitelstvo, a doporučil, aby členové zastupitelstva kraje podpořili tento materiál,

Ing. Jakub Unucka, MBA - požádal o podporu tohoto přistoupení, protože Evropská komise chystá tzv. "zimní balíček" aneb čistá energie pro občany EU,

 • uvedl, že pro Moravskoslezský kraj to bude znamenat uzavření všech tepláren a elektráren a že bude nutné řešit tuto situaci, na kterou není příliš času,
 • dodal, že peníze z této platformy mohou vyřešit problémy, které jsou a budou v Moravskoslezském kraji,
 • na závěr opakovaně požádal o podporu tohoto materiálu,

Ing. Ivan Strachoň - se zeptal, zda je materiál předkládán v návaznosti na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu "Domácí zdroje uhlí v kontextu transformace energetiky Evropské unie", který se projednával v Bruselu 25. května 2017 (mat. se měl týkal rozdělení regionů podle doby uzavření, resp. ukončení těžby uhlí, a to cca do 10 let a do 25 let),

 • dodal, že by asi stálo za to se s tím seznámit, doplnit a zapracovat tuto stávající legislativu nebo přípravu, která tady už probíhá,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - poděkoval za námět, kterým se budou zabývat,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - se dotázal, zda se ví, jaká zde bude role státu, případně státního rozpočtu při řešení této situace,

 • uvedl, že z podkladů je zřejmé, že již bylo uzavřeno s Polskem, Řeckem a dalším státem a že se chystají přistoupit ještě další čtyři státy,
 • uvedl, že rekonstrukce uhelných revírů je důležitá akce, která se týká tří našich oblastí, a to Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje,
 • uvedl, že bez přímé a aktivní podpory státu, včetně finanční podpory, to není možné vyřešit takto mezi regiony a Evropskou unií,
 • na závěr se zeptal, zda je nějaké povědomí o tom, jak do toho vstoupí stát, jak to bude podporovat, anebo se to nechá na vládním zmocněnci doc. Ciencialovi,

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že jsou nyní v platformě čtyři regiony, a to slovenské Trenčínsko, německé Brandenbursko, řecká Horní Makedonie a Slezské Vojvodství,

 • uvedl, že důvodem, proč tam chce Moravskoslezský kraj přistoupit, je, že doly na Karvinsku a v Polsku jsou jednotné,
 • dále uvedl, že pro plánovací období 2020, respektive M+3, by mohly do těchto regionů plynout finance, které se ušetří z ostatních operačních programů, a že např. 14 mld. na rychlý internet by mohlo skončit v Moravskoslezském kraji, případně Ústeckém kraji
 • sdělil, že co se týká plánovacího období 2020 až 2025, je zde šance získat speciální regionální operační program pro tyto regiony,
 • na závěr dodal, že rolí státního rozpočtu bude doplnit příslušný podíl, který je v rámci evropské dotace.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/669 (pořadové hlasování č. 23 - text uveden v příloze č. 2).


V. Úsek kultury a památkové péče (úsek 1. náměstka hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla)

K materiálu č. 5/1
Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny

 • bez úvodního slova

Miroslav Novák - vznesl dotaz, jak dalece je jednání s Vládou ČR, potažmo s Ministerstvem kultury ve věci kofinancování, nebo převzetí toho hlavního financování novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - sdělil, že jednání jsou ve fázi, kdy od doby, kdy se schvalovalo memorandum, tak proběhla jednání s Ministerstvem kultury, které dodnes původní memorandum nepodepsalo, a to z důvodu, že mělo dojít ještě k jednomu jednání, které muselo proběhnout ve spolupráci s Ministerstvem financí, které ale předchozí Vláda ČR již nestihla,

 • uvedl, že se současnou novou Vládou ČR se opět projednával tento bod a toto memorandum, a to jak s ministrem kultury (při návštěvě města Krnov), tak společně i s primátorem statutárního města Ostravy Tomášem Macurou předal ministerstvu,
 • dále uvedl, že je zde příslib Ministerstva kultury zařadit do středového plánu investic Vlády ČR na léta 2019 až 2022,
 • dodal, že je k tomuto i písemný závazek ministra kultury, a to dopisem, který byl zaslán Moravskoslezskému kraji, podle kterého bude iniciovat a nárokovat mezi prioritními stavbami Ministerstva kultury, a to ve výši 800 mil. Kč,

Miroslav Novák - poděkoval za odpověď a vznesl prosbu nebo návrh, zda neodložit tento materiál na dobu, než bude podepsáno memorandum nebo nějaký oficiální závazek ze strany Vlády ČR nebo Ministerstva kultury,

 • uvedl, že sám v minulosti jednal se třemi ministry, třikrát dovezl závazek a několik dopisů, že se jim líbí ten či onen projekt a že tento projekt skutečně podpoří, ale nestalo se tak,
 • dále uvedl, že celá stavba Moravskoslezské vědecké knihovny zhavarovala na tom, že tam nebyly zajištěny, kromě počáteční fáze jednání, peníze ze strany spolufinancování státu,
 • sdělil, že již mnohokrát prohlásil, že nevidí důvod, proč by měl Moravskoslezský kraj, na rozdíl od ostatních krajů, platit stavbu z vlastních prostředků, a přitom zde nebyl podíl Ministerstva kultury,
 • uvedl, že projednávali tento materiál i na klubu členů zastupitelstva kraje za ČSSD a že dospěli k závěru, že dokud nebude podepsáno memorandum nebo nebude oficiální závazek ze strany Ministerstva kultury, tak nemohou tento materiál podpořit, a že to není z důvodu, že nepodporují stavbu Moravskoslezské vědecké knihovny, ale z důvodu že není zajištěno financování,
 • uvedl, že členy zastupitelstva za ČSSD také neuspokojilo stanovisko pana architekta Kuby, že i po letech v rámci koeficientu se tato stavba vejde do 1,300 mld. Kč, a že je známo, jak to bylo v minulosti, že když byla vyhlášena architektonická soutěž, tak dokonce tvrdili páni architekti, že tato stavba nebude stát více než 700 mil. Kč, po následném rozkreslení do prováděcí dokumentace vzrostla částka na 1,300 mld. Kč,
 • dále uvedl, že soutěž může posunout ještě cenu dolů, ale pokud nebude zajištěno financování v rozsahu, v jakém bylo schváleno na minulém zasedání zastupitelstva kraje v rámci memoranda, tak považuje za zbytečné další více náklady v rámci přípravy, protože dokumentaci a rozpočty je třeba aktualizovat,
 • dodal, že stavba se může táhnout dalších např. osm let, avšak čísla a asi i normy budou jiné a dokumentace již nebude odpovídat,
 • na závěr předložil návrh za klub ČSSD, odložit materiál do doby vyjasnění financování ze strany Ministerstva kultury,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - sdělil, že odložení materiálu je samozřejmě možné, ale toto by nedoporučoval z důvodu, že bude mít Moravskoslezský kraj horší postavení v konkurenci s jinými projekty jiných měst do dotačního titulu střednědobého plánu investičních akcí pro následující léta, a to z důvodu proluky osmi let,

 • uvedl, že je již nyní prošlé územní rozhodnutí, stavební povolení a fáze připravenosti projektu je tudíž nedostatečná v konkurenci s ostatními projekty a nárokovat dotaci z důvodu, že knihovna ještě nestojí, je velmi slabý argument,
 • dále uvedl, že proto bude zahájeno jednání tak, aby se ve fázi připravenosti mohlo již "kopnout" do dvou let a ne do osmi let, a takový je cíl a plán,
 • dodal, že lze čekat dalšího půl roku, než se memorandum podepíše, ale je zde příslib pana ministra v demisi, který navštívil Ostravu v rámci zahájení olympijského parku, a je zde i deklarace podpory tohoto záměru jako investiční akce,
 • uvedl, že pokud nezahájíme přípravy, tak ostatní města jako Brno, Olomouc, Hradec Králové nebo Praha, která má dalších pět až šest projektů rozjednaných, tak se můžeme objevit ve fázi, kdy budeme mít deset let starý projekt,
 • dále uvedl, že co se týká rozpočtu, tak je Moravskoslezský kraj opatrný, proto si po zkušenostech z minulých let nechal zpracovat dva na sobě nezávislé posudky, které neměly nic společného se zakázkou, a oba posudky vyšly velmi podobně s návrhem rozpočtu pana KubyPilaře, které přivítal na zasedání zastupitelstva kraje,
 • na závěr dodal, že Moravskoslezský kraj došel ke stejnému závěru, že koeficient, který je daný, je velmi objektivní a nadnesený, a že to znamená, že by mohl dostat úspoře, a čísla, která tam jsou, odpovídají realitě, která se dá očekávat za dva roky,

Miroslav Novák - sdělil, že nechce diskutovat o konečné ceně stavby, protože ta bude zřejmá až po soutěži,

