Zpráva

Informace týkající se čistírny odpadních vod a napojení RD

Informace poskytl: 17. 9. 2019, Ing. Jakub Hradil; odbor životního prostředí a zemědělství
Zveřejněno dne: 23. 9. 2019

Předmět žádosti:
Žadatelky (byly doručeny 2 žádosti)  požadují informace týkající se čistírny odpadních vod na pozemku parc. č. ****/** v k.ú. Koblov, obec Ostrava, vlastněné právním subjektem RYCHSTAV PPM, s.r.o., IČ 28589661, se sídlem V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava:
1. komu bylo vydáno povolení k provozování uvedené čistírny odpadních vod ve smyslu § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů,
2. kde se nachází kanalizace provozovaná právním subjektem Ostravské vodárny a kanalizace a.s., IČ 45193673, se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava a jakým způsobem jsou rodinné domy na adresách ******************, Ostrava, vlastněné žadatelkami a uvedená čistírna odpadních vod napojeny na tuto kanalizaci.

Poskytnuté informace:
Žadatelkám bylo přípisem č. j. MSK 133822/2019 a  č. j. MSK 133830/2019 ze dne 17. 9. 2019  k bodu 1 žádostí sděleno, že žádné povolení k provozování uvedené čistírny odpadních vod krajský úřad nevydal. Žádosti o poskytnutí informací uvedených v bodě 2 krajský úřad dle § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona odložil, neboť požadované informace se nevztahují k jeho působnosti. Dále bylo žadatelkám sděleno, že krajský úřad nevedl žádné správní řízení týkající se předmětné čistírny odpadních vod nebo kanalizace a těmito informacemi nedisponuje; příslušným správním orgánem ve věci uvedených staveb je Magistrát města Ostravy a iInformaci o poloze kanalizace by měl mít také její provozovatel, právní subjekt Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

frame-scrollup