Zpráva

Podmínky Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019

I. Název programu (kód)

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019 (KSS)

II. Jednotlivé dotační tituly (kódy)

KSS 1/19 Podpora aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Podpora bude zaměřena na:

 • pořízení a instalaci závěsných zařízení zajišťujících intimitu uživatelů,
 • pořízení a instalaci zařízení usnadňujících hygienu a mobilitu,
 • úpravy prostor či venkovního prostředí sociálních služeb, ve smyslu odstraňování architektonických bariér (zpřístupnění objektů, zabudování schodišťových plošin, schodolezů, rozšíření dveří a zárubní), snižování kapacity pokojů, zvyšování dostupnosti sociálních zařízení (včetně zařízení pro osoby bez přístřeší) v souladu s principy transformace a humanizace zařízení sociálních služeb,
 • pořízení a instalaci zařízení zvyšujících bezpečnost při poskytování sociálních služeb (např. výtahy, požární hlásiče apod.),
 • pořízení klimatizace s primárním účelem zvýšení kvality služby,
 • rekonstrukci, přístavbu či novou výstavbu objektu pro poskytování sociální služby.

Minimální výše poskytnuté dotace: 100.000 Kč.

Maximální výše poskytnuté dotace: 1.000.000 Kč.

Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %.

Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %.

V rámci dotačního titulu KSS 1/19 jsou uznatelné pouze investiční náklady projektu.

Podmínky:

 • Projekt musí být zaměřen na potřeby uživatelů sociálních služeb.
 • Dotaci nelze požadovat na pomůcky hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
 • Dotaci lze použít i jen na projektovou dokumentaci nutnou k provedení stavebních úprav, rekonstrukce, přístavby nebo nové výstavby objektu pro poskytování sociální služby.
 • V případě, že požadovaná dotace na jednotlivou investiční akci přesáhne 50.000 Kč, žadatel doloží nejméně 3 cenové nabídky.
 • V případě investičních aktivit s návazností na vznik nové služby je zapotřebí spolu se žádostí o dotaci doložit stanovisko obce jako veřejného zadavatele ve věci potřebnosti dané sociální služby, dále že služba vychází z procesu strategického plánování v oblasti sociálních služeb a také deklaraci zajištění spolufinancování sociální služby ze strany obce dle podmínek uvedených ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020.

Dotace do 300.000 Kč na stavební úpravy včetně rekonstrukce, přístavby (popř. i včetně projektové dokumentace) nebo pouze na projektovou dokumentaci bude poskytnuta žadateli, který je:

 • vlastníkem nemovitosti, na níž mají být prováděny stavební úpravy - žadatel je povinen doložit výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců,
 • nájemcem nemovitosti nebo části nemovitosti, na níž mají být prováděny stavební úpravy - žadatel je povinen doložit nájemní smlouvu minimálně na dobu 5 let od podání žádosti o dotaci.

Dotace nad 300.000 Kč na stavební úpravy včetně rekonstrukce, přístavby (popř. i včetně projektové dokumentace) nebo pouze na projektovou dokumentaci bude poskytnuta žadateli, který je vlastníkem nemovitosti, na níž mají být prováděny stavební úpravy (žadatel je povinen doložit výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců) nebo je nájemcem nemovitosti, jejímž vlastníkem je obec (žadatel je povinen doložit nájemní smlouvu minimálně na dobu 5 let od podání žádosti o dotaci). Žadatel je povinen zajistit, že nemovitost bude využívána k poskytování sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 5 let od ukončení realizace projektu.

Dotace na novou výstavbu objektu (popř. i včetně projektové dokumentace) nebo pouze na projektovou dokumentaci bude poskytnuta žadateli, který je:

 • vlastníkem stavebního pozemku, na němž má být provedena výstavba objektu - žadatel je povinen doložit výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců.

KSS 2/19 Financování materiálně-technického zabezpečení sociální služby a oprav

Podpora bude zaměřena na:

 • pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 3.000 Kč a nepřesáhne 40.000 Kč u jednotlivé položky, s dobou použitelnosti delší než jeden rok (nákup PC, kompenzačních pomůcek, polohovacích postelí, evakuačních podložek, přenosných van, pořízení a instalace zařízení usnadňujících hygienu a mobilitu apod.),
 • pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 3.000 Kč a nepřesáhne 60.000 Kč u jednotlivé položky, s dobou použitelnosti delší než jeden rok - nákup softwaru, který má přímou souvislost s poskytováním sociálních služeb,
 • nákup pomůcek pro alternativní komunikaci (např. komunikátory s hlasovým výstupem) a dalších kompenzačních pomůcek,
 • pořízení zástěn zajišťujících intimitu uživatelů,
 • pořízení zařízení usnadňujících hygienu a mobilitu,
 • opravy a udržování (vymalování pokojů, výměna podlah v zařízení apod.).

