Zpráva

Podmínky dotačního Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2016

I. Název programu (kód)

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2016 (KSS)

II. Jednotlivé dotační tituly (kódy)

KSS 1/16 Podpora aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Podpora bude zaměřena na:

 • nákup pomůcek pro alternativní komunikaci (např. komunikátory s hlasovým výstupem apod.) a dalších kompenzačních pomůcek,
 • pořízení a instalaci zástěn a závěsných zařízení zajišťujících intimitu uživatelů,
 • pořízení a instalaci zařízení usnadňujících hygienu a mobilitu,
 • úpravy prostor ve smyslu odstraňování architektonických bariér (zpřístupnění objektů, zabudování schodišťových plošin, schodolezů), snižování kapacity pokojů, zvyšování dostupnosti sociálních zařízení (včetně zařízení pro osoby bez přístřeší), v souladu s principy transformace a humanizace zařízení sociálních služeb,
 • pořízení a instalaci zařízení zvyšujících bezpečnost při poskytování sociálních služeb (např. výtahy, požární hlásiče apod.).

Minimální výše poskytnuté dotace: 100.000 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace na investiční projekty: 500.000 Kč
Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 30 %
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 70 %

Podmínky:

Projekt musí být zaměřen na potřeby uživatelů sociálních služeb.

Dotaci nelze požadovat na pomůcky hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Dotaci lze použít i jen na projektovou dokumentaci nutnou k provedení stavebních úprav.

Dotace na stavební úpravy (popř. i včetně projektové dokumentace) nebo pouze
na projektovou dokumentaci bude poskytnuta žadateli, který je:

 • vlastníkem nemovitosti - žadatel je povinen doložit výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců
 • nájemcem nemovitosti nebo části nemovitosti - žadatel je povinen doložit nájemní smlouvu minimálně na dobu 5 let od podání žádosti o dotaci.

KSS 2/16 Financování materiálně-technického zabezpečení sociální služby a oprav

Podpora bude zaměřena na:

 • pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 3.000 Kč a nepřesáhne 40.000 Kč u jednotlivé položky, s dobou použitelnosti delší než jeden rok (nákup kompenzačních pomůcek, polohovacích postelí, pořízení a instalaci zařízení usnadňujících hygienu a mobilitu apod.).
 • opravy a udržování (vymalování pokojů, výměna podlah v zařízení apod.).

Dotace je určená pro registrované sociální služby na nákup materiálně-technického zabezpečení nebo opravy potřebné k zajištění základních činností poskytovaných služeb. (Projekt musí být zaměřen na potřeby klientů sociálních služeb). Dotaci nelze požadovat na nákup počítačů, mobilních telefonů, audiovizuální techniku.

Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace: 200.000 Kč
Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %

KSS 3/16  Podpora systematického vzdělávání a rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních služeb, včetně dobrovolníků

Podpora bude zaměřena na:

 • zajištění vzdělávání a konzultací, které vyplývají z individuálních potřeb pracovníků a vycházejí ze zjištění inspekce, supervize či hodnocení zařízení (žadatel doloží) a souvisejí s výkonem poskytování sociálních služeb,
 • zajištění vzdělávání a konzultací, které vyplývají z individuálních potřeb managementu a vycházejí ze zjištění inspekce, supervize či hodnocení zařízení (žadatel doloží) a souvisejí s výkonem poskytování sociálních služeb,
 • zajištění supervize zaměstnanců či dobrovolníků,
 • zajištění podpory nezávislého kvalifikovaného odborníka pracovníkům, kteří vykonávají přímou práci s uživateli služeb,
 • zajištění podpory nezávislého kvalifikovaného odborníka při procesu sebehodnocení sociální služby,
 • zajištění klientských auditů externím dodavatelem.

Podmínky:

 • žadatel při podání žádosti doloží, že zvolené téma vzdělávání je součástí programu dalšího vzdělávání pracovníků poskytovatele služeb a vychází z individuálních potřeb zaměstnanců či dobrovolníků,
 • při podání žádosti dále žadatel doloží harmonogram vzdělávání a popíše konkrétní souvislost mezi vzděláváním zaměstnanců či dobrovolníků a dopadem na uživatele.

Indikátor naplnění účelu projektu:

 • počet podpořených zaměstnanců či dobrovolníků.

