Zpráva

Hodnocení investičních a neinvestičních projektů technické a dopravní infrastruktury

Informace poskytl: 18. 6. 2020, Ing. Jan Smutek, odbor investiční a majetkový
Zveřejněno dne: 23. 6. 2020

Předmět žádosti:
Žadatel žádá zaslání informace ohledně způsobu hodnocení investičních (výstavba nových) nebo i neinvestičních (opravy) projektů technické a dopravní infrastruktury (např. ekonomické hodnocení). Zda existuje nějaký obecný metodický pokyn, vnitřní nařízení nebo něco jiného podle čeho se při vyhodnocování projektů KÚ MSK řídí, zda ho realizovat či nikoliv. Případně na základě čeho volí KÚ MSK projekt z více možností při omezeném rozpočtu na realizaci (např. nový chodník nebo nové veřejné osvětlení).
Technickou infrastrukturou žadatel rozumí: vodovod, kanalizace, centralizované zásobování teplem, zásobování plynem nebo veřejné osvětlení.
Dopravní infrastrukturou žadatel rozumí: silnice všech tříd, tramvajové tratě, trolejbusové tratě, cyklostezky a chodníky.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 75220/2020 ze dne 18. 6. 2020, který je uložen níže. 

frame-scrollup