Dotace je určená pro registrované sociální služby na nákup materiálně-technického zabezpečení nebo opravy potřebné k zajištění základních činností poskytovaných služeb. Projekt musí být zaměřen na potřeby klientů sociálních služeb. Dotaci nelze požadovat na nákup mobilních telefonů.

Minimální výše poskytnuté dotace: 50.000 Kč.
Maximální výše poskytnuté dotace: 300.000 Kč.

Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %.

Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %.

V rámci dotačního titulu KSS 2/19 jsou uznatelné pouze neinvestiční náklady projektu (vyjma osobních nákladů, cestovného a nákladů na energie).

Podmínky:

 • V případě, že požadovaná dotace na položku v rozpočtu přesáhne 50.000 Kč, žadatel doloží nejméně 3 cenové nabídky, na základě kterých byla stanovena výše požadované dotace v této položce.

KSS 3/19 Podpora systematického vzdělávání a rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních služeb včetně dobrovolníků a zajišťování dostupnosti informací o poskytovaných sociálních službách

Podpora bude zaměřena na:

 • zajištění vzdělávání a konzultací, které vyplývají z individuálních potřeb pracovníků a vycházejí ze zjištění inspekce, supervize či hodnocení zařízení (žadatel doloží) a souvisejí s výkonem poskytování sociálních služeb,
 • zajištění vzdělávání a konzultací, které vyplývají z individuálních potřeb managementu a vycházejí ze zjištění inspekce, supervize či hodnocení zařízení (žadatel doloží) a souvisejí s výkonem poskytování sociálních služeb,
 • zajištění podpory nezávislého kvalifikovaného odborníka při procesu sebehodnocení sociální služby,
 • propagaci sociálních služeb (marketingovou komunikaci), aktivity public relations zaměřené na image, vztahy a komunikaci s cílovými skupinami, úpravu webových stránek s informacemi o poskytovaných sociálních službách.

Podmínky pro podporu systematického vzdělávání a rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních služeb, včetně dobrovolníků:

 • Žadatel při podání žádosti doloží, že zvolené téma vzdělávání je součástí programu dalšího vzdělávání pracovníků poskytovatele služeb a vychází z individuálních potřeb zaměstnanců či dobrovolníků.
 • Při podání žádosti dále žadatel doloží harmonogram vzdělávání a popíše konkrétní souvislost mezi vzděláváním zaměstnanců či dobrovolníků a dopadem na uživatele.

Indikátor naplnění účelu projektu zaměřeného na podporu systematického vzdělávání a rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních služeb, včetně dobrovolníků:

 • počet podpořených zaměstnanců či dobrovolníků (pokud se osoba v rámci realizace projektu účastní několika vzdělávacích aktivit, započítává se pouze 1×).

Požadovaný indikátor musí být žadatelem stanoven v žádosti a jeho naplnění doloženo v závěrečném vyúčtování. Nesplnění indikátoru naplnění účelu projektu bude klasifikováno jako méně závažné porušení rozpočtové kázně podle § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky pro podporu zajišťování dostupnosti informací o poskytovaných sociálních službách:

 • Při podání žádosti žadatel popíše konkrétní souvislost mezi realizací aktivit projektu a dopadem na kvalitu poskytovaných sociálních služeb.

Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč.

Maximální výše poskytnuté dotace: 100.000 Kč.

Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %.

Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %.

V rámci dotačního titulu KSS 3/19 jsou uznatelné pouze neinvestiční náklady projektu.

KSS 4/19 Pořízení vozidla

Podpora bude zaměřena na pořízení nového nebo ojetého motorového vozidla - osobního automobilu (max. 5 míst) nebo vícemístného dodávkového automobilu (6 - 9 míst) sloužícího pro potřeby poskytované služby.