Požadovaný indikátor musí být žadatelem stanoven v žádosti a jeho naplnění doloženo v závěrečném vyúčtování. Nesplnění indikátoru naplnění účelu projektu bude klasifikováno jako méně závažné porušené rozpočtové kázně podle § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace: 100.000 Kč
Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %

KSS 4/16 Pořízení vozidla

Podpora bude zaměřena na pořízení nového nebo ojetého motorového vozidla - osobního automobilu (max. 5 míst) nebo vícemístného dodávkového automobilu (7 - 9 míst) sloužícího pro potřeby poskytované služby.

Podmínky:

 • Pokud se jedná o zakoupení ojetého motorového vozidla, tak vozidlo musí být zakoupeno u autorizovaného prodejce, stáří vozidla do 4 let od data uvedení do provozu a s počtem najetých kilometrů do 80 tis. km.
 • Na vozidle pořízeném z dotace Moravskoslezského kraje bude viditelně uvedeno logo Moravskoslezského kraje a skutečnost, že pořízení automobilu bylo podpořeno Moravskoslezským krajem.
 • V případě, že v roce 2015 byla žadateli na některou z registrovaných služeb poskytnuta Moravskoslezským krajem dotace na pořízení vozidla, nelze na stejnou službu o dotaci žádat.

Minimální výše poskytnuté dotace: 100.000 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace na osobní automobil: 200.000 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace vícemístný dodávkový automobil: 400.000 Kč
Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 30 %
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 70 %

KSS 5/16 Podpora aktivit poskytovatele sociálních služeb vycházejících z opatření uložených inspekcí sociálních služeb

Podpora bude zaměřena na realizaci uložených nápravných opatření u poskytovatelů sociálních služeb, u kterých byla uskutečněna v roce 2014 a 2015 inspekce poskytování sociálních služeb

Podmínky:

 • žadatel při podání žádosti doloží inspekční zprávu o výsledku inspekce poskytování sociálních služeb s uloženými opatřeními.
 • při podání žádosti dále žadatel popíše konkrétní souvislost mezi realizací aktivit projektu a naplnění uložených opatření.

Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace: 100.000 Kč
Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 30 %
Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 70 %

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

IV. Cíle a priority programu (účelové určení)

Účelem realizace vyhlášeného dotačního programu je finanční podpora projektů zvyšujících kvalitu sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji, zejména naplňování cílů a opatření stanovených v Koncepci kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (včetně transformace pobytových sociálních služeb) schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2122 ze dne 26. 6. 2008.

Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto dotačního programu jsou rozpočtovými prostředky Moravskoslezského kraje, jejich poskytování, použití a vyúčtování se řídí platnými právními předpisy.

V. Vymezení okruhů příjemců a cílových skupin programu

Oprávněnými žadateli o dotaci jsou v rámci dotačních titulů KSS 1/16, KSS 2/16, KSS 3/16 a KSS 5/16 poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů zařazení do krajské sítě sociálních služeb, kteří mají ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem uzavřenu Smlouvu o závazku veřejné služby zahrnující registrovanou sociální službu, jíž se týká projekt.

V rámci dotačního titulu KSS 4/16 jsou oprávněnými žadateli poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů zařazení do krajské sítě sociálních služeb, kteří mají ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem uzavřenu Smlouvu o závazku veřejné služby zahrnující registrovanou sociální službu, jíž se týká projekt. Dotace bude poskytnuta pouze žadatelům s registrovanou sociální službou dle některého z uvedených paragrafů zákona o sociálních službách: § 39, § 40, § 41, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 54, § 56, § 57, § 58, § 60a, § 63, § 64, § 65, § 67, § 68 nebo § 70, jimž v roce 2015 nebyla na tuto službu Moravskoslezským krajem poskytnuta dotace na pořízení vozidla.

Své projekty v rámci těchto dotačních titulů mohou přihlásit pouze subjekty, které ke dni podání žádosti prokazatelně vykonávají činnost v oblasti poskytování sociálních služeb nejméně jeden rok (činnost lze prokázat např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy). Podmínka uvedená v předchozí větě neplatí pro obce.

