Zpráva

Korporátní architektura Moravskoslezského kraje

Účelem vytvoření korporátní architektury bylo naplnění Strategie krajského úřadu Moravskoslezského kraje do roku 2020, která definuje jako jednu ze základních hodnot "Korporátní řízení".

Krajský úřad vnímá sebe a příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje jako jednu korporaci. Korporátní řízení se pak dále promítá v jednotlivých strategických cílech. Aby mohl krajský úřad kvalitně a efektivně řídit rozsáhlou a složitou korporaci, rozhodl se využít jako podpůrný nástroj Enterprise (podnikovou) Architekturu. Vzhledem k tomu, že zde představuje "podnik" korporaci, tak je využit název Korporátní architektura.

Korporátní architektura představuje formální komplexní popis korporace, jejich klíčových komponent a to v potřebných souvislostech, v úrovních detailů i v různých pohledech. Zjednodušeně by se dalo říct, že architektura představuje popis kdo jsme, odkud a kam jdeme a k čemu využíváme informační a komunikační technologie.

Korporátní architektura kraje byla vytvořena za podpory projektu „Návrh architektury ICT kraje a pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002881, jehož vybrané architektonické pohledy (budoucí stav korporace v roce 2020) v rámci dobré praxe a posílení transparentnosti výkonu veřejné správy představujeme:

Korporátní architektura Moravskoslezského kraje je vnímána Ministerstvem vnitra ČR jako jeden z pilotních projektů implementace Národní architektury veřejné správy ČR. Stejně jako národní architektura, tak i korporátní architektura využívá jako architektonický rámec TOGAF a jako modelovací jazyk ArchiMate. K možnému využití při tvorbě architektury poskytujeme jako referenční podklad dalším subjektům veřejné správy implementační studii, metodické postupy tvorby architektury a metodiku modelování:

frame-scrollup