Zpráva

Informace k doručení a vypořádání Stížnosti proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace poskytl: 22. 8. 2017, Mgr. Michal Swider, odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 24. 8. 2017

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace dle níže uvedeného požadavku:
„V souvislosti s přípisem „Stížnost proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informací podle z. č. 106/1999 Sb.", který jsem dne 20. 6. 2017 adresoval Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava, prostřednictvím statutárního města Ostravy, primátora Ing. Tomáše Macury, MBA, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, a který přijala podatelna Magistrátu města Ostravy dne 21. 6. 2017 (viz PŘÍLOHA B), žádám o poskytnutí informací dle shora uvedeného zákona.
Pro úplnost dodávám, že uvedený přípis se vztahuje k žádosti o informace, kterou jsem podal dne 24. 4. 2017 primátoru statutárního města Ostravy a jejímž předmětem bylo poskytnutí zápisů z porady vedení statutárního města Ostravy, a to z období 1. 1. 2013 - 24. 4. 2017. Primátor statutárního města Ostravy rozhodl o odmítnutí části této žádosti. Váš úřad toto rozhodnutí dne 17. 7. 2017 zrušil a věci vrátil primátoru statutárního města Ostravy k novému projednání, a to rozhodnutím čj. MSK 86215/2017, sp. zn. POR/18546/2017/JaS 084.3 V5.
Žádám tímto o následující informace:
1. Byl shora uvedený přípis „Stížnost proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informací podle z. č. 106/1999 Sb." doručen Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje? Pokud ano, kdy?
2. Jakým způsobem byl shora uvedený přípis „Stížnost proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informací podle z. č. 106/1999 Sb." Krajským úřadem Moravskoslezského kraje vypořádán?“.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 101981/2017 ze dne 22. 8. 2017 sděleno:
K bodu 1., že stížnost byla doručena krajskému úřadu dne 4. 8. 2017.
K bodu 2., že dne 21. 8. 2017 bylo vydáno rozhodnutí č. j. MSK 101283/2017, kterým bylo městu přikázáno, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí ve vztahu k požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informací zjednalo nápravu. Tímto rozhodnutím byla stížnost žadatele vyřízena.

frame-scrollup