 • uvedl, že v roce 2007 byla vysoutěžená cena daleko vyšší než cena odhadovaná a projektovaná a že s péčí řádného hospodáře nechce zvedat ruku pro něco, pro co není zajištěno spolufinancování, ale že chápe obavu, že když nebude usnesení, nebude stavba zařazena do střednědobých projektů,
 • uvedl, že obavu má také, protože se bude stavět 16 zimních stadionů, ovál pro Sáblikovou, skokanské můstky v Harrachově, opera jako v Sydney, etc., a proto má obavy, aby došlo na Moravskoslezskou vědeckou knihovnu,
 • sdělil, že právě proto chce mít první ten papír, že ty peníze budou, a následně hlasovat pro to, že bude mít Moravskoslezský kraj z vlastních zdrojů, vlastních rozpočtů na další náklady pro přípravu stavby,
 • vyjádřil obavy, že v tak těžké konkurenci opery jako v Sydney, národního divadla, skokanských můstků, oválu pro Sáblikovou, nebo možná lyžařského svahu pro Ledeckou, by nemusela být Moravskoslezská vědecká knihovna dostatečně konkurenčně schopná,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že jsou nyní tři strategické projekty, které by chtěli v Moravskoslezském kraji a v Ostravě postavit; jeden projekt je Vědeckotechnická krajská knihovna, která je v tristním stavu a musí se postavit,

 • uvedl, že bychom byli špatní hospodáři, kdybychom se o tuto knihovnu nepostarali,
 • uvedl, že papír je a byl dovezen v pátek z Poslanecké sněmovny ČR přímo od pana ministra, ve kterém je ve střednědobém výhledu deklarováno, že v roce 2020 se alokuje na výstavbu 100 mil. Kč a pak další, aby konečná částka byla v součtu 800 mld. Kč,
 • sdělil, že se musí s přípravou této stavby již začít,
 • sdělil, že 24. - 25. dubna 2018 bude v Moravskoslezském kraji zasedat Vláda ČR, která tento bod zařadí na jednání jako důležitý, proto předpokládá, že bude již memorandum oficiálně podepsáno,
 • na závěr dodal, že se musí členové zastupitelstva kraje rozhodnout, zda budou hlasovat pro zahájení či nezahájení stavby Moravskoslezské vědecké knihovny, a uvedl, že bez knihovny to nepůjde a že se musí postavit za každou cenu,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - sdělil, že doufá, že jak v minulém, tak i v tomto volebním období bude jednoznačná shoda všech členů zastupitelstva kraje pro podporu Moravskoslezské vědecké knihovny, která potřebuje důstojné prostory, shoda by měla být téměř 100%, a uvedl, že rozdílnost názorů bude v tom, jakým způsobem a za kolik peněz se knihovna postaví,

 • připomněl, že Černá kostka v původním záměru skončila zrušením výběrového řízení zhotovitele v roce 2008 a že i předchozí koalice do roku 2011 propagovala, tlačila a jednala o úsporné variantě Černé kostky,
 • uvedl, že zastupitelstvo kraje 17. února 2010 rozhodlo o podání žádosti na Ministerstvo kultury k financování vědecké knihovny a Vláda ČR přijala usnesení č. 351 ze dne 10. května 2010, kde se Vláda ČR zavázala financovat svůj podíl ve výši 490 mil. Kč na Černou kostku, a že pak byly volby a 15. září Vláda ČR přijala jiné usnesení, na návrh ministra kultury Bessera, kterým zrušila dotační program pro Moravskoslezský kraj,
 • k uvedenému dodal, že v tuto chvíli, kdy se neví, zda Vláda ČR dostane důvěru nebo budou předčasné volby a další zastupitelstvo kraje bude 14. června 2018, že ty tři měsíce posunutí rozhodnutí zda přistoupit či nepřistoupit nejsou zas tak fatální,
 • vznesl dotaz týkající se parkovacího objektu v podzemí, který měl být postaven za 350 mil. Kč a musel být součástí projektu Černá kostka, a to zda se v rámci nového projektu počítá s tímto parkovacím objektem v podzemí,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - sdělil, že se nechce vracet zpět do roku 2010,

 • uvedl, že se počítá s jedním patrem podzemních parkovacích míst a s nadzemními parkovacími místy, že jednání probíhají i se zástupci statutárního města Ostravy a že statutární město Ostrava má záměr mezi potencionální Černou kostkou a budovou Tieto vystavět parkovací dům,

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že proběhlo jednání s panem Semerákem, mezi statutárním městem Ostravou a Moravskoslezským krajem, o tom, jak řešit situaci před krajským úřadem, protože se nejedná jen o Černou kostku, ale i dostavbu Red Housu, dalšího mrakodrapu Tieta a koncertní síně,

 • dodal, že celá plocha se musí řešet důsledně.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 34 pro, 0 proti, 22 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/670 (pořadové hlasování č. 24 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/2
Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2018

 • bez úvodního slova

Ing. Vít Slováček - nahlásil střet zájmu,

Ing. Petr Baránek - nahlásil střet zájmu,

Ing. Zdeněk Husťák - nahlásil střet zájmu,

Ing. Miroslav Hajdušík - požádal o informace o poskytnutých účelových dotacích od začátku volebního období do dne zasedání zastupitelstva kraje, konkrétně pak kolik dostaly církevní instituce účelových a neúčelových dotací, které byly určeny na opravy svých kostelů a na kulturní akce (vyjma sociální oblasti),

 • dále požádal o informace o poskytnutých účelových a neúčelových dotacích církevním organizacím za celé předchozí volební období.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - přislíbil písemnou odpověď.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 49 pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/671 (pořadové hlasování č. 25 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/3
Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací v odvětví kultury na kulturní akce krajského a nadregionálního významu

 • bez úvodního slova

Mgr. Marcela Mrózková Heříková - nahlásila střet zájmu,

 • sdělila, že jako předsedkyně Výboru pro kulturu a památky informuje, že se na tomto materiálu jednomyslně shodli.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/672 (pořadové hlasování č. 26 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/4
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2018

 • bez úvodního slova

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/673 (pořadové hlasování č. 27 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/5
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2018"

 • bez úvodního slova

Ing. Zdeněk Husťák - nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/674 (pořadové hlasování č. 28 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/6
Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (3 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 7/675 - 7/677 (pořadové hlasování č. 29 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/7
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v Moravskoslezském kraji v roce 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/678 (pořadové hlasování č. 30 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 5/8
Návrh na poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací v odvětví kultury

 • bez úvodního slova

Ing. Vít Slováček - nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/679 (pořadové hlasování č. 31 - text uveden v příloze č. 2).


VI. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucky, MBA)

K materiálu č. 6/1
Návrh na uzavření Rámcové smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a obcí Dobrá o spolupráci při přípravě a realizaci stavby okružní křižovatky silnic č. II/648 a III/4733h

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/680 (pořadové hlasování č. 32 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/2 - Materiál byl stažen z programu
Návrh na neposkytnutí dotace městu Fulnek na opravu místní komunikace Kapucínská ulice ve Fulneku


K materiálu č. 6/3
Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/681 (pořadové hlasování č. 33 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/4
Návrh na změnu "Rámcové smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/682 (pořadové hlasování č. 34 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/5
Informace o stavu stavby "Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hranice okresu Opava v km 14,486 - 14,90"

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že k problematice prodloužené Rudné nemá dobré zprávy, jelikož za poslední 3 měsíce se toho v této věci moc nestalo,

 • uvedl, že občané demonstrovali před bydlištěm jednoho z aktérů,
 • uvedl, že v tuto chvíli je celý proces zablokovaný na vyvlastňovacím úřadě Magistrátu města Ostravy, který asi již pátý měsíc řeší vyvlastňovací řízení, které probíhají; řeší se stále posudky, termíny jsou i několik měsíců,
 • sdělil, že právní stav vyvlastňování zatím není čistý, že ŘSD stále ještě nemá v ruce nic konkrétního, aby se mohlo s těmi pěti vlastníky pozemků dohodnout, a že v Praze proběhlo jednání s ředitelem ŘSD panem Kroupou, který vyjádřil ochotu s dotčenými lidmi jednat, jak o protihlukových stěnách, tak případně o stavbě lávky,
 • na závěr dodal, že zatím není ochota ze strany ŘSD podílet se na nějakém finančním narovnání.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/683 (pořadové hlasování č. 35 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/6
Návrh na poskytnutí investiční dotace obci Karlova Studánka na úpravu autobusového terminálu Hvězda, Karlova Studánka

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/684 (pořadové hlasování č. 36 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/7
Informace o financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2018 a návrh na převzetí ručitelského závazku za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci

Ing. Jakub Unucka, MBA - doplnil informaci, že Vláda ČR dá příspěvek do státního fondu dopravní infrastruktury ve výši zhruba 4 miliard Kč a z toho by mělo jít do Moravskoslezského kraje 5,7 %, což je 220 mil. Kč, 15% podíl je Moravskoslezský kraj připraven dofinancovat,

 • uvedl, že v materiálu tato informace není, jelikož to Vláda ČR ještě stále neschválila,
 • na závěr dodal, že předpokládá, že na příštím červnovém zasedání zastupitelstva to bude již schváleno.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/685 (pořadové hlasování č. 37 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/8
Návrh na poskytnutí investiční dotace městu Bílovec na rekonstrukci povrchu části komunikace na ulici Čs. armády v Bílovci

