Zpráva

Informace o dotaci subjektu Junák – český skaut, přístav VIRIBUS UNITIS Ostrava, z. s., středisko Ostrá Hůrka a přístav Poseidon Opava

Informace poskytla: 31. 5. 2017, Ing. Hana Haščáková, odbor financí
Zveřejněno dne: 12. 6. 2017

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace související s poskytnutými dotacemi či jiným zvýhodněním spolkům Junák - český skaut, přístav VIRIBUS UNITIS Ostrava, z. s., IČO 71158987, Junák - český skaut, středisko Ostrá Hůrka, Háj ve Slezsku, z. s. IČO 47811048 a Junák - český skaut, přístav Poseidon Opava, z. s., IČO 47810998, a to za roky 2015, 2016 a 2017. Konkrétně požaduje informace o tom, kdo schválil dotaci, k jakému účelu byla dotace poskytnuta, jak byly finance využity a kopii smlouvy.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem MSK 67706/2017 ze dne 31. 5. 2017 sděleno, že se krajský úřad žádostí zabýval a zjistil, že v roce 2016 byla spolku Junák – český skaut, přístav VIRIBUS UNITIS Ostrava, z. s. poskytnuta z rozpočtu kraje usnesením zastupitelstva kraje č. 20/2044 ze dne 23. 6. 2016 neinvestiční dotace z dotačního programu „Naplňování koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji“ ve výši 100.000 Kč určená k úhradě uznatelných nákladů na realizaci projektu „Podpora výchovy dětí a mládeže k zodpovědnosti a zdravému životnímu stylu“. Dotace byla vyčerpána v plné výši. Uznatelnými náklady jsou náklady uvedené v čl. VI smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která je zveřejněna na webových stránkách kraje www.msk.cz v sekci „zveřejňování smluv“, pod položkou „dotace“, rok 2016 (do vyhledávače napsat IČO organizace, kde naleznete odkaz na požadovanou smlouvu případně přímo odkazem: https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/04143-2016-sms-78665/). V současné době probíhá kontrola vyúčtování této dotace, kdy příjemce bude vyzván v souladu s podmínkami smlouvy k doložení potřebných dokladů. V roce 2015 a 2017 nebyla poskytnuta tomuto subjektu z rozpočtu kraje dotace ani jiné finanční zvýhodnění.
Subjektům Junák – český skaut, středisko Ostrá Hůrka, Háj ve Slezsku, z. s., a Junák – český skaut, přístav Poseidon Opava, z. s., nebyly z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnuty žádné finanční prostředky.

frame-scrollup