Zpráva

Počet kontrol a stížností na zdravotní péči v lůžkových psychiatrických zdravotnických zařízeních za období od 1. 1. 2018 do 1. 6. 2020

Informace poskytla: 12. 6. 2020, Mgr. Ing. Radana Mutinová, odbor zdravotnictví
Zveřejněno dne: 12. 6. 2020

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje níže uvedené informace:
"1) Počet provedených kontrol v lůžkových psychiatrických zařízeních (tj. psychiatrické nemocnice/léčebny či psychiatrická oddělení „běžných“ nemocnic) ve správním obvodu krajského úřadu za období od 1. 1. 2018 do 1. 6. 2020, kolik kontrol bylo zahájeno na základě podnětu nebo dle plánu kontrol, čeho se kontroly týkaly (předmět kontrol), tj. zaměření kontrol (např. používání omezovacích prostředků, zacházení s pacienty apod.)
2) Počet stížností (důvodných, nedůvodných, celkem) pacientů na zacházení (včetně léčby) v lůžkových psychiatrických zařízeních (tj. psychiatrické nemocnice/léčebny či psychiatrická oddělení „běžných“ nemocnic) ve správním obvodu krajského úřadu za období od 1. 1. 2018 do 1. 6. 2020, uvedení, čeho se týkal stížnostní důvod, zda byl pacient svéprávný či s omezenou svéprávností (je-li známo krajskému úřadu), případně zda byla uložena nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků a jaká.
3) Počet stížností (důvodných, nedůvodných, celkem) jiných osob na zacházení s pacienty (včetně léčby) v lůžkových psychiatrických zařízeních (tj. psychiatrické nemocnice/léčebny či psychiatrická oddělení „běžných“ nemocnic) ve správním obvodu krajského úřadu za období od 1. 1. 2018 do 1. 6. 2020, a uvedení, čeho se týkal stížnostní důvod, kdo stížnost podal (např. osoba blízká, opatrovník, zákonný zástupce apod.), případně zda byla uložena nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků a jaká.
4) Počet stížností (důvodných, nedůvodných, celkem) pacientů na používání omezovacích prostředků  v lůžkových psychiatrických zařízeních (tj. psychiatrické nemocnice/léčebny či psychiatrická oddělení „běžných“ nemocnic) ve správním obvodu krajského úřadu za období od 1. 1. 2018 do 1. 6. 2020, uvedení, čeho se týkal stížnostní důvod, zda byl pacient svéprávný či s omezenou svéprávností (je-li známo krajskému úřadu), případně zda byla uložena nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků a jaká.
5) Počet stížností (důvodných, nedůvodných, celkem) jiných osob na používání omezovacích prostředků na pacientech v lůžkových psychiatrických zařízeních (tj. psychiatrické mocnice/léčebny či psychiatrická oddělení „běžných“ nemocnic) ve správním obvodu krajského úřadu za období od 1. 1. 2018 do 1. 6. 2020, uvedení, čeho se týkal stížnostní důvod, kdo stížnost podal (např. osoba blízká, opatrovník, zákonný zástupce apod.), případně zda byla uložena nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků a jaká.".

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 70815/2020 ze dne 10. 6. 2020, který je uložen níže. 

frame-scrollup