Zpráva

Moravskoslezský kraj hospodařil v roce 2018 s mírným schodkem

Hospodaření Moravskoslezského kraje skončilo v roce 2018 opět s velmi příznivým výsledkem.

Rozpočet Moravskoslezského kraje ke konci roku 2018 vykázal mírný schodek ve výši 62 mil. Kč, což představuje zanedbatelných 0,26 % celkových skutečných výdajů. Upravený rozpočet přitom počítal se schodkem až 2,4 mld. Kč (z toho 2,2 mld. Kč kryto vlastními zdroji). Na výsledek hospodaření měly zejména vliv přeplněné daňové příjmy, resp. přeplněné příjmy ze sdílených daní, jejichž nárůst je celorepublikově spojen s pokračujícím ekonomickým růstem, vysokou úrovní zaměstnanosti a rostoucími platy v ekonomice. Na výsledek hospodaření působilo rovněž nižší čerpání na výdajové stránce rozpočtu, což souviselo zejména s nižším čerpáním prostředků na projekty financované z evropských finančních zdrojů oproti plánovanému rozpočtu z důvodu zdlouhavých schvalovacích procesů ze strany řídících orgánů a procesů realizace veřejných zakázek.

Skutečné příjmy a výdaje kraje k 31. 12. 2018 (v mil. Kč)

  Schválený rozpočet 2018 Upravený rozpočet 2018 Skutečnost k 31. 12. 2018 % plnění upraveného rozpočtu
Příjmy celkem 8 237 23 735 24 085 101,48
Výdaje celkem 9 352 26 147 24 147 92,35
Saldo příjmů a výdajů -1 115 -2 412 -62 ×

Zůstatek finančních prostředků na účtech kraje k 31. 12. 2018 činil 3,71 mld. Kč (z toho zůstatek prostředků mimo rozpočet kraje činil 0,96 mld. Kč). Část zůstatku ve výši 0,97 mld. Kč již byla použita pro sestavení rozpočtu na rok 2019. Další část zůstatku ve výši 1,2 mld. Kč byla účelově zapojena do rozpočtu roku 2019 zejména k úhradě závazků z konce roku 2018. Zbývající část ve výši 0,58 mld. Kč představuje zůstatek neúčelový. Tyto finanční prostředky budou využity zejména k financování rozvojových projektů, ke stabilizaci hospodaření nemocnic a na opravy a rekonstrukce škol a školských zařízení.

Příjmovou stránku rozpočtu kraje nejvíce ovlivňují přijaté dotace, které tvořily v roce 2018 zhruba 70 % všech příjmů kraje. Na tuto skutečnost mají zejména vliv dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí. Jedná se zejména o dotaci na přímé náklady na vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem, obcemi a soukromými subjekty ve výši 12,3 mld. Kč a o dotaci na sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve výši 1,7 mld. Kč. Tyto dotace jsou účelově vázané a objevují se tak ve stejné výši ve výdajové části rozpočtu kraje. Na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2018 celkem dotace v úhrnné výši 1,33 mld. Kč. Oproti roku 2017 se jedná o mírný nárůst, a to zejména díky větším příjmům z Integrovaného regionálního operačního programu.

Skutečné příjmy Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2018 (v mil. Kč)

Příjmy Skutečnost Podíl na celkových příjmech
Daňové příjmy 6 849 28,44 %
Nedaňové příjmy 564 2,34 %
Kapitálové příjmy 87 0,36 %
Přijaté dotace 16 585 68,86 %
Celkem 24 085 100,0 %

Z pohledu zdrojů určených na zajištění fungování kraje a jeho rozvoj jsou pro kraj nejvýznamnější příjmy ze sdílených daní dle zákona o rozpočtovém určení daní. Meziročně došlo, zejména díky pokračujícímu růstu ekonomiky, k jejich zvýšení o 7 %.

Příjmy ze sdílených daní Moravskoslezského kraje v roce 2017 a 2018 (v mil. Kč)

Sdílené daně Skutečnost rok 2017 Skutečnost rok 2018
Daň z příjmů fyzických osob 1 625 1 845
z toho    
- ze závislé činnosti 1 448 1 650
- ze samostané výdělečné činnosti 40 39
- vybíraná srážkou 137 156
Daň z příjmů právnických osob (bez daně placené krajem) 1 464 1 428
Daň z přidané hodnoty 3 276 3 540
Sdílené daně celkem 6 365 6 813

Z hlediska výdajové stránky rozpočtu kraje tvoří hlavní část výdajů běžné výdaje. Tyto dosáhly v roce 2018 hodnoty 21,1 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst ve výši 13 %. Objemově nejvýznamnější položkou ve výdajích jsou každoročně výdaje na přímé náklady na vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem, obcemi a soukromými subjekty, které v roce 2018 dosáhly výše 12,3 mld. Kč. Tvoří tak součást běžných výdajů rozpočtu kraje a byly plně kryty z obdržených dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Kapitálové (investiční) výdaje byly ve výši 3,1 mld. Kč, přičemž meziročně rostly o 126 %. Po roce 2015, kdy vrcholila realizace projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů v rámci předchozího programového období, tak dosáhly v historii kraje druhé nejvyšší hodnoty. Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích se tak v roce 2018 zvýšil na 12,7 % oproti 6,8 % vykázaným v roce 2017.