Podmínky:

 • Pokud se jedná o zakoupení ojetého motorového vozidla, tak vozidlo musí být zakoupeno u autorizovaného prodejce, stáří vozidla do 3 let od data uvedení do provozu a s počtem najetých kilometrů max. 60 tis. Km.
 • Na vozidle pořízeném z dotace Moravskoslezského kraje bude viditelně uvedeno logo Moravskoslezského kraje a skutečnost, že pořízení automobilu bylo podpořeno Moravskoslezským krajem.
 • V případě, že v letech 2017 a 2018 byla žadateli na některou z registrovaných služeb poskytnuta Moravskoslezským krajem dotace na pořízení vozidla, nelze na stejnou službu o dotaci žádat.
 • Žadatel doloží nejméně 1 cenovou nabídku, na základě které byla stanovena výše požadované dotace.

Minimální výše poskytnuté dotace: 100.000 Kč.

Maximální výše poskytnuté dotace na osobní automobil: 300.000 Kč.

Maximální výše poskytnuté dotace na osobní automobil s alternativním pohonem (CNG, elektro) nebo hybridním pohonem: 400.000 Kč.

Maximální výše poskytnuté dotace na šesti či vícemístný dodávkový automobil: 500.000 Kč.

Maximální výše poskytnuté dotace na šesti či vícemístný dodávkový automobil s alternativním pohonem (CNG, elektro) nebo hybridním pohonem: 600.000 Kč.

Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %.

Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %.

V rámci dotačního titulu KSS 4/19 jsou uznatelné pouze investiční náklady na pořízení motorového vozidla.

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

IV. Cíle a priority programu (účelové určení)

Účelem realizace vyhlášeného dotačního programu je finanční podpora projektů zvyšujících kvalitu sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji, zejména naplňování cílů a opatření stanovených v Koncepci kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (včetně transformace pobytových sociálních služeb) schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2122 ze dne 26. 6. 2008.

Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto dotačního programu jsou rozpočtovými prostředky Moravskoslezského kraje, jejich poskytování, použití a vyúčtování se řídí platnými právními předpisy.

V. Vymezení okruhů příjemců a cílových skupin programu

Oprávněnými žadateli o dotaci jsou:

 1. v rámci dotačních titulů KSS 1/19, KSS 2/19 a KSS 3/19 poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kteří poskytují sociální službu, jíž se týká projekt a která je zařazena do krajské základní nebo optimální sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, přičemž žadatel bude mít nejpozději k 15. 4. 2019 uzavřenu s Moravskoslezským krajem Smlouvu o závazku veřejné služby nebo do uvedeného data předloží poskytovateli jiné pověření k výkonu služeb obecného hospodářského zájmu dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu,
 2. v rámci dotačního titulu KSS 4/19 poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, uvedení v písm. a) tohoto článku, kteří poskytují sociální službu dle § 39, § 40, § 41, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 54, § 56, § 57, § 58, § 59, § 60, § 60a, § 62, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, § 69 nebo § 70 zákona o sociálních službách, jimž v roce 2017 a 2018 nebyla na tuto službu Moravskoslezským krajem poskytnuta dotace na pořízení vozidla.

Finanční prostředky dotace budou poskytnuty v souladu s pověřením dle rozhodnutí Komise uvedeného v písm. a).

Své projekty v rámci těchto dotačních titulů mohou přihlásit pouze subjekty, které ke dni podání žádosti prokazatelně vykonávají činnost v oblasti poskytování sociálních služeb nejméně jeden rok (činnost lze prokázat např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy). Podmínka uvedená v předchozí větě neplatí pro obce.

Dotaci nelze poskytnout:

 • politickým stranám a politickým hnutím podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích, ve znění pozdějších předpisů,
 • příspěvkovým organizacím podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj,
 • u dotačních titulů KSS 2/19 a KSS 4/19 příspěvkovým organizacím podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž zřizovatelem jsou obce, a obcím,
 • organizačním složkám státu, zařízením státu majícím obdobné postavení jako organizační složky státu, příspěvkovým organizacím zřízeným organizačními složkami státu a státním podnikům,
 • na předkládané projekty nebo jejich dílčí aktivity, o jejichž financování dotací z rozpočtu, Moravskoslezského kraje v rámci jiného dotačního programu Moravskoslezského kraje nebo mimo vyhlášené dotační programy Moravskoslezského kraje již bylo rozhodnuto radou nebo zastupitelstvem kraje. Žadatel má povinnost informovat Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o skutečnosti, že daný projekt nebo jeho dílčí aktivity byly již podpořeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje nebo žadatel na daný projekt nebo jeho dílčí aktivity podal dosud nevyřízenou žádost o poskytnutí dotace v rámci jiného dotačního programu financovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje nebo mimo dotační programy Moravskoslezského kraje. Porušení povinnosti žadatele informovat poskytovatele dle předchozí věty bude považováno za porušení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, v případě, že smlouva o poskytnutí dotace v rámci tohoto dotačního programu byla uzavřena navzdory skutečnostem uvedeným v první větě tohoto bodu.

Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

VI. Lokalizace programu

Příjemci dotace jsou povinni projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje. To neplatí pro vlastní pořízení věci. Pořízená věc bude následně využívána na území Moravskoslezského kraje. U dotačního titulu KSS 3/19 musí být vzdělávání, konzultace atd. realizovány na území Moravskoslezského kraje; subjekt, který je zajišťuje, nemusí mít sídlo na území Moravskoslezského kraje. Brání-li tomu objektivní překážky, může být vzdělávání realizováno i jinde než na území Moravskoslezského kraje. Tyto překážky musí žadatel poskytovateli sdělit v rámci závěrečného vyúčtování projektu, popř. v žádosti o poskytnutí dotace, ví-li o jejich existenci již v této době.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimálnímaximální výše dotace na jeden projekt je vymezena u jednotlivých dotačních titulů.
 2. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně do procentní výše uvedené u jednotlivých dotačních titulů.
 3. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem (např. z dotačního programu "Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 a způsob rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu).
 4. Žadatelem požadovaná výše dotace na jednotlivou sociální službu musí být v žádosti zaokrouhlena na celé stokoruny.
 5. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 6. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 5 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů; procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se tím sníží.
 7. V případě rozhodnutí o přidělení dotace příjemci se požadovaná výše dotace nekrátí s výjimkou posledního podpořeného projektu, u něhož může být zkrácena tak, aby nebyla překročena celková alokovaná částka dotačního programu. Dojde­-li k takovémuto zkrácení výše dotace, zůstane předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu stejná a procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží; nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován.
 8. Žadatel je oprávněn předložit v každém z dotačních titulů tohoto programu:
  • 1 žádost za žadatele, pokud má ke dni vyhlášení dotačního programu v krajské síti 1 sociální službu,
  • 2 žádosti za žadatele, pokud má ke dni vyhlášení dotačního programu v krajské síti 2 až 10 sociálních služeb, přičemž v každém dotačním titulu může být konkrétní poskytovaná sociální služba (identifikátor) předmětem pouze jedné žádosti,
  • 3 žádosti za žadatele, pokud má ke dni vyhlášení dotačního programu v krajské síti 11 až 30 sociálních služeb, přičemž v každém dotačním titulu může být konkrétní poskytovaná sociální služba (identifikátor) předmětem pouze jedné žádosti,
  • 4 žádosti za žadatele, pokud má ke dni vyhlášení dotačního programu v krajské síti více než 30 sociálních služeb, přičemž v každém dotačním titulu může být konkrétní poskytovaná sociální služba (identifikátor) předmětem pouze jedné žádosti.
 9. V případě porušení omezení uvedeného v odst. 8 tohoto článku budou nadbytečné žádosti z posuzování vyloučeny, a to v pořadí podle data a času evidence v elektronické spisové službě krajského úřadu.
 10. U dotačních titulů KSS 2/19 a KSS 3/19 bude realizace projektu zahájena nejdříve ode dne 1. 1. 2019 a ukončena nejpozději do 31. 12. 2019.
  U dotačního titulu KSS 1/19 a KSS 4/19 bude realizace projektu zahájena nejdříve ode dne 1. 1. 2019 a ukončena nejpozději do 30. 6. 2020; realizace projektu musí být zahájena v roce 2019.
 11. Pokud projekt vychází z opatření uloženého inspekcí sociálních služeb nebo z doporučení kontroly Moravskoslezského kraje, je tuto skutečnost nutno doložit protokolem o kontrole.
 12. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, výpis z rejstříku obecně prospěšných společností apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla­-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á) a zahrnuje-li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  4. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČO (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů).
 13. Předložení dokladů uvedených v odst. 12 písm. a. tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 14. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 15. V případě, že žadatelem o dotaci bude obec nebo příspěvková organizace obce, lhůta stanovená v odst. 12 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce. V této lhůtě musí obec kromě výše uvedených dokladů doložit rozhodnutí orgánů obce o přijetí dotace.
 16. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 12 tohoto článku ve stanovené lhůtě, z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti nebo příslušným orgánem kraje bylo vydáno rozhodnutí o financování projektu nebo jeho dílčích aktivit dotací v rámci jiného dotačního programu Moravskoslezského kraje nebo mimo vyhlášené dotační programy Moravskoslezského kraje, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 17. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne poskytnutou dotaci či vrátí dotaci nebo její část ve výši, která dosahuje alespoň minimální výše dotace stanovené u některého z dotačních titulů, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje. Po 15. 10. 2019 nebudou náhradní žadatelé vyzýváni.
 18. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace, administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 12 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží, nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován).

