Zpráva

Informace o rozhodnutích vydaných v územním nebo stavebním řízení, týkajících se požárně nebezpečného prostoru rodinného domu v řadové zástavbě

Informace poskytla: 17. 1. 2018, Ing. Ivana Bačáková, odbor územního plánování a stavebního řádu
Zveřejněno dne: 23. 1. 2018

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje zaslání anonymizovaných verzí rozhodnutí vydaných v územním nebo stavebním řízením, v nichž byla (mimo jiné) projednávána otázka, zda lze vydat stavební povolení popř. územní rozhodnutí v případech, kdy požárně nebezpečný prostor (PNP) z rodinného domu v řadové zástavbě, (jehož výstavba je předmětem žádosti stavebníka na vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení) přesahuje na sousední pozemek, jenž je ve vlastnictví jiného soukromého vlastníka, přičemž stavebník (žadatel o vydání stavebního povolení) disponuje:
a) souhlasem vlastníka sousedního pozemku, jehož se přesah požárně nebezpečného prostoru dotýká,
 a zároveň
b) souhlasným stanoviskem hasičského záchranného sboru
Žadatel požaduje zaslání maximálně 3 shora uvedených rozhodnutí, a to nejnovějšího data. Za předpokladu, že žádné rozhodnutí shora uvedeného typu nebylo krajským úřadem vydáno, požaduje výslovné sdělení této skutečnosti.

Poskytnuté informace:
Žadateli byla poskytnuta odpověď přípisem č. j. MSK 4810/2018 ze dne 16. 1. 2018, která je uložena níže v příloze.

frame-scrollup