Dotaci nelze poskytnout:

 • politickým stranám a politickým hnutím podle zákona č. 424/1991 Sb.,
  o sdružování v politických stranách a hnutích, ve znění pozdějších předpisů,
 • příspěvkovým organizacím podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj,
 • u dotačních titulů KSS 2/16 a KSS 4/16 příspěvkovým organizacím podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž zřizovatelem jsou obce, a obcím,
 • organizačním složkám státu, zařízením státu majícím obdobné postavení jako organizační složky státu, příspěvkovým organizacím zřízeným organizačními složkami státu a státním podnikům,
 • na předkládané projekty nebo jejich dílčí aktivity, o jejichž financování dotací z rozpočtu, Moravskoslezského kraje v rámci jiného dotačního programu Moravskoslezského kraje nebo mimo vyhlášené dotační programy Moravskoslezského kraje již bylo rozhodnuto příslušným orgánem kraje (rada kraje, zastupitelstvo kraje). Žadatel má povinnost informovat Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o skutečnosti, že daný projekt nebo jeho dílčí aktivity byly již podpořeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje nebo žadatel na daný projekt nebo jeho dílčí aktivity podal dosud nevyřízenou žádost o poskytnutí dotace v rámci jiného dotačního programu financovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje nebo mimo dotační programy Moravskoslezského kraje. Porušení povinnosti žadatele informovat poskytovatele dle předchozí věty bude považováno za porušení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, v případě, že smlouva o  poskytnutí dotace v rámci tohoto dotačního programu byla uzavřena navzdory skutečnostem uvedeným v první větě tohoto bodu.

VI. Lokalizace programu

Příjemci dotace jsou povinni projekt (vč. všech jeho aktivit) realizovat na území Moravskoslezského kraje.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimálnímaximální výše dotace na jeden projekt je vymezena u jednotlivých dotačních titulů.
 2. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně do procentní výše uvedené u jednotlivých dotačních titulů.
 3. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem (např. z dotačního programu "Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 a způsob rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu").
 4. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 5. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 4 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů; procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se tím sníží.
 6. V případě rozhodnutí o přidělení dotace příjemci se požadovaná výše dotace nekrátí s výjimkou posledního podpořeného projektu, u něhož může být zkrácena tak, aby nebyla překročena celková alokovaná částka dotačního programu. Dojde­-li k takovémuto zkrácení výše dotace, zůstane předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu stejná a procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží.
 7. U dotačního titulu KSS 5/16 jsou uznatelné investiční i neinvestiční náklady projektu.
 8. U dotačního titulu KSS 3/16 jsou uznatelné pouze neinvestiční náklady projektu. U dotačního titulu KSS 2/16 jsou uznatelné pouze neinvestiční náklady projektu (vyjma osobních nákladů projektu, cestovného a nákladů na energie).
 9. U dotačních titulů KSS 1/16 a KSS 4/16 jsou uznatelné pouze investiční náklady projektu.
 10. Žadatel je oprávněn předložit v každém z dotačních titulů tohoto programu:
  • 1 žádost za žadatele, pokud má ke dni vyhlášení dotačního programu v krajské síti 1 až 10 sociálních služeb,
  • 2 žádosti za žadatele, pokud má ke dni vyhlášení dotačního programu v krajské síti 11 až 30 sociálních služeb,
  • 3 žádostí za žadatele, pokud má ke dni vyhlášení dotačního programu v krajské síti více než 30 sociálních služeb.

  Při realizaci projektu na registrovanou sociální službu, mohou být předmětem projektu pouze aktivity v rámci registrované soc. služby (1 žádost = 1 projekt = 1 identifikátor).

 11. V případě porušení omezení uvedeného v odst. 10 tohoto článku budou nadbytečné žádosti z posuzování vyloučeny, a to v pořadí podle data a času evidence v elektronické spisové službě krajského úřadu. Z dalšího posuzování budou rovněž vyloučeny žádosti s projekty na více než jeden identifikátor.
 12. Žadatel musí mít ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem uzavřenu Smlouvu o závazku veřejné služby dle Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu zahrnující registrovanou sociální službu, jíž se týká projekt. Finanční prostředky budou poskytnuty v souladu s pověřením dle uvedeného rozhodnutí Komise.
 13. V případě, že nebude splněna podmínka uvedená v odst. 12 tohoto článku, nebude s žadatelem smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 14. U dotačních titulů KSS 2/16, KSS 3/16, KSS 4/16 a KSS 5/16 bude realizace projektu zahájena nejdříve ode dne 1. 1. 2016 a ukončena nejpozději do 31. 12. 2016.

  U dotačního titulu KSS 1/16 bude realizace projektu zahájena nejdříve ode dne 1. 1. 2016 a ukončena nejpozději do 30. 6. 2017.

