Zpráva

Informace týkající se VZ pořádaných v rámci výzev č. 06, 08 a 09 Integrovaného operačního programu MV

Informace poskytl: 14. 12. 2017, Mgr. Matěj Bártek, odbor evropských projektů
Zveřejněno dne: 28. 12. 2017

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací, týkajících se následujících veřejných zakázek pořádaných v rámci výzev č. 06, 08 či 09 Integrovaného operačního programu Ministerstva vnitra (dále jen „IOP“):
Vnitřní integrace úřadu (Analýza, Identity Management, Portál, Integrační platforma)“ a po jejím zrušení „Vnitřní integrace úřadu (Analýza, Identity Management, Portál, Integrační platforma) II“ zadavatele Moravskoslezský kraj, realizované v rámci projektu IOP výzvy č. 08, reg. číslo: CZ.1.06/2.1.00/08.07383. 
V souvislosti s výše uvedenými veřejnými zakázkami požaduje žadatel následující informace: 
I. zda byla v souvislosti s výše uvedenými veřejnými zakázkami prováděna krajským úřadem jakákoli kontrola, audit, prověřování, šetření, dozor, dohled či obdobná činnost (dále také jen „šetření“).
II. Pokud šetření v souvislosti s výše uvedenými veřejnými zakázkami provedeno bylo, jaké byly důvody jeho provedení, co bylo jeho předmětem, jaké byly jeho závěry a jaká byla přijata opatření? Byly výstupem z uvedených šetření tzv. podezření na nesrovnalosti, případně tzv. potvrzené nesrovnalosti.
III. V souvislosti s předchozími dvěma otázkami požaduje poskytnutí veškerých souvisejících dokumentů, zejména dokumentů obsahující závěry výše uvedených šetření.
IV. Dále žadatel požaduje kopie smluv o poskytnutí dotace, které se výše uvedených veřejných zakázek týkají, společně s veškerými dodatky a dalšími dokumenty, které mají na obsah těchto smluv vliv, včetně komunikace týkající se případného stanovení odvodů pro porušení rozpočtové kázně či rozhodnutí o krácení dotace.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 167708/2017 ze dne 14. 12. 2017, který je uložen níže v příloze. Poskytnuté přílohy jsou k nahlédnutí na odboru evropských projektů.

frame-scrollup