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/686 (pořadové hlasování č. 38 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/9
Návrh na zřízení příspěvkové organizace Moravskoslezské datové centrum

Ing. Jakub Unucka, MBA - doplnil, že Moravskoslezský kraj je dlouhodobě vyhodnocován jako nejlepší z hlediska korporátního řízení, což je velmi výhodné z hlediska úspor finančních prostředků, ale bez datového spojení jednotlivých příspěvkových organizací není možno služby (účetnictví, e-maily, hostin apod.) sdílet,

 • uvedl, že se díky korporativnímu řízení daří uspořit cca 100-200 mil. Kč ročně a je předpoklad, pokud by se daly sdílet i další služby, další úspory cca ve výši 50-60 mil. Kč,
 • informoval, že Moravskoslezský kraj má v současné době 221 svých dceřiných společnosti v 650 lokalitách,
 • uvedl, že byl připraven projekt, který v první fázi spojuje všechna zdravotnická zařízení v Moravskoslezském kraji, tj. nemocnice, záchranky a správy komunikací, přičemž se jedná o 65 objektů; náklady na spojení těchto objektů pomocí optické sítě jsou zhruba půl miliardy Kč, tyto peníze jsou na Ministerstvu průmyslu a obchodu, ale je třeba napsat reálný projekt, který řekne, jak ty jednotlivé budovy spojíme,
 • dále uvedl, že se nejedná pouze o zajištění tohoto samotného přenosu dat, ale ve zdravotnictví je velice důležitá bezpečnost, protože není možné, aby si doktoři posílali rentgeny přes veřejnou úschovu,
 • informoval, že jsou tři možnosti, jak projekt udělat:
  • buď by se přijali noví úředníci na IT - tuto možnost nepodpořil, vzhledem k tomu, že tento projekt je časově ohraničený, když za dva roky skončí a pak se uvidí, co dále,
  • projekt vysoutěžit; zde panovala značná obava, že pokud by se soutěžilo na cenu, tak dojde k tomu, že jeden z velkých hráčů, nabídne nějaké firmě nižší cenu a projekt bude výhodný pro jednoho z velkých hráčů (T-Mobile, O2, Cetin),
  • z tohoto důvodu se jeví nejjednodušší založit příspěvkovou organizaci se 4-5 lidmi, kteří budou projektanti a za rok odevzdají projekt, jak nejlépe těch 65 budov spojit, kde se bude kopat, kde se bude kupovat a kde se bude pronajímat,
 • závěrem dodal, že samotná realizace bude už věcí druhou a požádal o podpoření tohoto materiálu,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - poděkoval za informace a uvedl, že toto řešili na finančním výboru,

 • upozornil, že se jedná o rozpočtové náklady ve výši 600 mil. Kč a jde o druhý největší investiční záměr po vědecké knihovně,
 • požádal pana náměstka Krkošku o doplnění informací k zařazenému materiálu 9/25 "Návrh na zahájení přípravy projektu Dopravní dispečink", který je provázán právě s datovým centrem, a podmínkou schválení přípravy tohoto dopravního projektu je právě zřízení příspěvkové organizace, tam jsou rozpočtové náklady ve výši 100 mil. Kč, tzn., že jsme na částce 700 mil. Kč, a to pro období 2019 - 2022,
 • závěrem upozornil, že tyto dva body jsou vzájemně podmíněny, a proto požádal o pár informací k projektu dopravní dispečink,

Ing. Jakub Unucka, MBA - konstatoval, že to souvisí i s body, které se budou probírat v rámci KODIS, kde se soutěží jednotliví autobusoví dopravci a situace je jiná, než byla v minulých letech; uvedl, že aby fungovala koordinace mezi autobusy a vlaky a vším, co v Moravskoslezském kraji jezdí, tak bez dopravního dispečinku to nebude fungovat;

 • uvedl, že z tohoto důvodu je požadavek na to, aby v rámci KODIS fungoval dopravní dispečink, který bude fungovat, pokud bude mít data, proto musí vzniknout datová síť, a že jedno souvisí s druhým,
 • dodal, že bude-li datová síť, může velmi dobře fungovat dopravní dispečink; nebude-li datová síť, bude dopravní dispečink fungovat ve velmi omezeném režimu,

Jan Krkoška - sdělil, že pan náměstek Ing. Unucka v podstatě řekl vše podstatné, nicméně dodal, že toto vše je jen příprava projektu, aby vše bylo propojeno dohromady,

Ing. Jiří Vzientek - vznesl dotaz, pokud je projekt dvouletý, jak bylo řečeno, co bude pak s touto příspěvkovou organizací, jestli není jednodušší, aby projekt zaštítili tři specialisté, kteří se přijmou na krajský úřad a budou tuto činnost dělat v rámci krajského úřadu, než zakládat příspěvkovou organizaci, kde budou nutné další pracovní pozice,

Ing. Jakub Unucka, MBA - odpověděl, že toto je nejideálnější způsob, jak tohoto dosáhnout, a že jsou dvě možnosti, co bude následovat s příspěvkovou organizací, až se síť dostaví:

 • buď se vysoutěží nějaký provozovatel, který se bude o síť starat (např. T-Mobil, O2, Cetin),
 • anebo se domluví s Ovanetem, že toto bude za nějakých podmínek spravovat,
 • k uvedenému dodal, že buďto příspěvková organizace skončí, nebo se transformuje třeba v Ovanet; to se však bude teprve řešit,
 • konstatoval, že se nyní řeší hlavně to, aby vůbec nějaká síť byla,

Jan Krkoška - doplnil, že příspěvková organizace je nyní z části podmínkou, aby teď byla,

Ing. Jiří Vzientek - vznesl dotaz, zda je to podmínkou pro přijetí dotace,

Jan Krkoška - sdělil, že ano, je to podmínkou pro přijetí dotace.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 1 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/687 (pořadové hlasování č. 39 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/10
Návrh na poskytnutí dotace na realizaci projektu Chytrá myšlenka Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/688 (pořadové hlasování č. 40 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/11
Návrh souhlasného prohlášení o uznání neplatnosti darovací smlouvy mezi Moravskoslezským krajem, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, p. o. a obcí Malá Morávka

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/689 (pořadové hlasování č. 41 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/12
Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/690 (pořadové hlasování č. 42 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/13
Návrh na určení kupní ceny v případech, kdy Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, vykupuje pozemky od fyzických nebo právnických osob do vlastnictví kraje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/691 (pořadové hlasování č. 43 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/14
Informace o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji

Ing. Jakub Unucka, MBA - doplnil tento materiál o informaci, že v dubnu se snad po roce podaří zaintegrovat pana Jančuru do našeho integrovaného dopravního systému, že skoro rok trvá vyřešení, jak se budou platit lidi, kteří dojíždějí z Návsí do Třince, případně do Ostravy,

 • uvedl, že od dubna by měl být RegioJet v IDS alespoň se třemi páry vlaků, což je pro občany Třinecka dobrá zpráva; podstatné je, že od konce roku již bude možnost platit kartami a QR kódy v autobusech a vlacích,
 • dodal, že se mezi čtyřmi moravskými kraji dohodlo, že si navzájem budou uznávat doklady, tzn., že na jednu jízdenku bude moci dojet třeba z Karlovy Studánky přes Olomouc do Mikulova.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/692 (pořadové hlasování č. 44 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/15
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti pro oblast Krnovsko s obcí Hošťálkovy a návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti pro oblast Krnovsko s obcí Holčovice

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/693 (pořadové hlasování č. 46 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/16
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. na Vybrané rozvojové záměry v integrované dopravě II.

Ing. Jakub Unucka, MBA - doplnil, že role společnosti KODIS bude od roku 2019 jiná než doposud, kdy zatímco dřív byl KODIS clearingové centrum, které rozpočítávalo platby mezi autobusy a vlaky mezi Ostravou a Opavou, tak od roku 2019 bude KODIS dopravu v Moravskoslezském kraji opravdu řídit; z tohoto důvodu je nutné, vybudovat server, který bude přenášet data mezi jednotlivými dopravci, dále je třeba rozšířit zastávky atd.,

 • uvedl, že na konci tohoto roku by měla být spuštěna marketingová kampaň, která lidem vysvětlí, že byť se změní dopravci, budou i noví dopravci, kteří zde ještě nikdy nejezdili, a že se tedy bude lidem vysvětlovat, jaké změny se budou dít po 10. prosinci 2018, kdy tyto změny nastanou,
 • dále uvedl, že se další kampaň chystá na příští rok a že tato bude zaměřená na to, aby lidé vůbec těmito autobusy a vlaky jezdili,
 • sdělil, že protože počet lidí v Moravskoslezském kraji klesá a klesá tak i počet cestujících, měla by se kampaň zaměřit hlavně na studenty, kteří spíše než autobusy a vlaky jezdí po získání řidičského oprávnění autem,
 • závěrem požádal o podporu tohoto materiálu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/694 (pořadové hlasování č. 47 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 6/17
Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. na Vybrané rozvojové záměry v integrované dopravě

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/695 (pořadové hlasování č. 48 - text uveden v příloze č. 2).


