Zpráva

Podmínky dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva

I. Název dotačního programu

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva.

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Cílem programu je prostřednictvím náhrady stávajících nevyhovujících zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje (dále též jen "dílčí projekt") snížit emise znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností a tím zlepšit kvalitu ovzduší. Nevyhovující zdroje tepla rodinných domů se významnou měrou podílejí na emisích znečišťujících látek, samotné vytápění domů bez působení dalších stacionárních a mobilních zdrojů znečišťování ovzduší je na určitém území v kraji schopno se významnou měrou podílet na překračování imisních limitů. U některých látek je schopno i samo o sobě několikanásobně překročit imisní limit.

IV. Vymezení okruhu příjemců

Příjemci dotace (konečnými uživateli) budou fyzické osoby, které jsou vlastníky / spoluvlastníky rodinných domů / bytových jednotek v rodinných domech níže vymezených nacházejících se na území Moravskoslezského kraje.

Rodinným domem se pro účely tohoto dotačního programu rozumí stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům je pro účely tohoto dotačního programu považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. Ostatní stavby určené např. pro rodinnou rekreaci nebo pro krátkodobé ubytování (hotel, penzion apod.) se pro účely tohoto dotačního programu za rodinný dům nepovažují, a to ani v případě, že zde má konečný uživatel (fyzická osoba) trvalé bydliště.

V. Lokalizace programu

Příjemce dotace musí dílčí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

Podpora ve formě dotací fyzickým osobám na realizaci dílčího projektu bude poskytována pouze na zdroje tepla specifikované ve schváleném textu programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, tj. na zdroje, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign) a jejich prováděcích předpisů, přičemž je současně vyžadováno plnění i těch požadavků, které jsou v příslušných nařízeních stanoveny s účinností až od určitého budoucího data.

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za:

 • tepelné čerpadlo
 • automatický kotel pouze na biomasu (např. štěpka, peletky)
 • kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním (např. kusové dřevo)
 • plynový kondenzační kotel
 • automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný)

Výčet podporovaných zařízení je uveden v Seznamu výrobků a technologií pro Kotlíkové dotace - 2. kolo (67. výzva OPŽP od 2017), který je veden Státním fondem životního prostředí ČR a je dostupný na webových stránkách https://svt.sfzp.cz/.

Dotace bude poskytnuta pouze na ty nové zdroje tepla, které budou do data předložení závěrečného vyúčtování zapsány v Seznamu výrobků a technologií.

Kotle na pevná paliva (automatický kotel pouze na biomasu, kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, automatický kotel na uhlí a biomasu)

V případě realizace kotle na pevná paliva budou podporovány pouze kotle splňující požadavky nařízení Komise (EU) 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na pevná paliva (požadavky od 1. 1. 2020). Předepsané parametry musí kotle splnit pro všechna paliva určená výrobcem a všechny použitelné způsoby přikládání, které jsou určeny výrobcem.

Specifické podmínky:

 • V případě kotlů s ruční dodávkou paliva je vyžadováno současné užití akumulační nádoby o minimálním objemu 55 l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku teplé vody, pokud je tímto kotlem ohříván).
 • Kotle bez řízeného přísunu spalovacího vzduchu pomocí ventilátoru nejsou podporovány. Kotle zařazené na Seznamu výrobků a technologií tuto podmínku již splňují.
 • U automatických kotlů nesmí jejich konstrukční řešení umožňovat ruční dodávku paliva do ohniště. To znamená, že jakékoliv konstrukční části kotlového tělesa nelze využít jako roštu pro ruční přikládání paliva a jeho spalování prohořívacím či odhořívacím způsobem. Pokud tato podmínka není splněna, je kotel z hlediska podmínek programu považován za kotel s ručním přikládáním paliva. Kotle zařazené na Seznamu výrobků a technologií tuto podmínku již splňují.
 • Vždy musí dojít k výměně celého kotlového tělesa (není možná podpora přestavby stávajícího kotle).
 • Kotle, které mají jako preferované či jiné vhodné palivo uvedenu jinou směs biomasy a fosilních paliv, lze podpořit pouze tehdy, je-li na trhu k dispozici palivo obvyklé obchodní jakosti, včetně jeho popisu dostatečného pro jeho jednoznačnou identifikaci, uvedení příslušné technické normy či specifikace, obsahu vlhkosti a popela. Smíchání směsného paliva ze dvou různých paliv uživatelem kotle se nepřipouští. Kotle zařazené na Seznamu výrobků a technologií tuto podmínku již splňují.