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,
  5. lze jej podřadit pod některý z druhů uznatelných nákladů uvedených v příloze č. 2 elektronické žádosti.
 2. Specifické uznatelné náklady

  Specifickými uznatelnými náklady projektu jsou uznatelné náklady, které vedle podmínek uvedených v odst. 1 tohoto článku musejí splňovat další podmínky nebo u nichž se některá z podmínek uvedených v odst. 1 tohoto článku uplatní modifikovaně.

  Za uznatelné osobní náklady se u dotačního titulu KSS 3/19 považují:

  1. základní mzda. Výše základní mzdy je uznatelná až do výše platového tarifu stanoveného pro nejvyšší platový stupeň platové třídy odpovídající druhu vykonávané práce. Pro tyto účely se stanovení platového tarifu řídí právními předpisy upravujícími výše platů,
  2. příplatky. Výše příplatků je uznatelná až do výše příplatků stanovené v souladu s právními předpisy upravujícími výše platů, kromě příplatků za vedení a osobních příplatků, které se za uznatelný náklad nepovažují,
  3. zákonné mzdové odvody, související se základní mzdou a příplatky dle odst. 2 písm. a. a b. tohoto článku,
  4. náklady spojené s dohodami o provedení práce a dohodami o pracovní činnosti. Příjemce musí poskytovateli doložit:
   • jaký druh práce zaměstnanec vykonal včetně prokázání konečného výstupu,
   • počet odpracovaných hodin včetně způsobu jejich evidence,
   • skutečnost, že vykonaný druh práce nemohl realizovat jinými prostředky či vlastními zaměstnanci v pracovním poměru.

  Výdaje na úhradu osobních nákladů za poslední odpracovaný kalendářní měsíc období realizace projektu musí příjemce fyzicky provést nejpozději do posledního dne následujícího kalendářního měsíce včetně úhrady zákonných mzdových odvodů (za měsíc prosinec nejpozději do 24. 1. následujícího roku).

  Náklady spojené s tuzemskými pracovními cestami jsou u dotačního titulu KSS 3/19 uznatelné až do výše stanovené právním předpisem upravujícím cestovní náhrady (použití soukromého vozidla zaměstnance je vyloučeno).

  Spotřeba energie je u dotačního titulu KSS 3/19 uznatelný náklad včetně úhrad, které budou hrazeny nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po realizaci projektu (za měsíc prosinec nejpozději do 24. 1. následujícího roku).

  Konzultace s externím odborníkem související s naplňováním standardů kvality dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. u dotačního titulu KSS 3/19 jsou uznatelné náklady.

  Za uznatelné náklady projektu se u dotačního titulu KSS 4/19 považují pouze náklady na pořízení motorového vozidla.

 3. Neuznatelné náklady

  V rámci projektu nelze uznat:

  1. výdaje na pořízení staveb včetně budov, bytů a nebytových prostor (neplatí pro výstavbu objektu pro poskytování sociální služby u dotačního titulu KSS 1/19), pozemků, uměleckých děl a sbírek,
  2. odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
  3. výdaje na pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
  4. poskytování záloh, jejichž termín zúčtování přesáhne termín realizace projektu, s výjimkou záloh na druhový náklad - spotřeba energie,
  5. poskytování úvěrů či půjček a návratných finančních výpomocí,
  6. osobní náklady a náklady na energie u dotačního titulu KSS 2/19,
  7. podnikatelskou odměnu a osobní spotřebu vlastníka účetní jednotky,
  8. zákonné odvody do sociálního fondu a jiných fondů,
  9. cestovní náhrady spojené s realizací zahraniční pracovní cesty,
  10. externě zajišťované administrativní služby a práce - např. vedení účetnictví, poradenské služby, právní služby, konzultace a auditorské služby (uznatelné jsou u dotačního titulu KSS 3/19 náklady na externí služby související s úpravou webových stránek s informacemi o poskytovaných sociálních službách, propagací sociálních služeb, aktivitami public relations zaměřenými na image, vztahy a komunikaci s cílovými skupinami a konzultace související se zvyšováním kvality služeb),
  11. úhradu směnek,
  12. daně a dotace (s výjimkou daně z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům projektu, která je uznatelným nákladem projektu, jestliže žadatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo mu nevzniká nárok na odpočet daně z přidané hodnoty),
  13. celní, správní, soudní, bankovní poplatky a dovozní přirážky,
  14. závazky vůči společníkům a sdružení, včetně závazků z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů,
  15. závazky z koupě podniků, pevných termínovaných operací, nakoupených opcí,
  16. náklady příštích období,
  17. tvorbu kapitálových fondů, emisního ážia,
  18. úhradu ztráty z minulých let,
  19. tvorbu rezerv,
  20. akontaci leasingu, leasingové splátky a nájem věcí s následným odkupem,
  21. splácení bankovních úvěrů, úroků z bankovního úvěru a ostatních přijatých výpomocí,
  22. náklady na reprezentaci a občerstvení
  23. poskytování finančních darů,
  24. pokuty, úroky z prodlení a penále,
  25. manka a škody,
  26. převody podílů na výsledku hospodaření společníkům,
  27. cestovné při použití soukromého vozidla zaměstnance příjemce; veškeré cestovné u dotačního titulu KSS 2/19,
  28. veškeré náklady vyjma nákladů na pořízení motorového vozidla u dotačního titulu KSS 4/19.

Upozornění!!!

Nákladový rozpočet, tvořící přílohu č. 2 elektronické žádosti nesmí obsahovat neuznatelné náklady, i kdyby měly být hrazeny z prostředků příjemce dotace.

IX. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 3. Příjemce dotace v předstihu zašle odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na adresu posta@msk.cz pozvánku na konkrétní akce realizované v rámci projektu a umožní sociálnímu výboru zastupitelstva kraje sledování aktivit realizovaných v rámci podpořeného projektu.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost v elektronické a následně i v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému na adrese podatelna.msk.cz. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. popis projektu (viz Příloha č. 1 elektronické žádosti o dotaci),
  2. nákladový rozpočet projektu (viz Příloha č. 2 elektronické žádosti o dotaci, tabulve formátu .xls nebo .xlsx v editovatelné podobě),
  3. aktuální doklad o právní subjektivitě a doklad o oprávnění k vykonávané činnosti (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z veřejného rejstříku apod.),
  4. doklad o přidělení IČO (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. c. tohoto odstavce), ka
  5. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. c. tohoto odstavce); podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, též kopii tohoto pověření nebo plné moci,
  6. kopii smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
  7. doklady prokazující činnost v sociální oblasti po dobu minimálně 1 roku ke dni podání žádosti o dotaci (činnost lze doložit např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy).
 5. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód.
 6. Následně žadatel:

  6.1 odeslanou žádost vytiskne (bez příloh) a podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
  Moravskoslezský kraj
  odbor sociálních věcí

  28. října 117
  702 18 OSTRAVA
  a to v obálce označené (elektronický formulář vygeneruje předepsanou obálku):

  1. názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu a kódem dotačního titulu,
  2. plným názvem / jménem a příjmením žadatele a adresou jeho sídla / bydliště,
  3. textem "Neotvírat - žádost o dotaci", nebo

  6.2 zašle žádost prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd). Vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je-li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná(é) uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele).

 7. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu.
 8. Z dalšího posuzování budou žádosti předložené vyhlašovateli vyloučeny, pokud:
  1. není obálka označena dle odst. 6 tohoto článku
  2. jsou v rozporu s tímto programem,
  3. jsou podány jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem nebo e‑mailem),
  4. jsou doručené na jiné adresy,
  5. jsou podány mimo lhůtu pro podávání žádostí,
  6. nejsou podepsány osobou oprávněnou jednat za žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  7. bude mít žadatel k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,
  8. má být projekt realizován mimo území Moravskoslezského kraje (výjimka upravena v článku VI Programu),
  9. není dodržena povinná spoluúčast příjemce nebo minimální či maximální výše požadované dotace,
  10. jsou v nákladovém rozpočtu projektu neuznatelné náklady hrazené z dotace,
  11. v jedné obálce je obsaženo více žádostí než jedna,
  12. žádost nebyla podána v elektronické podobě a rovněž v listinné podobě / prostřednictvím informačního systému datových schránek,
  13. alespoň jedna ze sociálních služeb, na které je požadována dotace v rámci projektu, není v tomto dotačním titulu podporovaným druhem sociální služby nebo není ke dni podání žádosti zařazena do krajské základní nebo optimální sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji nebo žadatel nemá ohledně takové služby uzavřenu s Moravskoslezským krajem Smlouvu o závazku veřejné služby nebo do uvedeného data nepředloží poskytovateli jiné pověření k výkonu služeb obecného hospodářského zájmu dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.
 9. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky, vyzve administrátor dotačního programu žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 10. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