VII. Úsek financí, investic a majetku (úsek náměstka hejtmana kraje Ing. Jaroslava Kanii)

K materiálu č. 7/1
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrh na nabytí pozemků darem od Lesů ČR, s.p.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/696 (pořadové hlasování č. 49 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/2
Návrh na předání budovy v Ostravě - Mariánských Horách z hospodaření MSVK, p. o. do hospodaření organizace Fontána, p. o. a návrh na změnu zřizovací listiny organizace Domov Na zámku, p. o.

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (4 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 7/697 - 7/700 (pořadové hlasování č. 50 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/3
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrhy převodů

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/701 (pořadové hlasování č. 51 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/4
Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018

 • bez úvodního slova

Ing. RSDr. Svatomír Recman - vznesl dotaz týkající se Malé scény Těšínského divadla: vzhledem k tomu, že již několik let jsou zde převáděné finanční prostředky, jaký je stav v této chvíli, zda v letošním roce bude reálné využít převedené finanční prostředky, jestli akce pokračuje, jaký je současný stav,

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - sdělil, že se minulý týden podařilo vybrat dodavatele stavby na realizaci druhé scény Těšínského divadla a že je předpoklad, že do konce tohoto kalendářního roku bude stavba dokončena a sezona leden 2019 by již mohla být na nové scéně.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/702 (pořadové hlasování č. 52 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/5
Předběžná informace o hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2017 a návrh na přidělení prostředků do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje

 • bez úvodního slova

Ing. RSDr. Svatomír Recman - poděkoval panu náměstkovi a vedoucí odboru financí za velice dobře zpracovaný materiál,

 • vznesl dotaz, který se týkal textu materiálu na straně 19 ohledně reprodukce majetku kraje, kde se uvádí: "výdaje na reprodukci majetku kraje, k nejvýznamnějšímu meziročnímu poklesu došlo u prostředků určených k reprodukci majetku kraje, vyjma akci z Evropské unie", kde je pokles téměř o 110 mil Kč., přitom celkové výdaje vzrostly o 11%,
 • požádal o odpověď, co způsobilo to, že nejvýznamnější meziroční pokles je právě na úseku reprodukce majetku kraje.

Ing. Jaroslav Kania - konstatoval, že poklesu jsou si plně vědomi a že je to dáno několika věcmi, jednak tím, jak byly aktivity v rámci reprodukce připraveny, protože nebyl Moravskoslezský kraj až tak připraven, aby mohl všechny záležitosti stihnout, a dále že v průběhu roku nebyly zapojovány finanční prostředky, které přicházely ze státního rozpočtu,

 • dodal, že se k tomuto budou vracet v rámci použití nerozepsané rezervy, tzn. to, co zůstalo z roku 2017, a určitě dojde i k navýšení v jiném roce, kde už budou připraveni, a tedy u toho podílu na reprodukci dojde ke značnému navýšení,

Róbert Masarovič, MSc. - sdělil, že finanční výbor toto projednával a navrhuje zastupitelstvu tento bod dle přiloženého materiálu schválit.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/703 (pořadové hlasování č. 53 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/6
Návrh přímého prodeje pozemků v k. ú. Mošnov společnosti THT Ostrava CZ, a.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/704 (pořadové hlasování č. 54 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/7
Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví kultury - návrh majetkoprávního vypořádání se statutárním městem Ostrava

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/705 (pořadové hlasování č. 55 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/8
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - souhlas s prodejem nemovitých věcí v k. ú. Hrabůvka

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/706 (pořadové hlasování č. 56 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/9
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví sociálních věcí - návrh nákupu nemovitostí v k. ú. Budišov nad Budišovkou

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/707 (pořadové hlasování č. 57 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/10
Návrh na dofinancování projektů z oblasti silniční infrastruktury

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/708 (pořadové hlasování č. 58 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/11
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrh na nabytí budov zdravotnické školy v Ostravě-Vítkovicích od statutárního města Ostrava

Ing. Zdeněk Husťák - vznesl dotaz, v jakém je uvedený majetek stavu, že jde jistě o krásnou historickou budovu, jak tedy tato škola celkově vypadá,

Ing. Jaroslav Kania - informoval, že budova je v dosti zanedbaném stavu, a proto, abychom ji mohli zhodnocovat, protože tam působíme, bylo vhodné, aby tento majetek měl Moravskoslezský kraj v gesci,

 • dodal, že o převodu tohoto majetku na Moravskoslezský kraj se již dlouhodobě uvažovalo i v minulosti, ale nedotáhlo se to do konce.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/709 (pořadové hlasování č. 59 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/12
Návrh na vyčlenění ze zásobníku projektů, schválení přípravy, profinancování a kofinancování a zahájení realizace u projektů z oblasti silniční infrastruktury

Ing. Jaroslav Kania - požádal zastupitelstvo o podporu tohoto materiálu, protože se jedná o pět akcí, které zde jsou předloženy,

 • uvedl, že se jedná především o to, aby mohl Moravskoslezský kraj požádat v rámci IROPu o další finanční prostředky, které se pohybují ve výši 90 %, kdy je zde podmínka, že musí být provedená výběrová řízení; z tohoto důvodu je žádáme o souhlas se zahájením a následně budeme žádat o poskytnutí dotace,
 • závěrem dodal, že předpoklad získání těchto finančních prostředků je v dubnu 2019.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/710 (pořadové hlasování č. 60 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 7/13
Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrh prodat část pozemku v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek

Ing. Jaroslav Kania - informoval, že se u tohoto materiálu jedná o prodej pozemku pro společnost ČEZ distribuce, která chce na tomto pozemku postavit trafostanici a lépe tak zásobovat území energií,

 • dodal, že se jednání bohužel táhla, diskuse se vedly o ceně za m²; nakonec došlo k dohodě, na základě které se bude pracovat se znaleckým posudkem, který předložil ČEZ distribuce, a bylo dohodnuto, že cena je obvyklá v daném místě a v daném čase.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/711 (pořadové hlasování č. 61 - text uveden v příloze č. 2).


VIII. Úsek zdravotnictví (úsek náměstka hejtmana kraje MUDr. Martina Gebauera)

K materiálu č. 8/1
Zvýšení základního kapitálu u obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/712 (pořadové hlasování č. 62 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/2
Zvýšení základního kapitálu u obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/713 (pořadové hlasování č. 63 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/3
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2018"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/714 (pořadové hlasování č. 64 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/4
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil, hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (2 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 7/715 - 7/716 (pořadové hlasování č. 65 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/5
Průběžná analýza poskytované lůžkové zdravotní péče a výchozí návrh optimalizace struktury lůžkové péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem

Ing Jiří Vzientek - sdělil, že materiál podrobně četl a vyplývá z něj, že je v Moravskoslezském kraji v krajských nemocnicích takřka 500 nevyužitých lůžek, což představuje 20 % současného lůžkového stavu v těch osmi oborech, které byly součásti analýzy,

 • vznesl dotaz, zda vstupem pro další jednání je, že v našem kraji máme 20 % nadbytečných lůžek a že se bude 20 % lůžek rušit,

MUDr. Martin Gebauer - konstatoval, že zastupitelstvo v prosinci schválilo vstupní analýzu lůžkové péče, která ještě nějakým způsobem deklarovala, že nám přebývají nějaká akutní lůžka, a zároveň konstatovala, že chybí chronická lůžka, tzn. doléčovací; tato průběžná analýza akutní lůžkové péče se posunula až na jednotlivé nemocnice, kdy se potvrdilo, že zhruba cca 500 akutních lůžek je navíc, což ale rozhodně to neznamená, že se budou tato lůžka zavírat nebo rušit,

 • sdělil, že je to stav, který vyžaduje důslednou aplikaci zákona o lůžkové péči, a dodal, že od příštího roku musí být uzavřené nové smlouvy se zdravotními pojišťovnami pro poskytovatele lůžkové péče; tyto pojišťovny vyžadují, aby byl materiál zpracován nejen v Moravskoslezském kraji, ale i v ostatních krajích,
 • zdůraznil, že závěrem materiálu by mělo být, že 500 lůžek akutní péče, které jsou navíc, se po dohodě se zdravotními pojišťovnami přetransformují v chronická lůžka - tj. v lůžka sociální, následné péče, LDN atd.,
 • dodal, že vzhledem k tomu, že se Moravskoslezský kraj vylidňuje a zároveň stárne, že je Moravskoslezský kraj postižený specifickými nemocemi ve zvýšené míře oproti celé České republice, jako jsou např. respirační nemoci nebo alergické onemocnění, je potřeba chronických lůžek,

Ing. Miroslav Hajdušík - konstatoval, že v loňském roce chtěla rada kraje prodat karvinskou polikliniku, která spadá pod nemocnici Karviná ráj a že materiál byl následně stažen; dále v lednu na Zastupitelstvu města Karviná řešili na žádost lékařů odkoupení této budovy od Moravskoslezského kraje, kdy město tuto žádost zamítlo s tím, že nemá zájem tuto budovu odkupovat, a aby si Moravskoslezský kraj tuto nemovitost ponechal ve svém vlastnictví

