Zpráva

Informace týkající se udělování pokut v letech 2015 - 2017 za porušení zákona ve vztahu k archeologickým nálezům

Informace poskytl: 11. 12. 2017, Mgr. Jakub Kaleta, odbor kultury a památkové péče
Zveřejněno dne: 12. 12. 2017

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací:
„ktoré sa týkajú správnych konaní v rokoch 2015 až 2017 podľa ust. § 39 ods. 1 písm. f) a § 39 ods. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v znení neskorších predpisov.
Na základe zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v znení neskorších predpisov týmto žiadateľ žiada krajský úrad o poskytnutie informácií, ktoré sa týkajú správnych konaní v rokoch 2015 až 2017 (ku dňu 27. 11. 2017) podľa ust. § 39 ods. 1 písm. f) a § 39 ods. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v znení neskorších predpisov za porušenie cit. zákona vo vzťahu k archeologickým nálezom, tzn.:
1) všetky rozhodnutia/uznesenia KÚ vydané v rokoch 2015 až 2017 (ku dňu 27. 11. 2017) o priestupkoch podľa § 39 ods. 1 písm. f) a písm. § 39 ods. písm. f ) zákona č. 20/1987 Sb. (ako udelení pokuty, tak aj o zastavení konania). Z dôvodu ochrany osobných údajov, žiadam o anonymizovanú podobu rozhodnutí/uznesení, v prípade opakujúcich sa účastníkov však prosím o označenie týchto rozhodnutí/uznesení, dostačujúce pre štatistické spracovanie poskytnutých údajov.
2) informácie o počte odložených vecí o priestupkoch podľa § 39 ods. písm. f) a písm. § 39 ods. 2 písm. f ) zákona č. 20/1987 Sb. v rokoch 2015 až 2017 (ku dňu 27. 11. 2017).“.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 161561/2017 ze dne 8. 12. 2017 a jsou uloženy níže v příloze.

frame-scrollup