Zpráva

Informace týkající se způsobu vyřízení žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace poskytla: 8. 6. 2018, Mgr. Silvie Janečková, odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 11. 6. 2018

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací dle níže uvedené žádosti:
„Vážení,
proti způsobu vyřízení bodu c) mé žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (dál Zákon) na ostravský magistrát ze 7. 3. 2018 jsem si vám stěžoval, avšak vaším rozhodnutím MSK 54858/2018 ze 23. 4. 2018 darebný magistrátní postup akceptovali. Proto dle zákona žádám sdělit:
a) zda je Vám známo následující Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 6/2008 k § 16 odstavec (2), písmeno g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ze 2. 1. 2008, aktualizovaného k 1.1.2014 - výpis včetně zvýraznění textu ........"S ohledem na podstatu uvedeného práva je třeba "vyřízením" podání v každém případě rozumět jeho věcné vyřízení, tzn. že příslušný orgán obce musí prověřit v něm uvedené a podle svého zjištění zaujmout k návrhu či podnětu stanovisko, případně rozhodnout o realizaci adekvátních opatření nebo o tom, že taková opatření nejsou nutná. 2)
Z této povinnosti nicméně existují i určité výjimky - pokud byl totožný podnět či připomínky téhož občana obce již dříve vyřízen a nové podání neobsahuje žádné nové skutečnosti nebo půjde-li ze strany občana obce o zjevné zneužívání práva podle § 16 odst. 2 písm. g) zákona o obcích (což vyplývá z obecné zásady, podle které není výkonem práva jeho zneužívání či jeho realizace v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy). S ohledem na zásadu dobré správy (pojetí veřejné správy jako služby veřejnosti) je nutné za součást vyřízení podání považovat i informování občana obce o způsobu, jakým bylo jeho podání věcně posouzeno a s jakými závěry (postačující při tom je, bude-li v zákonem stanovené lhůtě informace odeslána). Pokud nelze podnět či návrh ve stanovené lhůtě vyřídit, resp. příslušné šetření podnětu uzavřít, je třeba, aby byl podatel v zákonem stanovené lhůtě o této skutečnosti informován."......., jehož Poznámka 2) zní: "Přiměřeně by bylo možno vycházet ze závěru č. 26 Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze 6. 3. 2006, k § 175 správního řádu, podle kterého lze vyřízením stížnosti z podstaty věci rozumět přezkoumání procesních náležitostí stížnosti, věcného problému v ní obsaženého a přijetí opatření k nápravě závadného stavu nebo vyvození důsledků ze zjištěného pochybení"?
b) zda výše uvedené stanovisko ODK MV respektujete, a pokud ano
c) z jakého důvodu jste darebný postup SMO, kdy magistrátní úředníci navrhli darebné jalové usnesení, že zastupitelé podnět projednali (aniž by napsali s jakým stanoviskem), akceptovali?
d) Dle Poučení ve vašem rozhodnutí se proti němu nelze odvolat. Já si na váš postup, kterým jste schválili darebný postup SMO zatím Vám, stěžuji. Navrhuji, abyste v rámci autoremedury pochybení do 14 dnů napravili. Takto darebně vedení magistrátního LPO postupuje systematicky a dlouhodobě, čemuž přispíváte.“.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 79009/2018 ze dne 11. 6. 2018, který je zveřejněn níže.

frame-scrollup