Tepelné čerpadlo

V případě realizace elektrických tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2017).

V případě realizace plynových tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018).

Plynový kondenzační kotel

V případě realizace kotle na plyn budou podporovány pouze kondenzační plynové kotle plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018).

Další stanovená pravidla:

 • Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, kdy je rodinný dům vytápěn kotlem na pevná paliva nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5 podle ČSN EN 303-5. Podporu je tedy možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj. V takovém případě musí žadatel prohlásit, že stávající kotel na pevná paliva může plnit funkci hlavního zdroje vytápění a že je prokazatelně v provozu nebo byl v provozu před realizací výměny zdroje (dokládá se formou čestného prohlášení v rámci žádosti fyzické osoby).
 • K jednomu rodinnému domu (bez rozdělení na bytové jednotky) nebo bytové jednotce rodinného domu se samostatným zdrojem tepla je možno podat jen jednu žádost o dotaci. Vlastník více rodinných domů nebo bytových jednotek může podat žádost ke každému z nich.
 • Na výměnu jednoho původního zdroje tepla je možné podat pouze jednu (elektronickou) žádost, tj. není možné na jednu stejnou výměnu podat více žádostí.

Předmětem podpory nebude:

 • Výměna stávajícího plynového kotle (musí dojít k výměně původního kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním)
 • Výměna stávajících kamen
 • Výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva
 • Výměna stávajícího kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí a biomasu
 • Výměna stávajícího kotle v rodinných domech, kde byl v minulosti (nejdříve od 1. 1. 2009) zdroj podpořen z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám, společných programů na výměnu kotlů realizovaných MŽP a krajem, z programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji", "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II - kotle na biomasu a tepelná čerpadla" nebo v rámci individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
 • Výměna stávajícího kotle na pevná paliva za nový zdroj tepla výhradně na uhlí (automatická i ruční dodávka paliva)
 • Výměna stávajícího kotle na pevná paliva za nový zdroj tepla kombinovaný kotel na uhlí a biomasu s ručním přikládáním
 • Provize, odměny a další obdobné náklady spojené se zpracováním žádosti o dotaci

Výše podpory:

Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to ve výši:

 • 80 % ze způsobilých výdajů, maximálně 120.000,- Kč v případě pořízení tepelného čerpadla,
 • 80 % ze způsobilých výdajů, maximálně 120.000,- Kč v případě pořízení automatického kotle pouze na biomasu,
 • 80 % ze způsobilých výdajů, maximálně 100.000,- Kč v případě pořízení kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním,
 • 75 % ze způsobilých výdajů, maximálně 95.000,- Kč v případě pořízení plynového kondenzačního kotle,
 • 75 % ze způsobilých výdajů, maximálně 75.000,- Kč v případě pořízení automatického kotle na uhlí a biomasu (kombinovaného).

Výše uvedená podpora bude navýšena o 7.500,- Kč v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území. Seznam těchto obcí je uveden v příloze č. 5 dotačního programu.

Výše uvedené části podpory budou hrazeny z prostředků Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 (dále jen "OP ŽP"), projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva", reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161.

Podpora bude u každého dílčího projektu fyzické osoby dále navýšena o 7.500,- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Podpora bude dále navýšena v případě, že příslušná obec, na jejímž území dojde k výměně zdroje tepla, schválila navýšení podpory o další částku z rozpočtu obce, a to ve schváleném rozsahu. Seznam těchto obcí a jejich podmínky je uveden na webových stránkách https://lokalni-topeniste.msk.cz/.

V případě, že budou způsobilé výdaje dílčího projektu nižší než předpokládaná výše dotace (tj. součet částek poskytnutých z prostředků OP ŽP, rozpočtu kraje a rozpočtu obce), částky odpovídající spolufinancování z rozpočtu obce a kraje se poměrně sníží.