 • vznesl dotaz v jakém stavu je situace dnes, zda kraj stále uvažuje o prodeji této nemovitosti, nebo si toto Moravskoslezský kraj rozmyslel, a v případě, že nerozmyslel, kdy lze očekávat, že dojde k nabídce na prodej této nemovitosti,

Ing. Jaroslav Kania - odpověděl na dotaz, že Moravskoslezský kraj o prodeji neuvažuje a bude hledat nového provozovatele uvolněných prostor,

Miroslav Novák - reagoval na odpověď pana náměstka MUDr. Gebauera, kdy se chtěl ujistit, zda odpověď správně pochopil, a to, že se hledá cesta, jak optimalizovat náklady v krajském zdravotnictví, s tím, že ty budovy budou dále využívány pro veřejné zdravotnictví, tzn., že dojde k většímu posílení následné péče na úkor akutní,

 • dodal, zda hodláme zachovat strukturu nemocnic, tedy strukturu ne oborovou, ale "spádovostní", s tím, že by došlo, pokud se jednání s pojišťovnami a s odborníky ve zdravotnictví posunou tímto směrem, dojde jenom k restrukturalizaci oborů a lůžkové části,
 • na závěr se zeptal, zda se neuvažuje o privatizaci kteréhokoliv zdravotnického zařízení v Moravskoslezském kraji,

MUDr. Martin Gebauer - sdělil, že toto vedení Moravskoslezského kraje vůbec nenapadlo, nebylo to ani na jednání a nebylo ani uvažováno, že by se něco zprivatizovalo,

 • dodal, že všechny budovy v nemocnicích budou i nadále sloužit pro poskytování lůžkové péče zřizované Moravskoslezským krajem a o žádné privatizaci se neuvažuje,
 • závěrem dodal, že se neuvažuje ani o snížení počtu lůžek; jedná se opravdu pouze o přesun lůžek z akutní do chronické péče.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/717 (pořadové hlasování č. 66 - text uveden v příloze č. 2).


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - přerušil zasedání zastupitelstva kraje z důvodu zařazení pevného bodu "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje", ve kterém mají prostor k vyjádření občané Moravskoslezského kraje,

xxxx (občan MSK) - konstatoval, že se již více než šest let snaží obměkčit Zastupitelstvo města Ostravy, aby přistupovalo individuálně k různým pejskům, ohledně čipování psů, a že více než šest let na tomto pracuje a stále sklízí urážky, posměch a snahu o znechucení,

 • uvedl, že petice byla sepsána v roce 2012 a jeho nejlepší kamarád, který se zde přistěhoval v roce 1964, již nežije, a že na tom mají podíl někteří lidé z "ostravské radnice", jelikož "stres neléčí, stres dokáže i zabíjet",
 • poznamenal, že i on sám pociťuje na sobě, jak pěkně se s nimi jedná; výsměch, brání slova nebo nedání slova, např. než člověk začne mluvit v diskusi, tak se diskuse ukončí, aniž by začala,
 • sdělil, že z Kanceláře prezidenta republiky, po úmrtí jeho kamaráda, přišlo i vyjádření, že je jim líto, co se stalo, ale z "ostravské radnice" ani "pes neštěkl",
 • zdůraznil, že mnozí, ne však všichni, se k lidem chovají hrozně,
 • dodal, že na Moravě je jediné krajské město, kde je čipování psů povinné, jinak ve Zlíně, v Olomouci a v Brně tato povinnost není; co se týče Čech, tak ani v Hradci Králové, Pardubicích a v Libereci se čipovat také nemusí, v Českých Budějovicích se čipovat muselo a zrušilo se to,
 • závěrem vyslovil přání, aby se jednalo ve prospěch slušných lidí, aby se zlepšilo chování vůči občanům; současně poděkoval za pozornost a zdůraznil, že si je vědom, že Moravskoslezský kraj není nadřízeným orgánem "ostravské radnice",

xxxx (občan MSK) - seznámil přítomné s výsledky volby občanů, kteří každoročně udělují anticenu "Čipák", tentokrát za rok 2017, a nominují držitelé čestného uznání, tedy pozitivní ceny "Osvoboditel", taktéž na rok 2017,

 • konstatoval, že uvedená ocenění mají již pětiletou tradici a ve velké míře zohledňují, krom jiného, chování politiků k lidem bez veřejné funkce, kdy oceňují vstřícnost, charakter, vlídnost, ochotu pomáhat, anebo naopak varují, když třeba určitý politik lidem škodí, cenzuruje, uráží, zakazuje atd.,
 • sdělil, že největším "Čipákem" za rok 2017 občané zvolili, již podruhé za sebou, primátora statutárního města Ostravy Ing. Tomáše Macuru; jedná se o osobnost, která se stala "Čipákem" hned dvakrát po sobě,
 • uvedl, že naopak svým "Osvoboditelem" lidé zvolili pana náměstka Ing. Unucku z ODS,
 • následně všem oceněným poblahopřál a zdůraznil, že diplomy byly oceněným poslány elektronicky v rámci úspory papíru pro ochranu přírody,
 • dále uvedl, že zatímco Ing. Unucka, již za ocenění písemně poděkoval, pan primátor Ing. Macura zatím nikoliv; dále upozornil, že veškeré podrobnosti veřejnost nalezne na webu necipujtenas.cz,
 • požádal o pomoc ve věci nezákonných cenzurních zásahů primátora Ing. Macury do pečlivě připravených projevů občanů, během oficiálního jednání Zastupitelstva města Ostravy, kdy například 7. 3. 2018 zakázal oprávněnému občanovi dokončit projev a požadoval, aby tento občan vznášel pouze dotazy, a nedovolil, aby občan využil celý svůj pětiminutový limit stanovený jednacím řádem, kdy hovořil věcně a měl pochvalný projev ke konkrétnímu programovému bodu, který byl zveřejněn na úřední desce,
 • doplnil, že dle něj jde o opakované nepochopitelné pochybení, na které již Ministerstvo vnitra ČR, primátora Ing. Macuru v minulých letech opakovaně upozornilo, avšak primátor Ing. Macura v této nezákonné praxi dále pokračuje, a to již od roku 2015,
 • požádal o pomoc členy zastupitelstva kraje, jako velmi vlídné a charakterní osobnosti se zkušenostmi ze všech úrovní politického života, s tím, aby Ing. Macurovi domluvili;
 • závěrem vyslovil pochvalu Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje a členům zastupitelstva kraje, že na jeho podnět připravili pro občany pokyny ohledně toho, jak diskutovat se členy zastupitelstva kraje, a poděkoval za pozornost,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že další do diskuse se přihlásil pan xxxx, který měl tři přihlášky do diskuse, a s ohledem na pravidla pro vystupování občanů v tomto bodě nechal hlasovat o udělení devíti minut pro vystoupení občana; dále svolal členy zastupitelstva do zasedacího sálu a zdůraznil, že tento bod je řádným bodem programu zasedání zastupitelstva,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o udělení devíti minut pro vystoupení občana v diskusi - neschváleno - hlasovalo 25 pro, 2 proti, 7 se zdrželo, (pořadové hlasování č. 67 - text uveden v příloze č. 2).

xxxx (občan MSK) - sdělil, že již v minulosti upozorňoval na bezpečnost silnice II/465; bohužel jednání s panem Ing. Unuckou probíhalo dobře, až na samotný závěr, kdy se Ing. Unucka v odpovědi dopustil spousty omylů, a to, že se nejednalo o žádnou údržbu, protože oznamovací dopis pro Obecní úřad Horní Lhota zněl: "Rekonstrukce a modernizace silnice II/465 Horní Lhota-Zátiší"; Ing. Unucka po jednání a po šetřeních zařadil tyto práce silnice do údržby a uvedl, že se nejedná o rekonstrukci a modernizaci komunikace jako takové,

 • uvedl, že zda je to údržba, nebo jestli je to v rámci IROPu, tak jsou ty peníze úplně jiné než při běžné údržbě, protože se při rekonstrukci jde do hloubky a je třeba udělat úplně všechno a ono se všechno neudělalo; například se neudělala krajnice, a proto je tato krajnice krajně nebezpečná, obzvláště v zimním období, kdy je déle tma a v případě, že by jelo auto, tak chodec nemá kde uhnout,
 • požádal, že pokud se o této věci jedná již třetím rokem bez závěru, o generální audit této silnice od objednatele, na základě kterého by byl vznesen protest proti zhotoviteli a ten by pak dodělal cestu tak, jak měla být, tedy včetně krajnice,
 • sdělil, že podklady byly dány i zástupci ředitele Policie ČR,
 • upozornil na problematiku ekologizace veřejné dopravy v Ostravě-Porubě,
 • závěrem vznesl dotaz na prof. Vondráka, zda hodlá setrvat nadále v Parlamentu ČR,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - odpověděl, že ano, jelikož díky tomu přinesl příslib na 800 mil Kč na knihovnu,

xxxx (občan MSK) - vznesl další dotaz na prof. Vondráka, zda nás hodlá nadále posouvat za balkánské země,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - odpověděl: "Neposouvám Vás za balkánské země",

xxxx (občan MSK) - požádal o předání vytištěného článku předsedům politických klubů (předáno v den zasedání ZK),