Skutečné výdaje Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2018 (v mil. Kč)

Výdaje Skutečnost Podíl na celkových výdajích
Běžné výdaje 21 072 87,3 %
Kapitálové výdaje 3 075 12,7 %
Celkem 24 147 100,0 %

V roce 2018 Moravskoslezský kraj pokračoval v přípravě a realizaci projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů. Oproti roku 2017 došlo k výraznému nárůstu skutečných výdajů na realizaci těchto projektů, a to na 2,3 mld. Kč oproti 0,8 mld. Kč vydaným v roce 2017. K objemově nejvýznamnějším projektům patřily v roce 2018, stejně jako v roce 2017, tzv. „kotlíkové dotace“, s objemem proplacených prostředků 0,61 mld. Kč. Na reprodukci majetku kraje bez využití evropských finančních zdrojů pak kraj v roce 2018 vydal dalších 0,8 mld. Kč, nejvíce v rámci odvětví dopravy a školství.

Kraj ve svém rozpočtu rovněž počítal s výdaji na zajištění dopravní obslužnosti drážní i autobusovou dopravou a tyto dosáhly ve skutečnosti výše 1,65 mld. Kč, přičemž ze státního rozpočtu a z rozpočtu obcí a krajů kraj obdržel na pokrytí těchto výdajů dotace v celkové výši 0,24 mld. Kč. Na zajištění chodu příspěvkových organizací směřovaly prostředky ve výši 2,3 mld. Kč. Samostatnou oblastí jsou dotační programy, a to zejména v oblasti sociálních věcí, regionálního rozvoje, školství a kultury. Na dotační programy bylo z rozpočtu kraje v roce 2018 celkově vyčerpáno téměř 1,6 mld. Kč, z toho nejvíce na Program na podporu poskytování sociálních služeb financovaný z prostředků MPSV.

V roce 2018 došlo k mírnému zvýšení zadluženosti kraje, kdy celková zadluženost kraje k 31. 12. 2018 činila 2,116 mld. Kč. Výše zadluženosti byla ovlivněna jednak pravidelnými splátkami jistin úvěrů od Evropské investiční banky (úvěry čerpány do roku 2015, nyní jsou ve fázi splácení) a dále plánovaným čerpáním úvěru od ČSOB a.s. určeného na krátkodobé předfinancování dotací u projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů a státního rozpočtu, a to díky nárůstu výdajů na tyto projekty.

Moravskoslezský kraj má zpracován mezinárodní rating od společnosti Moody´s, který je každoročně přehodnocován. V loňském roce byl kraji zlepšen rating z úrovně A2 se stabilním výhledem na úroveň A2 s pozitivním výhledem. Pro udržení ratingu kraje na současné úrovni je zástupci této společnosti doporučováno dlouhodobě nepřekročit poměr dluhu k provozním příjmům nad úroveň 22 %. V roce 2018 hodnota ukazatele dosáhla 9,2 %, poklesla tak o 0,7 % oproti hodnotě vykázané v roce 2017, a to zejména z důvodu nárůstu provozních příjmů. Propočet vycházející z parametrů schváleného rozpočtu na rok 2018 přitom počítal s nárůstem hodnoty ukazatele na 11,7 %. Tato skutečnost podpoří udržení ratingového hodnocení minimálně na stávající úrovni, přičemž k přehodnocení dojde v jarních měsících letošního roku. Současně tento objem zadluženosti kraje umožní bezproblémové plnění fiskálního pravidla definovaného v zákoně o pravidlech rozpočtové odpovědnosti pro územní samosprávné celky.

Moravskoslezský kraj dbá o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Rozpočet Moravskoslezského kraje odráží priority a programové plány vedení kraje definované v dokumentu VIZE 2024 - Nová energie pro Moravskoslezský kraj. Rozpočet kraje na rok 2019 opět počítá s projektem novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny (tzv. „Černé kostky“), s prostředky na podporu odborného vzdělávání v kraji, s vyhlášením další výzvy kotlíkových dotací či podporu rozvoje podnikání (blíže „Krajští zastupitelé schválili rozpočet na příští rok“.

Z výše uvedeného je patrné, že Moravskoslezský kraj může díky své finanční situaci bez problémů dostát všem svým závazkům včetně úhrad dluhové služby a může ze svých výdajů také realizovat obnovu svého majetku, aniž by docházelo k výraznému zvyšování zadlužování kraje. Konzervativní přístup k sestavování a řízení rozpočtu včetně použití zásady opatrnosti umožňují stabilní rozvoj kraje a tvorbu rezerv, nutných k případnému použití v obdobích méně příznivého ekonomického vývoje. Toto tvrzení je možné doložit navýšením prostředků peněžních fondů kraje, kdy v roce 2018 došlo k meziročnímu nárůstu finančních prostředků fondů o 713 mil. Kč na 972 mil. Kč. Prostředky těchto fondů budou v dalším období využity zejména na realizaci strategických investičních projektů, na řešení v tomto okamžiku neočekávaných výdajů kraje, případně na posílení zdrojové stránky rozpočtu kraje v případě zpomalení ekonomiky a s tím související stagnací či snížením příjmů kraje ze sdílených daní.

Předběžná informace o hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2018 byla předložena členům zastupitelstva kraje na jejich zasedání dne 13. 3. 2019. Detailně bude hospodaření kraje za rok 2018 popsáno v Závěrečném účtu Moravskoslezského kraje, který bude předložen na zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 13. 6. 2019.

frame-scrollup