Zpráva

Podmínky dotačního programu

Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže

I. Název programu (kód)

Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže (ŠMS/M)

II. Jednotlivé dotační tituly

 1. ŠMS/M/1 Podpora technických a přírodovědných aktivit ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže
 2. ŠMS/M/2 Miniprojekty mládeže - podpora mládežnických iniciativ
 3. ŠMS/M/3 Celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením

III. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

IV. Cíle a priority programu (účelové určení)

ŠMS/M/1 Podpora technických a přírodovědných aktivit ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže

Tento dotační titul je zaměřen na podporu nabídky kroužků ve školských zařízeních pro zájmová vzdělávání typu střediska volného času a domy dětí a mládeže tak, aby byla rozšířena technická a přírodovědná gramotnost dětí a mládeže.

Prioritou je podpora technických a přírodovědných kroužků, tj. modelářské kroužky, kroužky zaměřené na elektrotechniku, robotiku, fyziku, chemii, matematiku a programování, které povedou ke zvýšení zájmu dětí a mládeže o techniku a přírodní vědy.

Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč.

Maximální výše poskytnuté dotace: 70.000 Kč.

Minimální spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu není stanovena.

Žadateli mohou být střediska volného času a domy dětí a mládeže.Na podporu tohoto dotačního titulu je v rozpočtu poskytovatele vyčleněna částka 1.400.000 Kč.

ŠMS/M/2 Miniprojekty mládeže - podpora mládežnických iniciativ

Tento dotační titul je zaměřen na poskytování dotací na projekty mládeže spadající do některé z následujících priorit:

 1. Podpora a zvýšení kvality života v mé komunitě
 2. Podpora mezigeneračního pochopení a soužití
 3. Společenské akce podporující např. kulturní a sportovní vyžití mládeže
 4. Akce vedoucí k minimalizaci rizikových jevů spojených se závislostním a patologickým chováním
 5. Participace mládeže

Na realizaci projektu se bude podílet skupina mladých lidí (3 a více osob) ve věku od 15 do 26 let s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje.

Smyslem tohoto dotačního titulu je umožnit neformálním skupinám mládeže získat finanční prostředky pro svůj neziskový projekt, realizovaný ve volném čase, vedoucí ke zlepšení života ve vlastním okolí dle představ samotných mladých lidí bez formální vazby na existující strukturu organizací. Pokud projekt navazuje na předchozí ročníky konání akce, musí být i tyto akce konané bez vazby na existující strukturu organizací. Jiná organizace může zasahovat do projektu jen v omezené míře, např. poskytovat metodickou pomoc.

Minimální výše poskytnuté dotace není stanovena.

Maximální výše poskytnuté dotace: 40.000 Kč

Minimální spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu není stanovena.

Na podporu tohoto dotačního titulu je v rozpočtu poskytovatele vyčleněna částka 500.000 Kč.

ŠMS/M/3 Celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením

Tento dotační titul je zaměřen na podporu zvyšování vzdělanosti a rozvoj dalších kompetencí osob se zdravotním postižením (zajištění kurzů, seminářů pro osoby zdravotně postižené).

Smyslem tohoto dotačního titulu je přispět k lepšímu uplatnění osob se zdravotním postižením ve společnosti.

Maximální výše poskytnuté dotace: 35.000 Kč.

Minimální spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu není stanovena.

Na podporu tohoto dotačního titulu je v rozpočtu poskytovatele vyčleněna částka 100.000 Kč.

V. Vymezení okruhu příjemců

Oprávněnými žadateli jsou u dotačního titulu:

 1. ŠMS/M/1 - střediska volného času zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení (střediska volného času, domy dětí a mládeže)
 2. ŠMS/M/2 - fyzické osoby ve věku od 18 do 26 let (daný projekt má vždy jen jednoho žadatele, který reprezentuje skupinu)
 3. ŠMS/M/3 - právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je vzdělávání osob se zdravotním postižením (musí být uvedeno ve stanovách).

VI. Lokalizace programu

Příjemce dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že cílová skupina bude z Moravskoslezského kraje.