Podmínkou pro navýšení podpory poskytované statutárním městem Ostrava příjemcům dotace - vlastníkům rodinných domů nacházejících se výhradně na území statutárního města Ostravy - je jejich bezdlužnost vůči statutárnímu městu Ostrava, a to ke dni podání žádosti o dotaci. Tato bezdlužnost bude prokazována čestným prohlášením příjemce dotace dle vzoru, který je přílohou č. 2b dotačního programu.

Vyplacení podpory:

Podpora bude vyplacena formou ex-post platby, tj. po předložení dokladů o úhradě všech způsobilých výdajů příjemcem podpory v rámci závěrečného vyúčtování dotace.

Doba udržitelnosti:

Příjemce dotace je povinen zajistit řádný provoz a údržbu nového zdroje tepla, pořízeného v rámci dílčího projektu, a uchování dokumentace k dílčímu projektu, a to po celou dobu udržitelnosti - tj. do 31. 12. 2025. Jedná se zejména o povinnost:

 • provozovat zdroj tepla v souladu s podmínkami pro provoz stanovenými zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, výrobcem a dodavatelem,
 • spalovat pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a která jsou určena výrobcem kotle k naplnění požadavků Nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/12/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva a toto v případě potřeby prokázat poskytovateli dotace (dokladem o nákupu vhodného paliva, fotodokumentací apod.)
 • v případě kotle na pevná paliva provádět jednou za 2 kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu kotle v souladu s § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší (Zákon č. 201/2012 Sb.),
 • zajistit v intervalech stanovených vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, provedení pravidelné kontroly spalinových cest, čištění spalinových cest a spotřebiče paliv.

Příjemce je v době udržitelnosti oprávněn vyměnit zdroj tepla pořízený v rámci dílčího projektu, avšak pouze za zdroj se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry, pokud jde o emise látek znečišťujících ovzduší.

VII. Způsobilé výdaje dílčího projektu

Podpora z tohoto dotačního programu může být poskytnuta pouze na způsobilý výdaj, kterým je takový výdaj, jenž:

 1. je v souladu s právními předpisy (tj. zejména legislativou ČR a EU),
 2. je v souladu s pravidly OP ŽP a podmínkami tohoto dotačního programu,
 3. je přiměřený (odpovídá cenám v místě a čase obvyklým) a je vynaložen v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
 4. byl vynaložen v období od 15. 7. 2015 do 13. 12. 2019,
 5. vztahuje se k výměně zdroje tepla na území Moravskoslezského kraje,
 6. je řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný,
 7. je přímo a výhradně spojen s realizací dílčího projektu a je součástí jeho schváleného rozpočtu.

Za způsobilé výdaje jsou při splnění výše uvedených obecných znaků považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, jimiž jsou:

 1. stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
 2. stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla,
 3. stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací plynového kondenzačního kotle včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
 4. stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
 5. náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
 6. náklady na projektovou dokumentaci. Tyto náklady nezahrnují náklady na zpracování žádosti o poskytnutí dotace.

VIII. Předkládání žádostí o dotace

Lhůta pro podávání / příjem žádostí: 5. 9. 2017 od 10:00 h - 31. 12. 2018 do 11:00 h

Vzhledem k objemu finančních prostředků pro tento dotační program bude přijato maximálně 10.000 žádostí o dotaci s tím, že bude podpořeno cca 8.660 žádostí a zbývající žádosti budou zařazeny do zásobníku a budou podpořeny za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu. Podávání žádostí bude v elektronické aplikaci (viz níže) ukončeno automaticky po podání uvedeného maximálního počtu žádostí, a to i před výše uvedeným termínem ukončení příjmu žádostí. Informace o ukončení příjmu žádostí bude bez zbytečného odkladu uveřejněna rovněž na webových stránkách https://lokalni-topeniste.msk.cz/ v sekci Aktuality.