 15. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla­-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á),
  4. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů).
 16. Předložení dokladů uvedených v odst. 15 písm. a. tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 17. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 18. V případě, že žadatelem o dotaci bude obec nebo příspěvková organizace obce, lhůta stanovená v odst. 15 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce. V této lhůtě musí obec nebo příspěvková organizace obce kromě výše uvedených dokladů doložit rozhodnutí orgánů obce o přijetí dotace.
 19. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 15 tohoto článku ve stanovené lhůtě, z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti nebo příslušným orgánem kraje bylo vydáno rozhodnutí o financování projektu nebo jeho dílčích aktivit dotací v rámci jiného dotačního programu Moravskoslezského kraje nebo mimo vyhlášené dotační programy Moravskoslezského kraje, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 20. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne poskytnutou dotaci či vrátí dotaci nebo její část ve výši, která dosahuje alespoň minimální výše dotace stanovené u některého z dotačních titulů, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje. Po 31. 10. 2016 již nebudou náhradní žadatelé vyzýváni.
 21. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace, administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 15 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží).

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,
  5. lze jej podřadit pod některý z druhů uznatelných nákladů uvedených v příloze č. 4 dotačního programu.
 2. Specifické uznatelné náklady

  Specifickými uznatelnými náklady projektu jsou uznatelné náklady, které vedle podmínek uvedených v odst. 1 tohoto článku musejí splňovat další podmínky nebo u nichž se některá z podmínek uvedených v odst. 1 tohoto článku uplatní modifikovaně.

  Za uznatelné osobní náklady se u dotačních titulů KSS 3/16 a KSS 5/16 považují:

  1. základní mzda. Výše základní mzdy je uznatelná až do výše platového tarifu stanoveného pro nejvyšší platový stupeň platové třídy odpovídající druhu vykonávané práce. Pro tyto účely se stanovení platového tarifu řídí právními předpisy upravujícími výše platů,
  2. příplatky. Výše příplatků je uznatelná až do výše příplatků stanovené v souladu s právními předpisy upravujícími výše platů, kromě příplatků za vedení a osobních příplatků, které se za uznatelný náklad nepovažují,
  3. zákonné mzdové odvody, související se základní mzdou a příplatky dle odst. 2 písm. a. a b. tohoto článku,
  4. náklady spojené s dohodami o provedení práce a dohodami o pracovní činnosti. Příjemce musí poskytovateli doložit:
   • jaký druh práce smluvní strana vykonala včetně prokázání konečného výstupu,
   • počet odpracovaných hodin včetně způsobu jejich evidence,
   • skutečnost, že vykonaný druh práce nemohl realizovat jinými prostředky či vlastními zaměstnanci v pracovním poměru.

  Výdaje na úhradu osobních nákladů za poslední odpracovaný kalendářní měsíc období realizace projektu musí příjemce fyzicky provést nejpozději do posledního dne následujícího kalendářního měsíce včetně úhrady zákonných mzdových odvodů (za měsíc prosinec nejpozději do 24. 1. následujícího roku).

  Náklady spojené s tuzemskými pracovními cestami jsou u dotačních titulů KSS 3/16KSS 5/16 uznatelné až do výše stanovené právním předpisem upravujícím cestovní náhrady (použití soukromého vozidla zaměstnance je vyloučeno).

  Spotřeba energie je u dotačních titulů KSS 3/16 a KSS 5/16 uznatelný náklad včetně úhrad, které budou hrazeny nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po realizaci projektu (za měsíc prosinec nejpozději do 24. 1. následujícího roku).

  Konzultace s externím odborníkem související s naplňováním standardů kvality dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. u dotačních titulů KSS 3/16 a KSS 5/16 jsou uznatelné náklady.

  Za uznatelné náklady projektu se u dotačního titulu KSS 4/16 považují pouze náklady na pořízení motorového vozidla.