VII. Podmínky pro poskytování dotací:

 1. Minimální a maximální výše dotace na jeden projekt je vymezena u jednotlivých dotačních titulů. Procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu není stanoven.
 2. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem ani z prostředků fondů EU.
 3. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 4. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 3 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 5. Realizace projektu bude zahájena nejdříve dne 1. 1. 2019, projekt bude ukončen nejpozději do 31. 12. 2019.
 6. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o právní subjektivitě a kopie dokladů o oprávnění k vykonávané činnosti (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, spolkového rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností apod.),
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů); byla-li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, předloží žadatel rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je-li i nadále platné(á) a zahrnuje-li oprávnění podepsat tuto smlouvu. U dotačního titulu ŠMS/M/2 je zastoupení při podpisu smlouvy vyloučeno,
  4. úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČO (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů),
  5. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele.
  Povinnosti dle písm. a. - d. se nevztahují na dotační titul ŠMS/M/2.
 7. Předložení dokladů uvedených v odst. 6 písm. a. tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 8. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 9. V případě, že žadatelem o dotaci bude příspěvková organizace obce, lhůta stanovená v odst. 6 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce.
 10. Dotace bude poskytnuta na základě oboustranně podepsané písemné Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen "smlouva"), jejíž nedílnou součástí bude jako příloha celkový nákladový rozpočet projektu.
 11. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 6 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 12. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo příjemce odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, a v případě, že dojde k navýšení částky vyhrazené v rozpočtu kraje na uvedený dotační program, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního příjemce dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.
 13. V případě, že vyzvaný náhradník předloží administrátorovi písemný souhlas s výší dotace, kterou může Moravskoslezský kraj podpořit jeho projekt, zašle administrátor náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odst. 6 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet plánovaný záměr projektu dle předložené žádosti. Předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu se sníží. Nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován.
 14. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis (ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu.
 2. Uznatelnými náklady dle odst. 1 tohoto článku jsou:
  A. Pro dotační titul ŠMS/M/1:
  • náklady, které souvisí s nákupem materiálu a nezbytného dlouhodobého hmotného majetku, bezprostředně souvisejícího s aktivitami dle podmínek dotačního titulu:
   1. náklady na materiál,
   2. náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (doba použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je v částce od Kč 3.000,-- vč. do Kč 40.000,-- včetně - např. movité věci).
  B. Pro dotační titul ŠMS/M/2:
  1. náklady na materiál vč. věcných odměn (v hodnotě do 3.000 Kč/ks),
  2. náklady na dopravu fakturačně a jízdné hromadnou dopravou, prokazatelně spojené s realizací projektu,
  3. služby, v případě nájmu včetně spotřeby energií.
  C. Pro dotační titul ŠMS/M/3:
  • náklady, které bezprostředně souvisí s aktivitami dle podmínek dotačního titulu a jsou pro aktivitu nezbytné:
   1. náklady na materiál,
   2. spotřeba energie (el. energie, vodné, stočné, plyn) vč. úhrad, které budou hrazeny nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po ukončení realizace projektu, nejpozději však do 20. 1. 2020, jde-li o úhrady za období, které spadá do období realizace projektu [ustanovení odst. 1 písm. d. tohoto článku je z hlediska období úhrady tímto modifikováno]. Zálohová faktura není daňovým dokladem, při závěrečném vyúčtování dotace je nutno doložit konečnou fakturu za vyúčtování energie,
   3. služby, v případě nájmu včetně spotřeby energií,
   4. osobní náklady a to pouze ve formě dohod o provedení práce či pracovní činnosti včetně zákonných odvodů v maximální výši 20 % z požadované výše dotace, vznikly-li v období realizace projektu a byly uhrazeny do posledního dne měsíce následujícího po ukončení realizace projektu, nejpozději však do 20. 1. 2020 [ustanovení odst. 1 písm. d. tohoto článku je z hlediska období úhrady tímto modifikováno].
 3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem v dotačním titulu ŠMS/M/3 jsou považovány za náklady neuznatelné, např.:
  1. rauty, stravování, nákup potravin a pitný režim,
  2. finanční odměny a dary,
  3. cestovní náhrady spojené s realizací tuzemské a zahraniční cesty na základě cestovních příkazů, úhrada taxi,
  4. poplatky za telefonní hovory a paušální poplatky za internet vč. zavedení přípojky,
  5. účetní služby, poradenské, právní služby, konzultace, bankovní služby, auditorské služby,
  6. splátky úvěrů vč. úroků; leasingu vč. akontace,
  7. celní, správní, soudní a bankovní poplatky,
  8. daně a dotace (výjimkou je daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce dotace je neplátce této daně nebo mu nevzniká nárok na odpočet této daně),
  9. pojištění majetku.
 4. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
 5. Uznatelné náklady nelze hradit vzájemným započtením pohledávek.
 6. V případě platby v cizí měně budou náklady přepočítány na Kč kurzem ČNB platným ke dni úhrady. Doklady doložené v závěrečném vyúčtování musí být v českém jazyce, případně přeložené do českého jazyka.