Ing. Jakub Unucka, MBA - doplnil problematiku rekonstrukce cesty mezi Zátiším: Vřesina - Zátiší 465,

 • sdělil, že rekonstrukce cest jsou různé a že u této cesty se jednalo o rekonstrukci, kdy došlo jen ke zbroušení vrstvy asfaltu, byly zadělány díry a byl položen nový asfalt; rekonstrukce neměla za cíl nějakým způsobem zasahovat do krajnice apod.,
 • uvedl že, proběhly tři nezávislé audity, zda byla oprava cesty podle projektu, a závěr byl ten, že byla,
 • závěrem dodal, že se může naplánovat rekonstrukce cesty podle současných norem, kde by se řešila i krajnice, toto je však již na rozhodnutí členů zastupitelstva,

xxxx (občan MSK) - uvedl, že ho zaujala problematika knihovny; sdělil, že se mu velmi líbí knihovna v Praze, která je multifunkční a neměla by to být jen knihovna, ale měl by to být prostor pro všechny možné lidi, prostor pro výuku; knihovna by mohla být sdíleným místem pro technické prostředky v rámci výuky např. pro robotizaci, která je drahá a kdy učebny jsou třeba jen na vysoké škole, ale i na střední škole jsou zapotřebí a peníze se zde nedostanou,

 • požádal členy zastupitelstva kraje, aby zvážili "Igel zóny", které již fungují v Rakousku,
 • uvedl, že na zasedání zastupitelstva kraje zaznělo již hodně debat o životním prostředí, byly tam návrhy na parkovací zóny, a to vše jsou restriktivní opatření,
 • dále uvedl, že "Igel zóna" je dynamické značení, kde je snížená rychlost, a to se nemusí líbit všem; auto pak spotřebuje méně pohonných hmot, tím pádem je méně prachu apod.,
 • sdělil, že co se týká vlakové dopravy, otázkou je, zda se bude či nebude jezdit vlakem po menších tratích, protože většina tratí se neopravuje a opravuje se pouze na koridorech a tyto menší tratě se neopravují; tratě mají životnost 50 let a pak jejich životnost jednoznačně končí,
 • informoval, že v příštích letech budou dělány defektoskopické testy a tratě neprojdou tímto testem, bude tlak tyto tratě zavřít,
 • dodal, že plány oprav na menší tratě nejsou, pro příklad uvádí Budišov nad Budišovkou, kde je významná firma a kde lidé mohou tuto taktovou dopravu využít, proto z hlediska životního prostředí stojí za to jednou za 50 let do toho zainvestovat,
 • informoval, že se chystá soutěž na rychlíky Olomouc, Krnov a Opava, že je pro něj nepředstavitelné, že se systémy budou rozdělovat, a že cestující budou muset vyběhnout z vlaku, koupit si jízdenku a pokračovat dál,
 • závěrem upozornil na problematiku vlakových zabezpečovačů, kdy na trati na Opavu není ve 21. století vlakový zabezpečovač,

Mgr. et. Mgr. Curylo - sdělil, že co se týče knihovny, tak se samozřejmě počítá s tím, že to nebude pouze sklad knížek a výpůjček, ale bude tam i prostor, kde bude digitalizační centrum, prostor pro výchovně vzdělávací akce, kulturní akce, výstavy, komunitní centrum a dokonce některé provozy budou 24 hodin,

Ing. Jakub Unucka, MBA - konstatoval, že se v současné době jedná s Českými drahami o smlouvě na provozování dopravy do roku 2025 a ta obsahuje veškeré tratě, které jsou v Moravskoslezském kraji,

xxxx (občan MSK) - informoval, že loni v prosinci se na zasedání Zastupitelstva města Ostravy projednávala stavba koncertní síně v Ostravě a členové zastupitelstva se dohadovali, zda mají dát do plánu na příští rok alespoň 100 mil. Kč na zahájení projekčních prací; v diskusi na tomto zasedání vystoupil a řekl, že by stačilo, kdyby se Ostrava postarala o spravedlivé ceny tepla, měla by za tři roky na koncertní síň,

 • uvedl, že v roce 2008 povolili ostravští zastupitelé dobrovolné zvýšení cen tepla o 15,- Kč na GJ a v roce 2011 opět ostravští zastupitelé dobrovolně zvýšili ceny tepla o 7,50 Kč na GJ; nejednalo se jen o zvýšení pro městské instituce, ale i krajskému úřadu a institucím, které byly Moravskoslezským krajem zřízeny,
 • zdůraznil, že dal městskému zastupitelstvu podnět, aby krajský úřad o tomto informovalo, ale do dneška to neudělalo, a pro to, aby se tak nestalo, hlasovali i ti členové ostravského zastupitelstva, kteří zde dnes sedí,
 • uvedl, že brzda je na ministerstvu průmyslu a obchodu, které bylo mnohokrát vyzýváno, aby  energetický zákon změnilo a aby byl umožněn trh tepla,
 • podal podnět, aby bylo neprodleně zahájeno jednání s dodavatelem tepla o spravedlivých cenách tepla,
 • závěrem poděkoval členům zastupitelstva kraje, kteří byli přítomni v zasedací místnosti při jeho vystoupení.

K materiálu č. 8/6
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2018"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/718 (pořadové hlasování č. 68 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/7
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2018"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/719 (pořadové hlasování č. 69 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 8/8
Návratná finanční výpomoc organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/720 (pořadové hlasování č. 70 - text uveden v příloze č. 2).


IX. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jana Krkošky)

K materiálu č. 9/1
Změna stanov společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/721 (pořadové hlasování č. 71 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/2
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/722 (pořadové hlasování č. 72 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/3
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/723 (pořadové hlasování č. 73 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/4
Návrh na zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 50 pro, 0 proti, 4 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/724 (pořadové hlasování č. 74 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/5
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/725 (pořadové hlasování č. 75 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/6
Zahájení přípravy projektu z oblasti životního prostředí s názvem "Revitalizace přírodní památky Stará řeka"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/726 (pořadové hlasování č. 76 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/7
Návrh na zahájení přípravy projektu "Chráněné bydlení organizace Sagapo II" financovatelného z evropských finančních zdrojů

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/727 (pořadové hlasování č. 77 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/8
Návrh na neposkytnutí individuální dotace Janovi Pyšnovi

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/728 (pořadové hlasování č. 78 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/9
Návrh na poskytnutí individuální dotace České hutnické společnosti, z.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/729 (pořadové hlasování č. 79 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/10
Návrh na ukončení přípravy projektu "Transformace organizace Fontána"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/730 (pořadové hlasování č. 80 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/11
Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/731 (pořadové hlasování č. 81 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/12
Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava

 • bez úvodního slova

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/732 (pořadové hlasování č. 82 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/13
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě s městem Odry

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/733 (pořadové hlasování č. 83 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/14
Návrh na uzavření dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se statutárním městem Opava

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/734 (pořadové hlasování č. 84 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/15
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/735 (pořadové hlasování č. 85 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/16
Návrh na změnu delegovaných osob v Řídicím výboru Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/736 (pořadové hlasování č. 86 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/17
Návrh na schválení profinancování a kofinancování projektu "Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/737 (pořadové hlasování č. 87 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/18
Návrh na poskytnutí dotace obci Šenov u Nového Jičína

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/738 (pořadové hlasování č. 88 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/19
Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku v rámci projektu "Regionální poradenské centrum SK-CZ"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/739 (pořadové hlasování č. 89 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/20
Návrh na schválení účasti, profinancování, kofinancování a zajištění udržitelnosti projektu "Implementace programu zlepšování kvality ovzduší v České republice"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/740 (pořadové hlasování č. 90 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/21
Návrh na poskytnutí, neposkytnutí a úpravy podmínek individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (8 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 7/741 - 7/748 (pořadové hlasování č. 91 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/22
Návrh na zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektu "DORA - Demand responsive transport for the development and valorization of internal areas of Central Europe" - "DORA - Požadovaná plynulá přeprava pro rozvoj a zhodnocení oblastí Střední Evropy"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/749 (pořadové hlasování č. 92 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/23
Finanční nástroj JESSICA - změna vlastnické struktury Fondu rozvoje měst CONTERA, Urban Development Fund MS s.r.o.

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/750 (pořadové hlasování č. 93 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/24
Návrh na schválení zahájení přípravy a uzavření dohod o spolupráci k projektům přeshraniční spolupráce SR - ČR

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že materiál byl projednán na radě kraje dne 12. 3. 2018, proto informaci k tomuto materiálu podá pan náměstek Krkoška,

Jan Krkoška - sdělil, že se jedná o dva projekty, které jsou v rámci příhraniční spolupráce INTERREG Česko-Slovensko, kde je předloženo uzavření dohody o spolupráci se Žilinským samosprávným krajem o naplnění těchto projektů,

 • dodal, že se jedná o rekonstrukci několika silnic, revitalizaci zámeckého parku Bruntál nebo lesnické školy Sovinec.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/751 (pořadové hlasování č. 94 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/25
Návrh na zahájení přípravy projektu "Dopravní dispečink"

Jan Krkoška - navázal na slova pana náměstka Ing. Unucky, který již o tomto materiálu diskutoval.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/752 (pořadové hlasování č. 95 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/26
Návrh na přistoupení k projektu "CLAIRO", zahájení přípravy a jeho profinancování a kofinancování

Jan Krkoška - sdělil, že hlavním cílem tohoto projektu je systematické snižování znečištění ovzduší výsadbou vhodné zeleně, kdy se toto bude hlídat a zkoumat.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/753 (pořadové hlasování č. 96 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 9/27
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a.s.