 3. Neuznatelné náklady

  V rámci projektu nelze uznat:

  1. výdaje na pořízení pozemků, staveb včetně budov, bytů a nebytových prostor, uměleckých děl a sbírek,
  2. odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
  3. nákup výpočetní techniky vč. softwaru, vyjma výpočetní techniky a softwaru určeného pro alternativní komunikaci u dotačního titulu KSS 1/16 a KSS 2/16,
  4. výdaje na pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
  5. poskytování záloh, jejichž termín zúčtování přesáhne termín realizace projektu, s výjimkou záloh na druhový náklad - spotřeba energie,
  6. poskytování úvěrů či půjček a návratných finančních výpomocí,
  7. osobní náklady a náklady na energie u dotačního titulu KSS 2/16,
  8. podnikatelskou odměnu a osobní spotřebu vlastníka účetní jednotky,
  9. zákonné odvody do sociálního fondu a jiných fondů,
  10. cestovní náhrady spojené s realizací zahraniční pracovní cesty,
  11. externě zajišťované administrativní služby a práce (např. vedení účetnictví), poradenské služby, právní služby, konzultace (vyjma konzultací souvisejících s naplňováním standardů kvality u dotačních titulů KSS 3/16 a KSS 5/16), auditorské služby,
  12. úhradu směnek,
  13. daně a dotace (s výjimkou daně z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům projektu, která je uznatelným nákladem projektu, jestliže žadatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo mu nevzniká nárok na odpočet daně z přidané hodnoty),
  14. celní, správní, soudní, bankovní poplatky a dovozní přirážky,
  15. závazky vůči společníkům a sdružení, včetně závazků z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů,
  16. závazky z koupě podniků, pevných termínovaných operací, nakoupených opcí,
  17. náklady příštích období,
  18. tvorbu kapitálových fondů, emisního ážia,
  19. úhradu ztráty z minulých let,
  20. tvorbu rezerv,
  21. akontaci leasingu, leasingové splátky a nájem věcí s následným odkupem,
  22. splácení bankovních úvěrů, úroků z bankovního úvěru a ostatních přijatých výpomocí,
  23. náklady na reprezentaci a občerstvení
  24. poskytování finančních darů,
  25. pokuty, úroky z prodlení a penále,
  26. manka a škody,
  27. převody podílů na výsledku hospodaření společníkům,
  28. cestovné při použití soukromého vozidla zaměstnance příjemce; veškeré cestovné u dotačního titulu KSS 2/16,
  29. veškeré náklady vyjma nákladů na pořízení motorového vozidla (osobní automobil) u dotačního titulu KSS 4/16.

Upozornění!!!
Nákladový rozpočet, tvořící přílohu č. 4 dotačního programu nesmí obsahovat neuznatelné náklady, i kdyby měly být hrazeny z prostředků příjemce dotace.

IX. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy, za podmínek dodržení všech závazných ukazatelů. Závazný ukazatel je finanční, časový či jinak specifikovaný ukazatel jako závazný označený poskytovatelem ve vyhlášeném dotačním programu nebo ve smlouvě, jehož dodržení a splnění je pro příjemce po celou dobu realizace projektu závazné. Závaznými ukazateli jsou - příjemce dotace, název projektu dle žádosti, výše dotace a maximální procentuální podíl poskytovatele na celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladech.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 3. Příjemce dotace v předstihu zašle odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na adresu posta@msk.cz pozvánku na konkrétní akce realizované v rámci projektu a umožní sociálnímu výboru zastupitelstva kraje sledování aktivit realizovaných v rámci podpořeného projektu.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:
  1. Žádost o poskytnutí dotace - Obecná část (příloha č. 2 programu),
  2. Žádost o poskytnutí dotace - Projektová část (příloha č. 3 programu),
  3. Nákladový rozpočet projektu (příloha č. 4 programu),
  4. Čestné prohlášení (příloha č. 5 programu),
  5. Seznam doložených dokumentů k podané žádosti (příloha č. 6 programu),
  6. Prosté kopie dokladů o právní subjektivitě a dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (zejména společenské smlouvy, stanov, statutu, zřizovací listiny, výpisu z živnostenského rejstříku, výpisu z obchodního rejstříku apod.),
  7. Prosté kopie dokladů o přidělení IČ [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. f. tohoto odstavce],
  8. Prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písm. f) tohoto odstavce]; podepsal­-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, též originál nebo ověřená kopie tohoto pověření nebo plné moci,
  9. Doklady prokazující činnost v sociální oblasti po dobu minimálně 1 roku v době podání žádosti,
  10. Kopie rozhodnutí o registraci příslušné sociální služby,
  11. Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který bude dotace zaslána.
 2. Povinnost předložit doklady uvedené v odst. 1 písm. f.-i. tohoto článku se nevztahuje na obce s výjimkou povinnosti uvedené v písm. h. za středníkem.
 3. V případě, že žadatel předkládá více žádostí na různé odvětvové odbory krajského úřadu, doloží soubor shodných povinných příloh pouze jednou, a to u žádosti, kterou podává termínově nejdříve. V každé další žádosti pouze písemně uvede název odvětvového odboru krajského úřadu, název projektu, případně číslo dotačního programu a termín podání žádosti, ke které je soubor shodných povinných příloh přiložen.
 4. Žadatel o dotaci předkládá svou žádost písemně a současně i v elektronické podobě na CD (na CD musí být příloha č. 2, č. 3, č. 4 a č. 6). Listiny tvořící žádost a její přílohy pokud možno neslepovat a nevázat (max. sešít sešívačkou).
 5. Žádost o dotaci spolu se všemi vyplněnými přílohami v jednom podepsaném originále (včetně CD) lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