IX. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost v elektronické podobě a následně v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému na adrese podatelna.msk.cz. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. časový harmonogram - jen u dotačního titulu ŠMS/M/2,
  2. rozpočet projektu
  3. aktuální doklad o právní subjektivitě a doklad o oprávnění k vykonávané činnosti (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, výpis z veřejného rejstříku apod.) - jen u dotačního titulu ŠMS/M/1 a ŠMS/M/3,
  4. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z obsahu dokladů uvedených pod písmenem a.], podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, též kopii tohoto pověření nebo plné moci - jen u dotačního titulu ŠMS/M/1 a ŠMS/M/3,
  5. kopii smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele.
 5. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód.
 6. Následně žadatel: 6.1 odeslanou žádost vytiskne a podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
  Moravskoslezský kraj
  odbor školství, mládeže a sportu
  28. října 117
  702 18 OSTRAVA
  a to v obálce označené:
  1. názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  2. plným názvem / jménem a příjmením žadatele a adresou jeho sídla / bydliště,
  3. textem "Neotvírat - žádost o dotaci", nebo
  6.2 zašle žádost prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd). Vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je-li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele).
 7. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu.
 8. Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem,
  2. žádost nebyla podána jak v elektronické podobě v elektronickém systému na adrese podatelna.msk.cz (včetně příloh), tak i v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek,
  3. doručené na jiné adresy,
  4. mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou zastupovat žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  6. pokud by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  7. nebude dodržena minimální a maximální výše dotace (viz čl. IV),
  8. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 9. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 10. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
 11. Žadatel musí v době podání žádosti existovat nejméně jeden rok (neplatí pro dotační titul ŠMS/M/2).
 12. V rámci vyhlášeného dotačního programu je žadatel oprávněn předložit maximálně jednu žádost.

XI. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 2. 1. 2019 do 8. 1. 2019. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. Lhůta pro podání žádostí je zachována, bude-li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě. Byla-li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. Poskytování dotací v tomto programu administruje odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava.
 3. Kontaktní osoba: Ing. Eva Bruštíková, tel.: 595 622 421, e-mail: eva.brustikova@msk.cz
  Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů: Ing. Markéta Kaňoková, tel.: 595 622 922, e-mail: marketa.kanokova@msk.cz

