Zpráva

Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2019

(PPA 2019)

Rada kraje na své schůzi dne 9. 10. 2018 usnesením č. 48/4232 schválila následující podmínky dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2019“.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kultury a památkové péče. Zasílání žádostí je prostřednictvím elektronického formuláře.

UPOZORNĚNÍ :
V tabulce nákladového rozpočtu je třeba v druhu č. 3 „Ostatní uznatelné náklady“ dodržet ve sloupci „Plánované uznatelné náklady – výdaje“ výši ostatních uznatelných nákladů max. 20 % z celkové požadované dotace. Ostatní náklady v tomto nákladovém druhu jsou náklady neuznatelným a proto se neuvádějí. Skutečné celkové náklady projektu je možno uvést v popisu projektu.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 13. 11. 2018 do 29. 11. 2018.

Kontakt

Ing. Šárka Bělecká
odbor kultury a památkové péče
tel.: 595 622 517
e-mail: sarka.belecka@msk.cz

Bc. Olga Nedopilová
odbor kultury a památkové péče
tel.: 595 622 576
e-mail: olga.nedopilova@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2019

Seznam příloh

frame-scrollup