Požadované dokumenty:

 • Žádost o poskytnutí dotace (vygenerovaná a vytištěná z aplikace, která je dostupná na https://kotliky.msk.cz/) - podepsaný originál (vzor listinné podoby žádosti vygenerované z aplikace je uveden v příloze č. 1 tohoto dotačního programu)

Přílohy žádosti:

 • Smlouva (Potvrzení z banky) o vedení běžného účtu žadatele (pro účely vyhotovení smlouvy o poskytnutí dotace a následného zaslání dotace) - kopie nebo originál
 • Fotodokumentace původního kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso - z fotodokumentace musí být jasně patrné identifikační znaky kotle (počet, tvar a umístění všech dvířek, příp. ovládací jednotka, napojení tlakoměru, teploměru, armatur apod.). V této souvislosti se doporučuje dodání čelního pohledu, horního pohledu a obou bočních pohledů. Pokud má kotel označení od výrobce, doporučuje se předložení fotografie i tohoto označení. Mohou být předloženy buď v tištěné podobě nebo elektronicky (na CD, DVD, flash disk, apod.).
 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního kotle na pevná paliva v souladu s § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší (Zákon č. 201/2012 Sb.) k prokázání emisní třídy - kopie

Pokud fyzická osoba tímto dokladem nedisponuje, lze u zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá.

 • Souhlas s realizací dílčího projektu - vzor viz příloha č. 2a dotačního programu:
 • písemný souhlas spoluvlastníků, kteří mají spolu s žadatelem většinový spoluvlastnický podíl na rodinném domě nerozděleném na bytové jednotky s realizací dílčího projektu, je-li rodinný dům, v němž se má realizovat dílčí projekt, předmětem spoluvlastnictví; - pouze v relevantních případech, kopie nebo originál
 • písemný souhlas spoluvlastníků, kteří mají spolu s žadatelem většinový spoluvlastnický podíl na bytové jednotce, žádá-li o dotaci vlastník bytové jednotky, v níž se má realizovat dílčí projekt, která je předmětem spoluvlastnictví; - pouze v relevantních případech, kopie nebo originál
 • písemný souhlas spoluvlastníků, kteří mají spolu s žadatelem většinový spoluvlastnický podíl na společných částech rodinného domu, žádá-li o dotaci vlastník bytové jednotky, v níž se má realizovat dílčí projekt; - pouze v relevantních případech, kopie nebo originál
 • písemný souhlas druhého z manželů v případě, že vlastnické právo k rodinnému domu, nebo spoluvlastnický podíl žadatele nebo jiného spoluvlastníka, jehož souhlasu je dle předchozích odrážek zapotřebí, je součástí společného jmění manželů. - pouze v relevantních případech, kopie nebo originál
 • písemný souhlas vlastníka/spoluvlastníků pozemku, na němž je umístěn rodinný dům, v němž se má dílčí projekt realizovat, v případě, kdy je vlastník rodinného domu odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází - pouze v relevantních případech, kopie nebo originál

Písemný souhlas s realizací dílčího projektu bude předložen za každého spoluvlastníka samostatně.

 • Plná moc (s notářsky nebo úředně ověřeným podpisem) pro osobu pověřenou k podpisu žádosti o dotaci - dokládá se pouze v případě zmocnění jiné osoby k podpisu žádosti. - originál
 • Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči statutárnímu městu Ostrava - týká se žadatelů, kteří realizovali / budou realizovat dílčí projekt v rodinném domě nacházejícím se na území statutárního města Ostravy - kopie nebo originál, vzor viz příloha č. 2b dotačního programu

Způsob podání žádosti:

Žádost o poskytnutí dotace se podává elektronicky, a to prostřednictvím aplikace "Kotlíková dotace" dostupné na adrese https://kotliky.msk.cz/. Žádostem bude přiřazeno jedinečné pořadové číslo žádosti v číselné řadě, a to podle času odeslání žádosti v elektronické aplikaci.

Elektronická aplikace "Kotlíková dotace" bude žadatelům k předvyplnění žádosti přístupná již od 29. 6. 2017. Předvyplněnou žádost je možné v aplikaci uložit, její odeslání však bude možné až od výše stanoveného okamžiku začátku přijímání žádostí, tj. od 5. 9. 2017 od 10 hod.

Následně do 10 pracovních dnů od elektronického podání žádosti je žadatel povinen doručit poskytovateli podanou žádost také v listinné podobě - originál (formulář vygenerovaný elektronickou aplikací při podání žádosti) podepsaný oprávněnou osobou, a to spolu s požadovanými přílohami.

