Zpráva

Kopie rozhodnutí krajského úřadu o zastavení přezkumného řízení

Informace poskytla: 2. 11. 2018, Ing. Ivana Bačáková, odbor územního plánování a stavebního řádu
Zveřejněno dne: 2. 11. 2018

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace dle dále uvedeného požadavku: "Žadatel podal dne 23. 10. 2017 k nadepsanému orgánu podnět k zahájení přezkumného řízení podle ust. § 94 správního řádu, ve kterém žádal o přezkum rozhodnutí Městského úřadu Kopřivnice, odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, č. j. 58173/2016/Ob, sp. zn.: SÚP-8394/2016/2 ze dne 15. 6. 2017, kterým byla na žádost společnosti **** povolena stavba stacionárního zdroje vytápění nazvaná „Plynová kotelna – odpojení od CZT“. Sdělením nadepsaného orgánu k uvedenému podnětu ze dne 22. 3. 2018, č. j. MSK 48372/2018, sp. zn. ÚPS/30597/2017/Gib 251.5 S10 bylo Žadateli sděleno, že k jeho podnětu nadepsaný orgán „zjistil, že lze mít důvodně za to, že uvedené stavební povolení bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, a jelikož byly splněny podmínky ust. § 96 odst. 1 správního řádu, tak usnesením č. j. MSK 7726/2018 ze dne 11. 1. 2018 z moci úřední zahájil přezkumné řízení podle ust. § 95 odst. 1 správního řádu…“ (dále jen „Přezkumné řízení“).
Žadatel následně zjistil, že přezkumné řízení bylo zastaveno. Žadatel proto žádá Povinný subjekt o poskytnutí informace dle ZoPI ohledně důvodů zastavení Přezkumného řízení, a tedy o zaslání kopie předmětného usnesení o zastavení Přezkumného řízení.".

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo poskytnuto požadované rozhodnutí přípisem č. j. MSK 149307/2018 ze dne 2. 11. 2018, a je uloženo níže.

frame-scrollup