Zpráva

Odpověď na dotazy občana k bodu programu 7/9

Návrh rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2019-2021

  • jak byl krajský rozpočet připraven z hlediska snižování krajského dluhu: rozpočet počítá se snížením dlouhodobé zadluženosti, která je tvořena přijatými úvěry od EIB v roce 2005 a 2010, krátkodobá zadluženost, která je dána čerpáním úvěru od ČSOB, a.s. výhradně na krátkodobé předfinancování dotací u projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů mírně vzroste, tyto půjčené prostředky jsou však spláceny neprodleně po obdržení evropských dotací (úroková sazba u tohoto úvěru je velmi nízká - 1M Pribor + přirážka ve výši 0,08 %),
  • o kolik se jej podařilo od loňského roku 2017 seškrtat: v průběhu roku 2017 se dlouhodobá zadluženost snížila o 205 mil. Kč na výsledných 1,92 mld. Kč, krátkodobá zadluženost pak vzhledem k rozjezdu realizace investičních projektů v rámci programového období 2014+ vzrostla z nuly na cca 105 mil. Kč,
  • jaký je výhled na rok 2018 a další roky: dlouhodobá zadluženost klesne v roce 2018 o dalších 205 mil. Kč na výsledných 1,71 mld. Kč, přičemž úvěr z roku 2005 bude zcela splacen, v letech 2019-2025 pak bude dluh ročně snižován o 245 mil. Kč, přičemž v roce 2025 bude úvěr od EIB zcela splacen, krátkodobá zadluženost se bude odvíjet od skutečné potřeby předfinancování dotací u evropských projektů, přičemž tento úvěr může být využíván v souladu s uzavřenou úvěrovou smlouvou max. do konce roku 2020 (do tohoto okamžiku musí být zcela splacen), v období po roce 2020 se v tomto okamžiku předpokládá, že evropské dotace budou předfinancovány výhradně vlastními zdroji kraje,
  • jaké je hodnocení kraje z hlediska renomovaných ratingových agentur, a neměl na mysli pouze agenturu Moody´s,: kraje obecně nemají povinnost být hodnoceni ratingovými agenturami, MS kraj je však povinen v souladu s uzavřenými úvěrovými smlouvami s EIB být každoročně přehodnocován jednou z renomovaných ratingových agentur, vzhledem ke skutečnosti, že kraj dbá pravidla hospodárnosti při nakládání s veřejnými prostředky, využívá pro zpracování každoročního přehodnocení pouze 1 agenturu (Moody´s Investors Service),
  • byl připraven vyrovnaný, nebo přebytkový rozpočet na rok 2018 a podotknul, že všichni víme, že ani jedno není pravdivé: rozpočet je sestaven jako schodkový, na pokrytí schodku však budou v převážné míře využity uspořené prostředky z roku 2017, v soudu s dikcí zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se i rozpočet s využitím uspořených prostředků z minulých let stává automaticky schodkovým,
  • zda existují plánované rezervy a pokud ano, tak jaká je jejich výše a jaké je jejich navrhované zhodnocení: rezervy v rozpočtu na rok 2018 jsou zařazeny v celkové výši 108 mil. Kč, využity budou na řešení v tomto okamžiku nepředvídaných výdajů v průběhu roku 2018, prostředky budou zhodnocovány co nejefektivněji formou vybraných bankovních produktů splňujících podmínky vyššího zhodnocení a plánované likvidity v daném roce (spořicí účty, krátkodobé termínované vklady),
  • zda se snižuje krajské zadlužení a hospodaří se vyrovnaně, nebo i s přebytkem: otázka zadlužení je popsána výše, upravený rozpočet na rok 2017 v tomto okamžiku předpokládá, že hospodaření skončí ve schodku, ve skutečnosti však hospodaření bude přebytkové z důvodu nedočerpaných výdajů, které již byly zapojeny do schváleného rozpočtu na rok 2018 právě na vykrytí rozdílu mezi plánovanými příjmy a výdaji, současně dojde k přeplnění příjmů ze sdílených daní díky vysokému růstu ekonomiky, předpokládáme, že pokud růst inkasa příjmů ze sdílených daní bude i v roce 2018 vykazovat tempo srovnatelné s letošním rokem, pak i výsledné hospodaření dopadne lépe než s jakým výsledkem počítá schválený rozpočet, současně i v roce 2018 bude snahou vedení kraje dosahovat maximální úspory zejména v oblasti provozních výdajů,
  • dodal, že problém vidí v závazcích v souvislosti s financováním z EU a souvisejícím ručením, a podotkl, že kdyby tyto situace nemusel Moravskoslezský kraj řešit, nebyl by pak problém s dluhem: krajské zadlužení je na velmi nízké úrovni, kraj nemá žádný problém se splácením dluhu, od roku 2018 bude krajské zadlužení hodnoceno také Ministerstvem financí v návaznosti na zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, přičemž poměr celkového dluhu (včetně dluhu krátkodobého) k průměru celkových příjmů za poslední 4 oky nesmí překročit 60 %, předpokládáme, že ke konci roku 2018 v případě MSK tato hodnota nepřekročí 12 %,
  • požádal o vysvětlení, proč vedení kraje nesestaví vyrovnaný, nebo přebytkový rozpočet kraje, a dodal, že by se tak mohlo uspořit i 2 mld. ročně a nemusel by si Moravskoslezský kraj půjčovat: v období, kdy ČR a potažmo kraje a obce mají zřejmě poslední možnost čerpat významné objemy evropských dotací v rámci programového období 2014+ je prioritou kraje zrealizovat maximum zejména investičních projektů s využitím těchto zdrojů, pokud by kraj na předfinancování evropských dotací alespoň částečně, jak je tomu v současném období, nevyužil úvěrové zdroje, neměl by dostatek zdrojů na zajištění chodu příspěvkových organizací (dochází k navyšování příspěvku na provoz v návaznosti na postupné zvyšování platů ve veřejném sektoru), zajištění dopravní obslužnosti ani na reprodukci majetku realizovanou z vlastních zdrojů kraje (na většinu oprav a záchovné údržby majetku nelze čerpat evropské zdroje),
  • dotázal se, kdy je předpoklad, že dostane Moravskoslezský kraj ratingové ohodnocení AA1, nebo nejvyšší AAA: MS kraj nepředpokládá, že v nejbližší době dojde ke zvýšení současného hodnocení na úrovni A2 s výhledem stabilním, důvodem je skutečnost, že rozpočty krajů jsou obecně výrazně závislé na dotacích ze státního rozpočtu a podíl vlastních příjmů je tak u krajů oproti vlastním příjmům u obcí výrazně nižší, ratingové hodnocení by tak mohla v tomto okamžiku ovlivnit změna v hodnocení České republiky, od které se odvíjí hodnocení dalších subjektů, případně změna metodiky při hodnocení agenturou,
frame-scrollup