Přílohy k žádosti o poskytnutí dotace se podávají v listinné podobě, a to spolu s listinnou podobou žádosti.

Listinná podoba žádosti a přílohy se podávají poštou nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve lhůtě do 10 pracovních dní od elektronického podání žádosti o poskytnutí dotace v elektronické aplikaci na adresu:

Moravskoslezský kraj

Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
28. října 117
702 18 OSTRAVA

a to v uzavřené obálce označené:

 1. názvem dotačního programu, tj. "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva"
 2. pořadovým číslem žádosti o poskytnutí dotace vygenerovaným aplikací,
 3. jménem a příjmením žadatele + bydlištěm (kontaktní adresou),
 4. textem "Neotvírat - Žádost o poskytnutí dotace".

Vzor označení obálky je k případnému využití uveden v příloze č. 7 tohoto dotačního programu.

Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu (viz příloha č. 8 tohoto dotačního programu).

Žádost o poskytnutí dotace i přílohy se podávají v českém jazyce.

Žádosti o poskytnutí dotace podané:

 1. v rozporu s podmínkami dotačního programu,
 2. jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem, e-mailem, datovou schránkou),
 3. doručené na jiné adresy,
 4. mimo lhůtu pro předložení žádosti,

nebudou doporučeny ke schválení.

Za neúplné žádosti budou považovány ty žádosti, kdy:

 1. bude předložena pouze elektronická verze žádosti,
 2. bude předložena pouze listinná verze žádosti.

Neúplné žádosti budou z dalšího posuzování vyřazeny a žadatel bude o této skutečnosti informován prostřednictvím kontaktního e-mailu uvedeného v žádosti.

Bude-li prostřednictvím aplikace odeslána více než jedna elektronická žádost o poskytnutí dotace na výměnu téhož původního zdroje tepla a následně bude poskytovateli podána více než jedna žádost také v listinné podobě - originál, bude přijata pouze úplná žádost s nejnižším pořadovým číslem a ostatní žádosti budou z dalšího posuzování vyřazeny a žadatel bude o této skutečnosti informován prostřednictvím kontaktního e-mailu uvedeného v žádosti.

Pokud bude žádost o poskytnutí dotace vykazovat formální nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel do 15 pracovních dní neučiní, nebude jeho žádost doporučena ke schválení.

IX. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

Kritériem pro hodnocení žádostí o dotaci bude splnění podmínek dotačního programu, pořadí doručení elektronicky podaných žádostí poskytovateli dotace a výše alokovaných prostředků na dotační program.

O poskytnutí dotace úspěšným žadatelům a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům rozhodne rada kraje nejpozději do 30. 6. 2019.

S úspěšnými žadateli bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace (viz příloha č. 6 dotačního programu).

X. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace dílčího projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného dílčího projektu do termínu uvedeného ve smlouvě, nejpozději však do 13. 12. 2019. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento dotační program.

Závěrečné vyúčtování bude obsahovat zejména:

 • Finanční vyúčtování dílčího projektu - seznam účetních dokladů - originál s podpisem příjemce dotace, vzor viz příloha č. 3 dotačního programu
 • Účetní doklady za zrealizované práce, dodávky a služby (např. faktury, paragony, atd.) rozepsané na jednotlivé položky. Pokud účetní doklad nebude obsahovat podrobný rozpis položek, tak bude doložen jiný relevantní dokument, např. příloha k faktuře, smlouva o dílo apod. - kopie

Originály účetních dokladů musí být označeny názvem a číslem projektu kraje, tj." "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva", reg. č. "CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161.

Informace o plnění uvedeném na faktuře musí obsahovat (dle typu dílčího projektu a je-li náklad relevantní) následující:

 • specifikaci a náklady na nový zdroj tepla,
 • specifikaci a náklady opatření na otopné soustavě,
 • specifikaci a náklady na úpravy spalinových cest,
 • specifikaci a náklady na úpravu kotelny,
 • specifikaci a náklady na akumulační nádobu,
 • specifikaci a náklady na neveřejnou část plynové přípojky,
 • celkové náklady plnění.

