Zpráva

Dobrovolné zveřejňování smluv

Z důvodu nabytí úplné účinnosti zákona o registru smluv (340/2015 Sb.) k 1. 7. 2017, jsou smlouvy (včetně objednávek), na které se vztahuje povinnost uveřejnění dle tohoto zákona, veřejně dostupnéregistru smluv.

Moravskoslezský kraj nad rámec povinností stanovených v platných právních předpisech zveřejňuje na svých webových stránkách smlouvy, které nepodléhají uveřejnění v registru smluv, a to bez ohledu na hodnotu plnění.

Dokumenty jsou zveřejňovány průběžně neprodleně po jejich uzavření a zůstávají uveřejněny po dobu 3 let. Zveřejněné smlouvy jsou rozčleněny do kategorií dle svého předmětu - veřejné zakázky, dotace, převody majetku a ostatní. V každé kategorii se uživatel přes seznam smluv intuitivně dostane až k samotnému znění konkrétní smlouvy. Smlouvy jsou zásadně zveřejňovány v naskenované podobě v autentickém znění, pouze v některých případech je v seznamu smluv i ve smlouvách samotných prováděna zákonem vyžadovaná anonymizace osobních údajů. S ohledem na platnou právní úpravu nejsou zveřejňovány pracovněprávní a související smlouvy.

Nemáme co skrývat, a proto jsme se rozhodli jít cestou maximální otevřenosti. Zveřejňování smluv je zcela v souladu s naší snahou o transparentnost činnosti orgánů kraje a navazuje na dřívější kroky spočívající např. ve zpřístupnění tzv. rozklikávacího rozpočtu, ve zveřejňování přímých přenosů a záznamů z jednání zastupitelstva kraje, nebo v trvalém zveřejňování podkladových materiálů pro jednání zastupitelstva kraje.

frame-scrollup