Jan Krkoška - informoval, že tento materiál navazuje na předchozí materiály, které již byly v zastupitelstvu schváleny; zde došlo k úpravě majetkových podílů, kdy Moravskoslezský kraj i Ostrava mají jako akcionáři stejný podíl, a to 45% a 10% mají vysoké školy,

 • dodal, že na základě právního posouzení bude financování aktivit v MSICu probíhat formou vyrovnávací platby, kde se také jedná o stejný díl financování, a to do roku 2020-2021, tzn., že se Ostrava i Moravskoslezský kraj budou podílet na financování stejně, a to částkou 39,5 mil. Kč.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/754 (pořadové hlasování č. 97 - text uveden v příloze č. 2).


X. Úsek životního prostředí a zemědělství (úsek náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmily Uvírové)

K materiálu č. 10/1
Situační zpráva o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2016

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/755 (pořadové hlasování č. 98 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/2
Dotace na provoz záchranné stanice v Bartošovicích

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/756 (pořadové hlasování č. 99 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/3
Dotace obci Nošovice na realizaci projektu "Mobilní laboratoř kvality ovzduší v Nošovicích" v roce 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/757 (pořadové hlasování č. 100 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/4
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol" pro roky 2017-2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/758 (pořadové hlasování č. 101 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/5
Úhrada nákladů statutárnímu městu Opava vynaložených na odstranění následků závadného stavu podle vodního zákona

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/759 (pořadové hlasování č. 102 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/6
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí"

 • bez úvodního slova

Ing. Jakub Unucka, MBA - nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/760 (pořadové hlasování č. 103 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/7
Dotace obci Staré Hamry na rekonstrukci vodovodního řadu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/761 (pořadové hlasování č. 104 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/8
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce" pro roky 2018/2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/762 (pořadové hlasování č. 105 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 10/9
Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce" pro roky 2018/2019

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/763 (pořadové hlasování č. 106 - text uveden v příloze č. 2).


XI. Úsek školství a sportu (úsek náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho)

K materiálu č. 11/1
Žádost o poskytnutí finančních prostředků v oblasti volnočasových aktivit

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/764 (pořadové hlasování č. 107 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/2
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/765 (pořadové hlasování č. 108 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/3
Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství předložené v souvislosti s úpravou adresy sídla organizací, majetku organizací a okruhu doplňkové činnosti organizace

 • bez úvodního slova

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doporučil hlasovat o všech částech usnesení najednou s tím, že každá část bude mít své vlastní číslo usnesení (7 usnesení).

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Byly přijaty usnesení č. 7/766 - 7/772 (pořadové hlasování č. 109 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/4
Poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2018"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/773 (pořadové hlasování č. 110 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/5
Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím v odvětví školství na zabezpečení profinancování evropských projektů

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/774 (pořadové hlasování č. 111 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/6
Poskytnutí účelových prostředků v odvětví školství na rok 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/775 (pořadové hlasování č. 112 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/7
Žádost o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/776 (pořadové hlasování č. 113 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/8
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2018"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/777 (pořadové hlasování č. 114 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/9
Žádost Města Třinec o neinvestiční dotaci na výměnu oken v budově na ul. Třanovského 596

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/778 (pořadové hlasování č. 115 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/10
Žádosti příjemců veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a povolení zaplacení odvodu ve splátkách

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/779 (pořadové hlasování č. 116 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/11
Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2018"

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/780 (pořadové hlasování č. 117 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 11/12
Žádost o poskytnutí finančních prostředků

Mgr. Stanislav Folwarczny - sdělil, že zápas, ve kterém se rozhodlo, jestli se bude další utkání Davis Cupu konat v České republice, nebo na územní Izraele, se konal na konci února, kdy se rozhodlo, že se další zápas bude konat v České republice, a poté přišla žádost o spolufinancování utkání Davis Cupu Česká republika - Izrael v Ostravě, kdy to bylo domluveno s Ostravou, že utkání proběhne v Ostravě.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/781 (pořadové hlasování č. 118 - text uveden v příloze č. 2).


XII. Úsek sociální oblasti (úsek náměstka hejtmana kraje pana Jiřího Navrátila, MBA)

K materiálu č. 12/1
Návrh dodatku ke zřizovací listině organizace Domov Duha, příspěvková organizace

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/782 (pořadové hlasování č. 119 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/2
Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev. č. 03183/2015/SOC

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/783 (pořadové hlasování č. 120 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/3
Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03480/2017/SOC

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/784 (pořadové hlasování č. 121 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/4
Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Poruba

 • bez úvodního slova

Petr Zábojník - nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/785 (pořadové hlasování č. 122 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/5
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2018

 • bez úvodního slova

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/786 (pořadové hlasování č. 123 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/6
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/787 (pořadové hlasování č. 124 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/7
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2018

 • bez úvodního slova

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/788 (pořadové hlasování č. 125 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/8
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v odvětví sociálních věcí

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/789 (pořadové hlasování č. 126 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/9
Návrh na poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací, zvýšení závazných ukazatelů a stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

 • bez úvodního slova

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - nahlásil střet zájmu,

Mgr. Martina Nováková, DiS. - nahlásila střet zájmu,

Ing. RSDr. Svatomír Recman - sdělil, že je to významný bod z hlediska finančního dopadu do rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotací ze státního rozpočtu,

 • uvedl, že je rád, že finanční prostředky rostou, protože v roce 2015 a 2016, když končil ve funkci náměstka hejtmana kraje, byla částka kolem miliardy korun, v loňském roce už to byla částka 1,3 mld. Kč a v roce 2018 se jedná o částku 1,7 mld. Kč,
 • dále uvedl, že částka 1,7 mld. Kč již může velice kvalitně zabezpečit sociální služby v Moravskoslezském kraji prostřednictvím jak příspěvkových, tak neziskových organizací a zajistit tak kvalitní sociální služby do budoucna,
 • uvedl, že došlo k navýšení finanční částky do rozpočtu Moravskoslezského kraje a část úspěchu je také na straně krajských zastupitelů ze strany KSČM, poslanců za KSČM a dalších politických stran z období, kdy byl předložen návrh státního rozpočtu v prosinci; na základě jednoho z pozměňovacích návrhů, který předložili poslanci KSČM, došlo k navýšení částky pro Moravskoslezský kraj o 400 mil. Kč,
 • na závěr poděkoval za dobře připravený materiál panu náměstkovi, vedoucímu odboru sociálních věcí s kolektivem, který se podílel na přípravě tohoto materiálu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/790 (pořadové hlasování č. 127 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/10
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018

 • bez úvodního slova

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - nahlásil střet zájmu,

Jiří Navrátil, MBA - nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/791 (pořadové hlasování č. 128 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/11
Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2018

 • bez úvodního slova

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 53 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/792 (pořadové hlasování č. 129 - text uveden v příloze č. 2).


K materiálu č. 12/12
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v programu "Podpora služeb sociální prevence" na roky 2018 - 2020

 • bez úvodního slova

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - nahlásil střet zájmu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/793 (pořadové hlasování č. 130 - text uveden v příloze č. 2).


XIII. Materiály výborů zastupitelstva kraje

K materiálu č. 13/1
Návrh na odvolání a volbu členů výborů zastupitelstva kraje

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že tento bod byl nově zařazen do programu jednání na základě návrhu předsedy klubu hnutí ANO 2011 Bc. Bělici,

Bc. Josef Bělica - přečetl návrh usnesení:

"Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 1/20 ze dne 10. 11. 2016

1. odvolává

Jana Krkošku, člena zastupitelstva kraje, z funkce člena Výboru zdravotní a preventivní péče

2. volí

Radomíru Vlčkovou členkou Výboru zdravotní a preventivní péče

3. odvolává

Mgr. Radka Krnáče z funkce člena Výboru pro tělovýchovu a sport

4. volí

Lenku Brzyszkowskou členkou Výboru pro tělovýchovu a sport"

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 7/794 (pořadové hlasování č. 131 - text uveden v příloze č. 2)


Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že v části 14. Ostatní materiály nebylo nic předloženo a následoval bod programu "Dotazy, připomínky a informace členů zastupitelstva kraje", kdy předal slovo panu náměstkovi Krkoškovi, který sdělil informace ke stavu projektu "Karnola",

Jan Krkoška - sdělil, že zastupitelstvo rozhodlo v září 2017 o poskytnutí dotace městu Krnov ve výši 10 mil. Kč na národní kulturní památku "Karnola", kdy tato dotace měla být doplňkem pro poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj,