Účetní doklady v cizí měně uhrazené v Kč - do vyúčtování se zahrne částka odepsaná z bankovního účtu, příp. uvedená na příjmovém pokladním dokladu

Účetní doklady v cizí měně uhrazené v cizí měně - do vyúčtování se zahrne částka přepočtená měsíčním kurzem dle http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

 • Potvrzení o úhradě - pro bezhotovostní platby je dokladem o úhradě výpis z bankovního účtu (akceptován je i výpis pořízený z internetového bankovnictví, nikoliv však pouhé potvrzení o zadání platby/příkazu k úhradě), pro platby v hotovosti je dokladem o úhradě příjmový pokladní doklad. - kopie s originálním podpisem příjemce
 • Fotodokumentaci odpojeného a znehodnoceného původního kotle na pevná paliva.

Fotodokumentace musí mít dostatečnou vypovídající hodnotu, tj. z doložené fotodokumentace musí být zřejmé, že znehodnocený kotel je totožný s kotlem, jehož fotografie byly předloženy při podání žádosti. Dále musí být z fotodokumentace zjevné, jakým způsobem byl kotel znehodnocen (rozřezání, rozbití na články, prořezání otvoru přes plášť i vlastní těleso kotle aj.) a musí být jasně patrné, že kotel nelze dále využít k vytápění. V případě nedodání uvedených fotografií nebo dodání fotodokumentace jiného typu kotle je poskytovatel dotace oprávněn finanční prostředky dotace nevyplatit pro nedostatečnou vypovídající hodnotu fotodokumentace. Fotodokumentace může být předložena buď v tištěné podobě nebo elektronicky (na CD, DVD, flash disk, apod.).

 • Potvrzení o likvidaci původního kotle (potvrzení ze sběrného dvora, sběrných surovin, výkupny kovů). - kopie, vzor viz příloha č. 4 dotačního programu
 • Fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla.
 • Doklad o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (tepelná čerpadla). - kopie
 • Protokol o revizi spalinové cesty podle vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čistění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj). - kopie

XI. Kontrola použití dotace

Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel podpisem žádosti vyjadřuje souhlas s případnou kontrolou předmětu dotace a podmínek poskytnutí dotace v případě jejího přiznání, a to včetně nutnosti zpřístupnění nového zdroje tepla a všech prostor, kde byly realizovány investice zahrnuté do celkových způsobilých výdajů, případně i do dalších prostor, které s realizací projektu souvisí.

Poskytovatel si dále vyhrazuje právo kontroly na místě před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.

XII. Výše rozpočtových prostředků

Předpokládaná výše alokace pro tento dotační program je celkem 1.005.480.000 Kč (uvedená částka zahrnuje příspěvek EU, příspěvek kraje a příspěvek obcí).

XIII. Oznamování změn v žádosti o poskytnutí dotace

Žadatel je povinen oznámit poskytovateli dotace změny identifikačních a kontaktních údajů: změna příjmení, změna adresy trvalého pobytu, změna kontaktních údajů - korespondenční adresa, telefonní a e-mailový kontakt, změna čísla bankovního účtu a jakékoliv změny v předmětu žádosti o podporu (např. změna typu kotle).

XIV. Závěrečné ustanovení

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Informace ohledně dotačního programu budou poskytovány prostřednictvím speciální telefonní linky 595 622 355 a e-mailové adresy kotliky@msk.cz a zveřejňovány na webu https://lokalni-topeniste.msk.cz/.

XV. Seznam příloh dotačního programu

 • Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace vygenerovaná v aplikaci dostupné na adrese https://kotliky.msk.cz/
 • Příloha č. 2a - Souhlas s realizací dílčího projektu
 • Příloha č. 2b - Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči statutárnímu městu Ostrava
 • Příloha č. 3 - Finanční vyúčtování dílčího projektu - seznam účetních dokladů
 • Příloha č. 4 - Potvrzení o likvidaci původního kotle
 • Příloha č. 5 - Seznam obcí v prioritním území
 • Příloha č. 6 - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje
 • Příloha č. 7 - Vzor označení obálky
 • Příloha č. 8 - Úřední záznam o osobním podání dokumentu

XVI. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 16/1383 ze dne 27. 6. 2017 a nabývá účinnosti dne 29. 6. 2017.

frame-scrollup