XI. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

Žádosti o dotaci musí být podány ve lhůtě od 7. 1. 2019 do 18. 1. 2019 včetně. Tato lhůta se vztahuje na podání žádostí v elektronické a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. Byla-li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla-li do 18. 1. 2019 zásilka s žádostí o dotaci převzata k poštovní přepravě. Byla-li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.

Poskytování dotací organizuje Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Kontaktní osoby jsou pro:
věcné záležitosti projektu:
Mgr. Hana Čtveráčková, tel. 595 622 647, e-mail: hana.ctverackova@msk.cz

formální a ekonomické záležitosti projektu (administrátor):
Ing. Daniela Vágnerová, tel. 595 622 456, e-mail: daniela.vagnerova@msk.cz

vyúčtování projektu:
Jana Adamusová, tel. 595 622 156, e-mail: jana.adamusova@msk.cz

Kompletní informace o výše uvedených dotačních titulech lze získat na webových stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje: www.msk.cz .

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Tabulka kritérií pro hodnocení žádostí včetně bodového systému

  Protokol věcného hodnocení žádosti o poskytnutí účelové dotace

  z rozpočtu MS kraje na 

  rok 2019

  v dotačním programu:

   

  Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

  Název žadatele:

   

  Název projektu:

   

  Kód programu:

  KSS

  Č. ev.:

         

  Základní posuzované ukazatele (oblasti) projektu

  Maximálně možný počet bodů

  Bodové hodnocení projektu v oblasti

  1.

  Indikátory naplnění účelu projektu

   

  Indikátory naplnění účelu projektu jsou stanoveny. V případě, že stanoveny nejsou, je žádost vyřazena z dalšího hodnocení.
  Pro hodnocení žádostí o finanční podporu v rámci dotačních programů či titulů, kde stanovení indikátorů naplnění účelu projektu není požadováno, je tento bod bezpředmětný.

     
   

  ANO/NE

   

  2.

  Odůvodnění žádosti (potřebnosti projektu)

   

  Soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem a se strategickými dokumenty MSK, přínos realizace pro MSK. Potřebnost projektu, popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší, jeho cíle a účel projektu - změna, které bude prostřednictvím projektu dosaženo

     

  Počet bodů:

  5

   

  3.

  Cílová skupina projektu

   

  Vymezení cílové skupiny - konkrétní popis a kvantifikace (její velikost, složení), potřeby či problémy, vazba projektu na potřeby cílové skupiny

     

  Počet bodů:

  5

   

  4.

  Realizace projektu

   

  Popis jednotlivých aktivit projektu, uvedení použitých metod, časový harmonogram aktivit - zda je konkrétní, reálný, proveditelný, personální zabezpečení projektu - kompetence pracovníků

     

  Počet bodů:

  5

   

  5.

  Výstupy projektu

   

  Posouzení, zda projekt obsahuje konkrétní, reálné, objektivně měřitelné výstupy, indikátory naplnění účelnosti projektu, další případné přínosy projektu - inovativnost, udržitelnost, efektivita. Indikátory naplnění účelu projektu jsou stanoveny přiměřeně účelu a naplňují hlediska hospodárnosti projektu.

     

  Počet bodů:

  5

   

  6.

  Rozpočet projektu

   

  Konkrétnost a srozumitelnost rozpočtu, soulad rozpočtu s projektovou částí žádosti, adekvátnost položek rozpočtu, hospodárnost projektu

     

  Počet bodů:

  5

   

  7.

