Zpráva

Informace ohledně žalob podaných na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu

Informace poskytla: 3. 7. 2017, Ing. Ivana Bačáková, odbor územního plánování a stavebního řádu
Zveřejněno dne: 12. 7. 2017

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace vztahující se k podání nazvanému „Nesouhlas s vyřízením podání proti nečinnosti“, a to:
a) jaké číslo jednací bylo tomuto podání přiděleno,
b) bylo toto podání proti nečinnosti předáno k vyřízení nadřízenému správnímu orgánu (dle zákona č. 129/2000 Sb., zákon o krajích),
- pokud ano – tak jakému ministerstvu, úřadu, oddělení, pod jakým číslem jednacím a kdy,
- pokud ne, tak proč,
c) nebylo - li podání předáno nadřízenému správnímu orgánu, a podání přešetřuje znovu sám krajský úřad, tak komu a kdy bylo přiděleno k vyřízení, pod jakým číslem jednacím, jaké má tento člověk právnické vzdělání,
d) původní podání proti nečinnosti ze dne 19. 5. 2017 č. j. MS 65699/2017 šetřila paní Ing. Eva Faruzelová, požaduje sdělení, jaké je její právnické vzdělání, a to z důvodu, že člověk s právnickým vzděláním a titulem JUDr. potvrdil žadateli, že stavební úřad pochybil, kdežto paní Ing. Faruzelová žádné pochybení neshledala,
e) kolika žalobám za období 2015 až 2017 proti nečinnosti nebo nesprávnému úřednímu postupu čelí KÚ MSK v rámci odboru územního plánování a stavebního řádu,
f) u již skončených soudních jednání proti nečinnosti nebo nesprávnému úřednímu postupu, za období 2015 - 2016, požaduje sdělení spis. značek a označení soudu, který rozsudek vydal a dále o sdělení:
- v kolika případech byl úspěšný KÚ MSK, včetně sp. značky a označení soudu – v kolika případech byl KÚ MSK neúspěšný, včetně sp. značky, označení soudu a kopie podstatných částí každého rozsudku, g) u stále probíhajících soudních jednání žádá o sdělení spis. značek a označení soudu.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem MSK 80996/2017 ze dne 3. 7. 2017 v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím sděleno, že povinný subjekt poskytuje informace k požadavkům uvedeným pod body a), c) až g) a části bodu b) žádosti, přičemž v souvislosti s požadavky bylo současně upřesněno, že dne 14. 6. 2017 obdržel krajský úřad žadatelův „nesouhlas s vyřízením podání proti nečinnosti“, nikoli „podání proti nečinnosti“, jak bylo uváděno v bodě b) žádosti o poskytnutí informací.
ad a) Podání bylo přiděleno č. j. MSK 78568/2017.
ad b) Podání nebylo předáno k vyřízení nadřízenému správnímu orgánu.
ad c) Podání bylo dne 15. 6. 2017 přiděleno k vyřízení Ing. Evě Faruzelové a je evidováno pod č. j. MSK 78568/2017. Ing. Eva Faruzelová nemá právnické vzdělání.
ad d) Ing. Eva Faruzelová nemá právnické vzdělání.
ad e) Na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, bylo za uvedené období podáno 13 žalob proti nečinnosti či nesprávnému úřednímu postupu.
ad f) V případě skončených soudních řízení ve věci žalob proti nečinnosti nebo nesprávnému úřednímu postupu za období 2015-2016 povinný subjekt uvádí, že všechna řízení byla vedena u Krajského soudu v Ostravě, přičemž krajský úřad byl ve všech 12 případech úspěšný. Povinný subjekt níže uvádí spisové značky týkající se jednotlivých žalob:
- Sp. zn. 22A 44/2016
- Sp. zn. 22A 45/2016
- Sp. zn. 22A 70/2016
- Sp. zn. 22A 79/2016
- Sp. zn. 5 Na 16/2016
- Sp. zn. 5 Na 17/2016
- Sp. zn. 5 Na 20/2016
- Sp. zn. 5 Na 21/2016
- Sp. zn. 22A 113/2016
- Sp. zn. 22A 164/2016
- Sp. zn. 22A 111/2016
- Sp. zn. 22A 168/2016

ad g) V současné době probíhá pouze jedno soudní řízení v dané věci, a to u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. 22A 114/2016.
V souvislosti s požadavkem na poskytnutí informace uvedeným v poslední části bodu b) žádosti, tj. „pokud ne, tak proč“, bylo krajským úřadem dne 3. 7. 2017 pod č. j. MSK 86958/2017 vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

frame-scrollup