 • uvedl, že v prosinci 2017 bohužel vypukl v prostorách komplexu požár, který ovlivnil památku jako takovou, včetně dotačních titulů, a proto dotační smlouva mezi Moravskoslezským krajem a městem Krnov nebyla podepsána,
 • informoval, že v současné době probíhají mezi městem Krnov a Ministerstvem pro místní rozvoj jednání ohledně podmínek dotačního titulu, který by byl pro "Karnolu" realizován, proto bude na červnovém zastupitelstvu kraje tohoto roku předložen nový návrh dotační smlouvy na podporu obnovy "Karnoly",

Ing. Jaroslav Kala - vznesl dotaz, jak to vypadá s naplněním Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), protože se na zasedání zastupitelstva schválily materiály, kde se vyčlenilo 40 mil. Kč na rekonstrukci silnic II. a III. tříd,

 • uvedl, že pokud by byly volné finanční prostředky, tak by se přimluvil, aby byly vloženy do dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje, protože budeme mít dobré autobusy, elektroauta atd., ale nebudeme mít v některých oblastech po čem jezdit,
 • informoval, že nyní bojuje za oblast Jeseníku, kterou náměstek Ing. Unucka dobře zná a ví, jak to tam vypadá,
 • dodal, že se připravují projekty, kde se hlavně jedná o finanční krytí a pokud nebudou v SFDI žádné finance, tak budou cesty ve špatném stavu a začnou chodit stížnosti na krajský úřad,
 • podotkl, že již byly provedeny nějaké práce na silnicích, a to zmapováním "rentgenovým" vozidlem "VARS" po okresech a je přehled jak a kde ta silniční síť vypadá,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že o fondu SFDI se bude jednat v nejbližší době na Asociaci krajů ČR (AKČR), že je předpoklad, že se fond SFDI bude naplňovat z nějaké rezervy a jsou přislíbeny 4 mld. Kč,

 • dodal, že se Moravskoslezského kraje hluboce dotýká problematika cest, že by bylo vhodné být součásti RUD, abychom nemuseli nesystémově žádat tímto způsobem každý rok, čili to je náš cíl a na tom se AKČR snaží pracovat,

Róbert Masarovič, MSc. - požádal o přijetí usnesení, které by se týkalo dne 14. 3. 1939, protože tento den napadlo nacistické Německo Československo a až do května 1945 zde bylo a budovalo národní socialismus, stálo to život 343 tis. Čechů, Moravanů, Slováků a Slezanů,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, aby návrhová komise připravila návrh usnesení,

Bc. Josef Bělica - přečetl návrh unesení za klub hnutí ANO 2011:

"Klub zastupitelů za hnutí ANO je pobouřen informacemi o jednání zastupitele kraje Mgr. Lubomíra Volného v souvislosti s pronajímáním bytů v sociálně vyloučené lokalitě a zneužíváním sociálních dávek na bydlení. Jsme přesvědčeni, že takové jednání je neslučitelné s morálními vlastnostmi, které by měl splňovat člen zastupitelstva kraje. Požadujeme, aby pan Mgr. Volný zastupitelstvu kraje a všem občanům kraje veřejně vysvětlil své jednání a upustil od amorálního podnikání s chudobou. Klub zastupitelů za hnutí ANO proto navrhuje, aby zastupitelstvo kraje přijalo následující usnesení:

Zastupitelstvo kraje

 1. odsuzuje

  zneužívání sociálních dávek na bydlení v souvislosti s předraženými pronájmy bytů sociálně slabým občanům

 2. vyzývá

člena zastupitelstva kraje Mgr. Lubomíra Volného, aby zastupitelstvu kraje a všem občanům kraje veřejně vysvětlil své jednání a upustil od amorálního podnikání s chudobou",

Mgr. Lubomír Volný - reagoval na předešlé dva body,

 • u prvního bodu považoval za komické a amatérské, hystericky reagovat na reportáž v České televizi, která nebude určitě definitivní tečkou za tímto příběhem,
 • uvedl, že v roce 2018 vyvolávat do světa zásadní prohlášení kvůli jedinému pořadu v televizi, který bude mít ještě dohru, je neprofesionální, komické a směšné,
 • k druhému bodu sdělil, že veřejnosti oficiálně svůj příběh vysvětlil, a to více než rok před volbami do Poslanecké sněmovny ČR na své facebookové stránce,
 • dodal, že je to osobní problém Bc. Bělici, když o tom neví, protože Mgr. Volný komunikoval s občany v průběhu celé volební kampaně,
 • dále dodal, že nebude plnit to, co Bc. Bělica chtěl nařídit prostřednictvím usnesení zastupitelstva, protože už to plní více než rok, a pokud by měl Bc. Bělica zájem, zaslal by na jeho e‑mailovou adresu odkaz na svou facebookovou stránku s přesným popisem, kde by mohl nalézt vysvětlení celé této situace, která již visí rok a čtvrt,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - se zeptal, zda se ještě někdo hlásí do diskuse,

Mgr. Lubomír Volný - navrhl, aby se hlasovalo o každém navrhovaném bodu usnesení zvlášť, a to v první části, kterou navrhoval Bc. Bělica, o tom že se odsuzuje nemorální podnikání s chudobou, protože s tím velice rád souhlasí, a o druhé části, aby se dalo hlasovat zvlášť, protože již občanům Moravskoslezského kraje, potažmo celé České republiky, prokazatelně vysvětlil tuto situaci již více než před rokem a čtvrt,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o protinávrhu Mgr Volného, aby se hlasovalo o každém navrhovaném bodu usnesení zvlášť - neschváleno - hlasovalo 14 pro, 17 proti, 19 se zdrželo (pořadové hlasování č. 132 - text uveden v příloze č. 2)

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o návrhu usnesení za hnutí ANO 2011, které předložil Bc. Bělica,  - schváleno - hlasovalo 39 pro, 2 proti, 12 se zdrželo (pořadové hlasování č. 133 - text uveden v příloze č. 2)

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - se zeptal náměstkyně paní Uvírové, zda došly nějaké písemné dotazy,

Jarmila Uvírová - sdělila, že v průběhu zasedání zastupitelstva nepřišly od členů zastupitelstva kraje žádné dotazy, připomínky ani podněty.


Zpráva návrhové komise:

Předsedkyně návrhové komise Radomíra Vlčková sdělila, že v průběhu zasedání zastupitelstva kraje byl návrhové komisi doručen návrh na změnu usnesení u materiálu č. 7/10 spočívající v nahrazení částky 81 mil. Kč částkou 83,800 mil. Kč a požádala Ing. Kaniu o vysvětlení potřebnosti navržené úpravy,

Ing. Jaroslav Kania - sdělil, že během zasedání zastupitelstva se dozvěděli, že v rámci veřejné zakázky se nabídky posunuly a z toho důvodu žádají o úpravu tohoto dokumentu,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o navržené změně v usnesení u materiálu č. 7/10  - schváleno - hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, (pořadové hlasování č. 134 - text uveden v příloze č. 2)

Radomíra Vlčková - pokračovala ve zprávě návrhové komise, a to druhým bodem návrhu na usnesení od pana Masaroviče, MSc., uctít památku obětí nacistické okupace, která započala dne 14. 3. 1939:

Zastupitelstvo kraje

 1. rozhodlo

uctít památku obětí nacistické okupace, která započala dne 14. března 1939

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o navrženém usnesení k uctění památky obětí nacistické okupace - schváleno - hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, (pořadové hlasování č. 135 - text uveden v příloze č. 2)

Radomíra Vlčková - na závěr zprávy návrhové komise sdělila, že všechny body dnešního jednání byly řádně odhlasovány.


Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. oficiálně ukončil zasedání zastupitelstva kraje a popřál těm, kdo jsou na horách, ať se v pořádku vrátí zpět, a poděkoval za účast na zasedání zastupitelstva, které se nešťastně konalo v době jarních prázdnin.


Přílohy:

 • Schválený program 7. zasedání zastupitelstva kraje
 • Přehled hlasování
 • Soupis usnesení č. 7/649 - 7/796
 • Listiny přítomných

Oznámení členů zastupitelstva kraje o střetu zájmů: paní Květa Kubíčková k materiálu č. 4/4, Ing. Vít Slováček k materiálu č. 5/2, 5/8, Ing. Petr Baránek k materiálu č. 5/2, Ing. Zdeněk Husťák k materiálu č. 5/2, 5/5, Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo k materiálu č. 5/4, 12/5, 12/7, 12/9, 12/10, 12/12, Ing. Jakub Unucka, MBA k materiálu č. 10/6, Petr Zábojník k materiálu č. 12/4, Mgr. Martina Nováková, DiS. k materiálu č. 12/9, Mgr. Marcela Mrózková Heříková k materiálu č. 5/3, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. k materiálu č. 9/12, Jiří Navrátil, MBA k materiálu č. 12/10.


Zapsaly:
 • Bc. Daniela Bártová
 • Žaneta Karbulová
odbor právní a organizační krajského úřadu

V Ostravě dne 23. 3. 2018

Zápis včetně příloh ověřili:

 • MUDr. Vojtěch Balcárek
 • Jiří Čejka

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

frame-scrollup