  Preference dotačního titulu a projektu

   

  Významnost jednotlivých dotačních titulů a projektů z hlediska priorit vyhlašovatele je zohledněna dle níže uvedeného bodového hodnocení:

  + 2 body - KSS 1/19
  + 2 body - KSS 4/19 - u projektu, v rámci nějž dojde k pořízení vozidla s alternativním pohonem (CNG, elektro) nebo hybridním pohonem

  + 3 body - u projektu, který vychází z opatření uloženého inspekcí sociálních služeb nebo z doporučení kontroly Moravskoslezského kraje; nutno doložit protokolem o kontrole!

     

  Počet bodů:

  5

   

  8.

  Preference výše spoluúčasti žadatele na uznatelných nákladech projektu

  Významnost spoluúčasti žadatele na uznatelných nákladech projektu je zohledněna dle níže uvedeného bodového hodnocení:

  + 2 body - spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu ve výši 30 - 50 % (včetně)

  + 4 body - spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu ve výši nad 50 %

     

  Počet bodů:

  4

   

  Stručná anotace projektu (z hlediska potřebnosti, cílové skupiny, realizace, výstupů, rozpočtu, příp. kvality):

   

  Celkové hodnocení projektu (včetně příp. identifikovaných rizikových faktorů projektu):

   

  Bodové hodnocení projektu:

  Maximálně možný počet bodů:

  34

  Celkový počet získaných bodů:

   

  Stanovisko:

  Projekt doporučen k podpoře

  Datum:

   

  Projekt nedoporučen k podpoře

  Hodnotitelé:

   

  Podpis:

   
     
  Bodové hodnocení:
  0 Hodnocený projekt neobsahuje popis dané oblasti
  1 Oblast je v projektu zmíněna pouze okrajově, obecně
  2 Daná oblast je v projektu popsána částečně - nejsou uvedena všechna kritéria, popis je obecný nebo nesrozumitelný
  3 Daná oblast je v projektu popsána převážně, některá kritéria jsou popsána obecně nebo nesrozumitelně
  4 Popis dané oblasti projektu obsahuje pouze dílčí drobné nedostatky
  5 Daná oblast je v projektu popsána výborně - všechna uvedená kritéria jsou uvedena konkrétně a srozumitelně, ve vzájemném souladu
  * Projekt bude doporučen k podpoře při dosažení celkového počtu minimálně 12 bodů.
  Pokud projekt dosáhne v některé z hodnocených oblastí (týká se oblastí 2 až 6) počtu 0 bodů, nebude navržen k podpoře.
 2. Výbor sociální zastupitelstva kraje je oprávněn u každé žádosti zvýšit či snížit (nejvýše o 5 bodů) počet bodů, které žádost obdržela při věcném hodnocení zaměstnanci zařazenými do krajského úřadu, a to s ohledem na regionální význam a místní potřebnost aktivit uvedených v žádosti.
 3. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 9. 2019.
 4. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

XIII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě (do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena realizace projektu, byla-li realizace projektu ukončena v prosinci 2019, nejpozději do 24. 1. 2020). Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. celkové evidence projektu,
  4. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Nesplnění indikátoru naplnění účelu projektu, pokud byl stanoven, bude klasifikováno jako méně závažné porušené rozpočtové kázně podle § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Výše rozpočtových prostředků

V návrhu rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto programu vyčleněny finanční prostředky ve výši 35 mil. Kč.

XVI. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Poskytnutí dotace je podmíněno schválením dotačních prostředků pro daný dotační program z rozpočtu Moravskoslezského kraje. V případě, že nebudou schváleny dotační prostředky pro daný dotační program z rozpočtu Moravskoslezského kraje, nebude dotační program realizován a dotace nebudou poskytnuty.
 3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dotační program bez udání důvodů zrušit.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

 • Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje
 • Příloha č. 2 - Elektronická žádost o dotaci - VZOR
 • Příloha č. 3 - Závěrečné vyúčtování projektu - Obecná část
 • Příloha č. 4 - Závěrečné vyúčtování projektu - Uznatelné náklady / výdaje
 • Příloha č. 5 - Závěrečné vyúčtování projektu - Zdroje financování
 • Příloha č. 6 - Závěrečné vyúčtování projektu - Přehled o úhradách
 • Příloha č. 7 - Závěrečné vyúčtování projektu - Oznámení o vrácení finančních prostředků
 • Příloha č. 8 - Úřední záznam o osobním podání dokumentu
 • Příloha č. 9 - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 51/4667 ze dne 27. 11. 2018 a nabývá účinnosti dne 27. 11. 2018.

frame-scrollup