  Moravskoslezský kraj
  odbor sociálních věcí
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA

  a to v obálce označené:

  1. názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu a kódem dotačního titulu,
  2. plným jménem (obchodní firmou nebo názvem) žadatele a adresou (sídlem),
  3. textem "Neotvírat - žádost o dotaci".
 6. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu.
 7. Žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem,
  2. jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem, datovou schránkou nebo e-mailem),
  3. doručené na jiné adresy nebo neobsahující náležitosti dle odst. 5 písm. a. až c.,
  4. mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele,
  6. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,
  7. na projekt realizovaný mimo území Moravskoslezského kraje (vč. všech jeho aktivit),
  8. na projekt na více než jeden identifikátor,
  9. na projekt, v němž není dodržena povinná spoluúčast příjemce nebo minimální či maximální výše požadované dotace,
  10. obsahující v Nákladovém rozpočtu projektu neuznatelné náklady hrazené z dotace,
  11. tak, že v jedné obálce je obsaženo více žádostí než jedna,

  budou z dalšího posuzování vyloučeny.

 8. Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 5 vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 9. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

XI. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

Žádosti o dotaci musí být podány ve lhůtě od 18. 3. 2016 do 25. 3. 2016 včetně. Byla-li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla-li do 25. 3. 2016 zásilka s žádostí o dotaci převzata k poštovní přepravě.

Poskytování dotací organizuje Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Kontaktní osoby jsou pro:
věcné záležitosti projektu:
Mgr. Hana Čtveráčková, tel. 595 622 647, e-mail: hana.ctverackova@msk.cz

formální a ekonomické záležitosti projektu (administrátor):
Bc. Stanislava Dombrovská, tel. 595 622 624, e-mail: stanislava.dombrovska@msk.cz
Ing. Adéla Zapletalová, tel. 595 622 768, e-mail: adela.zapletalova@msk.cz

Kompletní informace o výše uvedených dotačních titulech lze získat na webových stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Tabulka kritérií pro hodnocení žádostí včetně bodového systému
  Protokol věcného hodnocení žádosti o poskytnutí účelové dotace
  z rozpočtu MS kraje na  rok 2016 v dotačním programu:
   
  Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
  Název žadatele:  
  Název projektu:  
  Kód programu: KSS Č. ev.:        
  Základní posuzované ukazatele (oblasti) projektu Maximálně možný počet bodů Bodové hodnocení projektu v oblasti
  1. Indikátory naplnění účelu projektu
    Indikátory naplnění účelu projektu jsou stanoveny. V případě, že stanoveny nejsou, je žádost vyřazena z dalšího hodnocení.
  Pro hodnocení žádostí o finanční podporu v rámci dotačních programů či titulů, kde stanovení indikátorů naplnění účelu projektu není požadováno, je tento bod bezpředmětný.
     
    ANO/NE  
  2. Odůvodnění žádosti (potřebnosti projektu)
    Soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem a se strategickými dokumenty MSK, přínos realizace pro MSK, potřebnost projektu, jeho cíle - změna, které bude prostřednictvím projektu dosaženo    
  Počet bodů: 5  
  3. Cílová skupina projektu
    Vymezení cílové skupiny - její velikost, složení, potřeby či problémy, vazba projektu na potřeby cílové skupiny    
  Počet bodů: 5  
  4. Realizace projektu
    Popis jednotlivých aktivit projektu, uvedení použitých metod, časový harmonogram aktivit - zda je konkrétní, reálný, proveditelný, personální zabezpečení projektu - kompetence pracovníků    
  Počet bodů: 5  
  5. Výstupy projektu
    Posouzení, zda projekt obsahuje konkrétní, reálné, objektivně měřitelné výstupy, indikátory naplnění účelnosti projektu, další případné přínosy projektu - inovativnost, udržitelnost, efektivita. Indikátory naplnění účelu projektu jsou stanoveny přiměřeně účelu a naplňují hlediska hospodárnosti projektu.    
  Počet bodů: 5  
  6. Rozpočet projektu
    Konkrétnost a srozumitelnost rozpočtu, soulad rozpočtu s projektovou částí žádosti, adekvátnost položek rozpočtu, hospodárnost projektu    
  Počet bodů: 5  
  7. Preference dotačního titulu
    Významnost jednotlivých dotačních titulů z hlediska priorit vyhlašovatele je zohledněna dle níže uvedeného bodového hodnocení:
  KSS 1/16 + 2 body
  KSS 4/16 + 1 bod
     