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádosti o dotaci budou po kontrole věcné a formální správnosti zpracování posuzovány po obsahové stránce monitorovací pracovní skupinou, zřízenou radou kraje, a to bodovým hodnocením dle uvedených kritérií:
  1. U dotačního titulu ŠMS/M/1
   Hodnoticí kritéria Počet bodů
   Velikost dotčené cílové skupiny max. 15 bodů
   - více než 50 osob 15 bodů
   - 31 - 50 osob 12 bodů
   - 21 - 30 osob 10 bodů
   - 11 - 20 osob 7 bodů
   - 10 a méně osob 5 bodů
   Počet aktivit naplňujících cíl (počet kroužků) max. 15 bodů
   - 4 a více kroužků 15 bodů
   - 2 - 3 kroužky 12 bodů
   - 1 kroužek 9 bodů
   Četnost aktivity a doba trvání aktivity max. 15 bodů
   - aktivity probíhají každý týden během školního roku 15 bodů
   - aktivity probíhají jednou za 14 dní 11 bodů
   - aktivity probíhají jednou měsíčně 8 bodů
   Míra naplnění priority programu max. 20 bodů
   Přínos realizace pro Moravskoslezský kraj max. 5 bodů
   Kvalita zpracovaného projektu, adekvátnost nákladových položek, efektivita nákladových položek max. 15 bodů
   Celkové maximální bodové ohodnocení projektu 85 bodů
  2. U dotačního titulu ŠMS/M/2
   Hodnoticí kritéria Počet bodů
   Nápaditost, originalita a proveditelnost projektu max. 20 bodů
   Návaznosti projektu na aktivity v předchozích letech 3 body
   Aktivní zapojení všech členů týmu do realizace projektu max. 10 bodů
   Velikost dotčené cílové skupiny max. 10 bodů
   Přínos projektu pro cílovou skupinu max. 12 bodů
   Provázanost časového harmonogramu s realizací projektu max. 5 bodů
   Efektivnost nákladů max. 15 bodů
   Celkové maximální bodové ohodnocení projektu 75 bodů
  3. U dotačního titulu ŠMS/M/3
   Hodnoticí kritéria Počet bodů
   soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem a rozvojovými dokumenty Moravskoslezského kraje, přínos realizace projektu pro Moravskoslezský kraj max. 5 bodů
   cílová skupina, její velikost, složení, aktivní zapojení max. 5 bodů
   kvalita projektu, inovace, nápaditost, udržitelnost projektu, srozumitelnost, věcná a časová proveditelnost, webové stránky organizace max. 15 bodů
   Provázanost celkového rozpočtu a aktivit, adekvátnost položek rozpočtu a jeho zdůvodnění, využití jiných zdrojů financování, efektivita nákladů a nezbytnost nákladů max. 10 bodů
   Celkové maximální bodové ohodnocení projektu 35 bodů
 2. Monitorovací pracovní skupina může neuznat požadované náklady uvedené v nákladovém rozpočtu a navrhnout snížení výše dotace požadované žadatelem, a to z důvodu nenaplnění zásady účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti při nakládání s veřejnými finančními prostředky; v tomto případě bude nákladový rozpočet projektu v součinnosti s žadatelem přepracován.
 3. Žádost bude vyloučena z dalšího posuzování, pokud nezíská při hodnocení pracovní monitorovací skupinou minimálně:
  1. 40 bodů u dotačního titulu ŠMS/M/1,
  2. 35 bodů u dotačního titulu ŠMS/M/2
  3. 15 bodů u dotačního titulu ŠMS/M/3.
 4. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním příjemcům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 6. 2019.
 5. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů od rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

XIII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě (do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena realizace projektu, nejpozději však do 20. 1. 2020). Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelu poskytnutí dotace,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Výše rozpočtovaných prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 2.000.000 Kč, z toho na dotační titul ŠMS/M/1 ve výši 1.400.000 Kč, na dotační titul ŠMS/M/2 ve výši 500.000 Kč, na dotační titul ŠMS/M/3 ve výši 100.000 Kč.

XVI. Závěrečné ustanovení

 1. Poskytnutí dotací je podmíněno schválením finančních prostředků pro daný program v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019. V případě, že nebudou schváleny dotační prostředky pro daný program v rozpočtu Moravskoslezského kraje, nebude program realizován a dotace nebudou poskytnuty.
 2. Moravskoslezský kraj si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodu zrušit.
 3. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

 • Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje*
 • Příloha č. 2 - Vzor elektronické žádosti o dotaci (pro dotační titul ŠMS/M/1)
 • Příloha č. 3 - Vzor elektronické žádosti o dotaci (pro dotační titul ŠMS/M/2)
 • Příloha č. 4 - Vzor elektronické žádosti o dotaci (pro dotační titul ŠMS/M/3)
 • Příloha č. 5 - Úřední záznam o osobním podání dokumentu*
 • Příloha č. 6 - Závěrečné hodnocení projektu*
 • Příloha č. 7 - Závěrečné vyúčtování projektu - Neinvestiční náklady/výdaje (pro dotační titul ŠMS/M/1 a ŠMS/M/3)
 • Příloha č. 8 - Závěrečné vyúčtování projektu - Zdroje financování*
 • Příloha č. 9 - Závěrečné vyúčtování projektu - Přehled o úhradách plateb (pro dotační titul ŠMS/M/1 a ŠMS/M/3)
 • Příloha č. 10 - Závěrečné vyúčtování projektu - Přehled o úhradách plateb (pro dotační titul ŠMS/M/2)
 • Příloha č. 11 - Závěrečné vyúčtování projektu - Oznámení o vrácení finančních prostředků*

* Platí pro všechny dotační tituly

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 51/4643 ze dne 27. 11. 2018 a nabývá účinnosti dne 28. 11. 2018.

frame-scrollup