Zpráva

Informace o uložení sankce za správní delikt dle § 118 odst. 3 písm. d) zákona o zdravotních službách

Informace poskytla: 26. 6. 2017, Mgr. Ing. Radana Mutinová, odbor zdravotnictví
Zveřejněno dne: 27. 6. 2017

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informaci, zda:

 1. krajský úřad uložil v období od 1. 1. 2015 do 15. 6. 2017 sankci za správní delikt dle ust. § 118, odst. 3 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (ZZS), tj. za delikt, kdy poskytovatel zdravotních služeb poruší povinnost mlčenlivosti dle ust. § 51 ZZS, 
 2. a pokud uložil, žádá o stručnou informaci o rozhodnutí v této struktuře:
  a) spisová značka věci,
  b) stručný popis jednání, v němž úřad shledal porušení povinnosti mlčenlivosti (lze ocitovat např. výrokovou část rozhodnutí),
  c) uložená sankce,
  d) zda bylo proti rozhodnutí podáno odvolání,
  e) zda rozhodnutí nabylo právní moci. 

Poskytnuté informace:
K předmětné žádosti o informaci krajský úřad přípisem č. j. MSK 79744/2017 ze dne 23. 6. 2017 sdělil, že žádost vyhodnotil i s ohledem na popis skutkové podstaty správního deliktu (porušení mlčenlivosti), jako žádost o informaci týkající se správních deliktů dle § 117, odst. 3 písm. d) zákona o zdravotních službách, nikoli § 118 odst. 3 písm. d) zákona o zdravotních službách, jak bylo v žádosti opakovaně uváděno. Dále bylo žadateli sděleno, že za požadované období neuložil krajský úřad sankci za správní delikt dle § 117 odst. 3 písm. d) zákona o zdravotních službách, tj. za delikt, kdy poskytovatel zdravotních služeb porušil povinnost mlčenlivosti.

frame-scrollup