  Počet bodů: 2  
  Stručná anotace projektu (z hlediska potřebnosti, cílové skupiny, realizace, výstupů, rozpočtu, příp. kvality):
   
  Celkové hodnocení projektu (včetně příp. identifikovaných rizikových faktorů projektu):
   
  Bodové hodnocení projektu: Maximálně možný počet bodů: 27
  Celkový počet získaných bodů: 0
  Projekt doporučen k podpoře při dosažení minimálně bodů*: 12
  Stanovisko: Projekt doporučen k podpoře Datum:  
  Projekt nedoporučen k podpoře
  Hodnotitelé:   Podpis:  
     
  Bodové hodnocení:
  0 Hodnocený projekt neobsahuje popis dané oblasti
  1 Oblast je v projektu zmíněna pouze okrajově, obecně
  2 Daná oblast je v projektu popsána částečně - nejsou uvedena všechna kritéria, popis je obecný nebo nesrozumitelný
  3 Daná oblast je v projektu popsána převážně, některá kritéria jsou popsána obecně nebo nesrozumitelně
  4 Popis dané oblasti projektu obsahuje pouze dílčí drobné nedostatky
  5 Daná oblast je v projektu popsána výborně - všechna uvedená kritéria jsou uvedena konkrétně a srozumitelně, ve vzájemném souladu
  * Projekt bude doporučen k podpoře při dosažení celkového počtu minimálně 12 bodů.
  Pokud projekt dosáhne v některé z hodnocených oblastí (týká se oblastí 1 až 6) počtu 0 bodů, nebude navržen k podpoře.
 2. Komise pro občany se zdravotním postižením rady kraje je oprávněna u každé žádosti zvýšit či snížit (nejvýše o 2 body) počet bodů, které žádost obdržela při věcném hodnocení zaměstnanci zařazenými do krajského úřadu, a to s ohledem na regionální význam a místní potřebnost aktivit uvedených v žádosti.
 3. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 6 2016.
 4. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

XIII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení závazných ukazatelů,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Nesplnění indikátoru naplnění účelu projektu, pokud byl stanoven, bude klasifikováno jako méně závažné porušené rozpočtové kázně podle § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Závěrečné ustanovení

V návrhu rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto programu vyčleněny finanční prostředky ve výši 8.500 tis. Kč.

XVI. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Poskytnutí dotace je podmíněno schválením dotačních prostředků pro daný dotační program z rozpočtu Moravskoslezského kraje. V případě, že nebudou schváleny dotační prostředky pro daný dotační program z rozpočtu Moravskoslezského kraje, nebude dotační program realizován a dotace nebudou poskytnuty.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje
Příloha č. 2 - Žádost o poskytnutí dotace - Obecná část
Příloha č. 3 - Žádost o poskytnutí dotace - Projektová část
Příloha č. 4 - Nákladový rozpočet projektu
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení
Příloha č. 6 - Seznam doložených dokumentů k podané žádosti
Příloha č. 7 - Závěrečné vyúčtování projektu - Obecná část
Příloha č. 8 - Závěrečné vyúčtování projektu - Uznatelné náklady / výdaje
Příloha č. 9 - Závěrečné vyúčtování projektu - Zdroje financování
Příloha č. 10 - Závěrečné vyúčtování projektu - Přehled o úhradách
Příloha č. 11 - Závěrečné vyúčtování projektu - Oznámení o vrácení finančních prostředků
Příloha č. 12 - Úřední záznam o osobním podání dokumentu
Příloha č. 13 - Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 90/7127 ze dne 9. 2. 2016 a nabývá účinnosti dne 9. 2. 2016.

frame-scrollup